Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. nov 01. nov Erstatning for sau drept av freda rovvilt Sauebønder
15. okt 15. okt Regionalt miljøtilskot i jordbruket Jordbruksføretak i Rogaland
15. sep 15. sep 2. utlysning - Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Menneske med risiko for å utvikle eller som har utvikla problem knytt til psykisk helse, rusmiddelbruk eller vald og traumer. Barn og unge som har vore utsett for vald og overgrep og/eller med behov for oppfølging for betre gjennomføring av skule og opplæring.
01. aug 01. aug 2. utlysning - Tilskudd til kommunalt rusarbeid Personar, eller grupper av personar, med rusrelaterte probelm og deira pårørande
25. mai 25. mai Utlysing av restmidlar til symjeopplæring for barn i barnehagar 2018 Barn i kommunale og ikkje-kommunale barnehagar i alderen 4-6 år busette i Rogaland.
02. mai 02. mai Skjønsmidlar til innovasjon og fornying Kommunane
20. mar 20. mar Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar og/eller rusmiddelproblem og barn og unge med psykiske/rusrelaterte problem og lidingar
15. mar 15. mar Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod for 2018 Personar som har auka risiko for å utvikle samansette helseplager og kronisk sjuldom,og som treng hjelp til å endre levevanar og mestre livet med kronisk sjukdom og plager
15. mar 15. mar Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane Pasientar og brukarar med nedsett funksjons- og meistringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering
07. mar 07. mar Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene Kommunane i Rogaland
01. mar 01. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid. Personar, eller grupper av personar, med rusrelaterte problem og deira pårørande
01. mar 01. mar Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løysinger Primær målgruppe er kommunar. Sekundære målgrupper er mottakarar av helse og omsorgstenester
01. mar 01. mar Utlysning av kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2018 Primærmålgrupper er tilsette som jobbar i helse- og omsorgstenesta. Sekundærgruppe er brukarar av kommunale helse- og omsorgstenester
01. mar 01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt Pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt og deira pårørande
01. mar 01. mar Tilskot til prioriterte kulturlandskap og pollinerande insekt Grunneigarar, organisasjonar, kommunar m.fl.
15. feb 15. feb Tilskot til kompetansehevande tiltak i tenester til personar med utviklingshemming Tilsette i helse- og omsorgstenestene som arbeidar med personar med utviklingshemming.
15. feb 15. feb Førebyggande og konfliktdempande rovvilttiltak Husdyreigarar, -næringa, forskingstiltak m.m.
15. feb 15. feb Støtte til klimatiltak Kommunane og fylkeskommunen
01. feb 01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontora Kommunane i Rogaland
01. feb 01. feb Tilskot mot barnefattigdom Sosialt og økonomisk vanskelegstilte som har behov for sosiale tenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskeleg livssituasjon
01. feb 01. feb Oppfølgingstenester i bustad Sosialt og økonomisk vanskelegstilte som har behov for sosiale tenester, og andre som er nær ved å kome i ein slik situasjon
15. jan 15. jan Tilskotsordningar 2018 naturtypar, trua artar, vilt, fisk, friluftsliv, klima, forureining m.m. Private, kommunar, lag, organisasjonar m.fl.
Søknadsfrist Tittel
01. nov 01. nov Erstatning for sau drept av freda rovvilt
15. okt 15. okt Regionalt miljøtilskot i jordbruket
15. sep 15. sep 2. utlysning - Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
01. aug 01. aug 2. utlysning - Tilskudd til kommunalt rusarbeid
25. mai 25. mai Utlysing av restmidlar til symjeopplæring for barn i barnehagar 2018
02. mai 02. mai Skjønsmidlar til innovasjon og fornying
20. mar 20. mar Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov
15. mar 15. mar Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod for 2018
15. mar 15. mar Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane
07. mar 07. mar Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene
01. mar 01. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid.
01. mar 01. mar Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løysinger
01. mar 01. mar Utlysning av kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2018
01. mar 01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar 01. mar Tilskot til prioriterte kulturlandskap og pollinerande insekt
15. feb 15. feb Tilskot til kompetansehevande tiltak i tenester til personar med utviklingshemming
15. feb 15. feb Førebyggande og konfliktdempande rovvilttiltak
15. feb 15. feb Støtte til klimatiltak
01. feb 01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontora
01. feb 01. feb Tilskot mot barnefattigdom
01. feb 01. feb Oppfølgingstenester i bustad
15. jan 15. jan Tilskotsordningar 2018 naturtypar, trua artar, vilt, fisk, friluftsliv, klima, forureining m.m.