Tilskot

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
2018.09.15 15.09.18 2. utlysning - Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Menneske med risiko for å utvikle eller som har utvikla problem knytt til psykisk helse, rusmiddelbruk eller vald og traumer. Barn og unge som har vore utsett for vald og overgrep og/eller med behov for oppfølging for betre gjennomføring av skule og opplæring.
2018.10.15 15.10.18 Regionalt miljøtilskot i jordbruket Jordbruksføretak i Rogaland
Løpande Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar 2018 - andre gongs utlysing Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskolen og vaksne med rett til grunnskoleopplæring
Søknadsfrist Tittel
2018.09.15 15.09.18 2. utlysning - Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
2018.10.15 15.10.18 Regionalt miljøtilskot i jordbruket
Løpande Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar 2018 - andre gongs utlysing