Psykologer i dei kommunale helse- og omsorgstenestene

Tilskottsordninga «Psykologer i dei kommunale helse- og omsorgstenestene» er lyst ut på nytt.

Ordninga skal bidra til at alle kommunar har rekruttert psykolog ved innføring av lovkrav om psykologkompetanse i 2020. Målet er å styrke kvalitet og kompetanse i det heilskaplege og tverrfaglege kommunale arbeidet innan psykisk helse og rus, vald- og traumefeltet. 

Meir informasjon om tilskottsordninga og søknadsskjema finn du på Helsedirektoratet si nettside under «Lenker». 

Søknadsfrist:
10.09.2019 23:00:00
Målgruppe:
Kommunen sine ulike virksomheter og dens tilsette. Menneske i alle aldersgrupper med problem knytte til psykisk helse, rusmiddelbruk, vald og traumer. Barn og unge som har vore utsett for vald eller med behov for oppfølging for betre gjennomføring av skule og opplæring.
Ansvarleg:
Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland
Kven kan søkje:
Kommunane i Rogaland

Kontaktpersonar