Persontryggleik og klarering

Stortinget har bestemt at et det berre skal vere ein klareringsmyndigheit for sivil sektor. Den nye sivile klareringsmyndigheita (SKM) blei formelt oppretta 01.01.2018 og er operativ frå 01.04.18.

Fram til no har Fylkesmannen i Rogaland og Fylkesmannen i Oslo og Akershus gitt tryggleiks­klarering for tilsette i kommunar, fylkeskommunar og fylkesmenn for kvar sin del av Noreg.

Den nye verksemda skal ligge i Moss, men har mellombels tilhald hos Justis- og beredskaps­departementet i Oslo. Dette betyr endringar i samband med innsending av personopplysnings­blankettane, og det blir ein annan verksemd å forhalda seg til. Dei sakene som har kome til oss før 01.04.18, vil bli behandla ferdig hos oss.

Ny adresse

Alle verksemder som tidlegare har sendt søknad om tryggleiksklarering til oss, skal frå 01.04.2018 sende blankettane direkte til:

Sivil Klareringsmyndighet (SKM)

c/o Justis - og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

Me minner om at peronopplysningsblankettar skal sendast inn i dobbel konvolutt, der blanketten skal ligge i den indre konvolutten som skal vere merka:

«SKM – PERSONKONTROLL»

Det er viktig at personopplysningsblanketten er korrekt utfylt. Personopplysningsblanketten og rettleiinga finn de på www.nsm.stat.no. Det står også meir om dette i brevet frå SKM, som ligg ved til informasjon.

Oppmodande myndigheit

Fylkesmannen vil framleis vere oppmodande myndigheit for eigne tilsette, øvste leiar for kommunane (rådmann), øvste leiar for relevante interkommunale selskap og medlem i fylkesberedskapsrådet som ikkje har ein oppmodande myndigheit i eigen fagkanal.

Kven som bør vere tryggleiksklarert i kommunane

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) rår alle kommunane å ha minimum tre tilsette tryggleiksklarert. Brevet frå DSB ligg ved til informasjon.


Kontaktpersonar