2. utlysning - Tilskudd til kommunalt rusarbeid

Fylkesmannen lyser med dette ut rest-tilskotsmidlar til kommunalt rusarbeid 2018.

Målet med ordninga er varig kapasitetsvekst i kommunane sine tenester slik at menneske med rusmiddelrelaterte problem sikrast eit heilskapleg, tilgjengeleg og individuelt  tilpassa tenestetilbod.

Meir informasjon om ordninga finn du på helsedirektoratet.no. klikk her: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-rusarbeid#søke-om-tilskudd

Søknadskjema finn du i menyen til høgre. Utfylt søknadsskjema sendast til fmropost@fylkesmannen.no

Søknadsfrist:
01.08.2018 23:00:00
Målgruppe:
Personar, eller grupper av personar, med rusrelaterte probelm og deira pårørande
Ansvarleg:
Helsedirektoratet/Fylkesmannen
Kven kan søkje:
Kommunar i Rogaland
Rapporteringsfrist:
01.02.2019 23:00:00

Kontaktpersonar

Dokument