Tilskot

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
2018.08.01 01.08.18 2. utlysning - Tilskudd til kommunalt rusarbeid Personar, eller grupper av personar, med rusrelaterte probelm og deira pårørande
2018.07.01 01.07.18 Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg Barn og unge som søkjer opphald i Noreg
2018.05.25 25.05.18 Utlysing av restmidlar til symjeopplæring for barn i barnehagar 2018 Barn i kommunale og ikkje-kommunale barnehagar i alderen 4-6 år busette i Rogaland.
2018.05.02 02.05.18 Skjønsmidlar til innovasjon og fornying Kommunane
2018.03.20 20.03.18 Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar og/eller rusmiddelproblem og barn og unge med psykiske/rusrelaterte problem og lidingar
2018.03.15 15.03.18 Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod for 2018 Personar som har auka risiko for å utvikle samansette helseplager og kronisk sjuldom,og som treng hjelp til å endre levevanar og mestre livet med kronisk sjukdom og plager
2018.03.15 15.03.18 Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane Pasientar og brukarar med nedsett funksjons- og meistringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering
2018.03.07 07.03.18 Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene Kommunane i Rogaland
2018.03.01 01.03.18 Tilskudd til kommunalt rusarbeid. Personar, eller grupper av personar, med rusrelaterte problem og deira pårørande
2018.03.01 01.03.18 Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løysinger Primær målgruppe er kommunar. Sekundære målgrupper er mottakarar av helse og omsorgstenester
2018.03.01 01.03.18 Utlysning av kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2018 Primærmålgrupper er tilsette som jobbar i helse- og omsorgstenesta. Sekundærgruppe er brukarar av kommunale helse- og omsorgstenester
2018.03.01 01.03.18 Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt Pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt og deira pårørande
2018.03.01 01.03.18 Tilskot til prioriterte kulturlandskap og pollinerande insekt Grunneigarar, organisasjonar, kommunar m.fl.
2018.02.15 15.02.18 Tilskot til kompetansehevande tiltak i tenester til personar med utviklingshemming Tilsette i helse- og omsorgstenestene som arbeidar med personar med utviklingshemming.
2018.02.15 15.02.18 Førebyggande og konfliktdempande rovvilttiltak Husdyreigarar, -næringa, forskingstiltak m.m.
2018.02.15 15.02.18 Støtte til klimatiltak Kommunane og fylkeskommunen
2018.02.01 01.02.18 Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontora Sosialt og økonomisk vanskelegstilte som har behov for sosiale tenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskeleg livssituasjon.
2018.02.01 01.02.18 Oppfølgingstenester i bustad Sosialt og økonomisk vanskelegstilte som har behov for sosiale tenester, og andre som er nær ved å kome i ein slik situasjon
2018.02.01 01.02.18 Tilskot mot barnefattigdom Sosialt og økonomisk vanskelegstilte som har behov for sosiale tenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskeleg livssituasjon
2018.01.15 15.01.18 Tilskotsordningar 2018 naturtypar, trua artar, vilt, fisk, friluftsliv, klima, forureining m.m. Private, kommunar, lag, organisasjonar m.fl.
Søknadsfrist Tittel
2018.08.01 01.08.18 2. utlysning - Tilskudd til kommunalt rusarbeid
2018.07.01 01.07.18 Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg
2018.05.25 25.05.18 Utlysing av restmidlar til symjeopplæring for barn i barnehagar 2018
2018.05.02 02.05.18 Skjønsmidlar til innovasjon og fornying
2018.03.20 20.03.18 Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov
2018.03.15 15.03.18 Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod for 2018
2018.03.15 15.03.18 Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane
2018.03.07 07.03.18 Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene
2018.03.01 01.03.18 Tilskudd til kommunalt rusarbeid.
2018.03.01 01.03.18 Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løysinger
2018.03.01 01.03.18 Utlysning av kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2018
2018.03.01 01.03.18 Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt
2018.03.01 01.03.18 Tilskot til prioriterte kulturlandskap og pollinerande insekt
2018.02.15 15.02.18 Tilskot til kompetansehevande tiltak i tenester til personar med utviklingshemming
2018.02.15 15.02.18 Førebyggande og konfliktdempande rovvilttiltak
2018.02.15 15.02.18 Støtte til klimatiltak
2018.02.01 01.02.18 Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontora
2018.02.01 01.02.18 Oppfølgingstenester i bustad
2018.02.01 01.02.18 Tilskot mot barnefattigdom
2018.01.15 15.01.18 Tilskotsordningar 2018 naturtypar, trua artar, vilt, fisk, friluftsliv, klima, forureining m.m.