Informasjon om naturskadeordninga

Etter dei siste dagars uvêr og flaum har det oppstått skader som kan omfattast av naturskadordninga

Fakta om den statlege ordninga med erstatning av naturskade:

· Staten si naturskadeordning kan dekkje skadar det ikkje er mogeleg å forsikre gjennom ei privat forsikringsordning.

· Private eigarar, tomtefestarar, veglag og organisasjonar kan få naturskadeerstatning.

· Søknadsfristen er tre månader etter at skaden skjedde.

· Sjå  https://www.landbruksdirektoratet.no/naturskadeordningen og sjekk om skaden din kan dekkjast, og søk om erstatning på elektronisk skjema. Du kan også lese om naturskadeordninga på våre nettsider.

Merk deg at du sjølv må dokumentere skaden din, med gode forklaringar, bilete/video, og kart. I saker kor det kostar meir enn 50.000 kroner å reparere skaden, må du også leggje ved eitt eller to tilbod.

Kontaktpersonar