Krisehandtering

Ansvarsprinsippet inneber at den instansen som er ansvarleg for eit område i ein normalsituasjon, også har ansvaret ved ekstraordinære hendingar og kriser. Nærleiksprinsippet inneber at kriser skal handterast på lågast mogleg nivå.

Fylkesmannen kan samordne innsatsen

Ved større kriser og katastrofar er det ofte fleire instansar som er involverte i krisehandteringa. I slike situasjonar kan Fylkesmannen samordne innsatsen. Dersom det blir aktuelt å setje i verk ei slik regional samordning, skal det opprettast kontakt mellom Fylkesmannen og dei aktuelle etatane. Her kan fylkesberedskapsrådet vere eit viktig forum.

Alle fylke skal ha eit fylkesberedskapsråd

Fylkesberedskapsrådet er sett saman av sentrale offentlege beredskapsaktørar og frivillige og private organisasjonar som har fagkunnskap om samfunnstryggleik og beredskap. Rådet er eit forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid, og i ein krisesituasjon vil rådet vere Fylkesmannens sentrale samarbeids- og støtteorgan.

Ved krig har Fylkesmannen mynde til å ta hand om viktige samfunnsinteresser dersom kommunikasjonen med regjeringa blir broten.

Vis meir


30.10.2018

Jodtablettar ved atomulykker

Jodtablettar kan gi vern mot kreftsjukdom etter radioaktiv ureining ved ei atomulykke. Dette gjeld særskild for gravide, ammande, barn og unge. Statens strålevern og Helsedirektoratet rår disse gruppene til å ha jodtablettar i heimen. I spesielle tilfelle kan også alle under 40 år bli tilrådde å ta jodtablettar. Frå 1. november kan du kjøpe tablettane reseptfritt på apoteket.


03.07.2015

Ny instruks for samfunnstryggleik og beredskap

19. juni blei ein ny instruks for Fylkesmannen sitt arbeid med samfunnsstryggleik og beredskap vedtatt. Fylkesmannen sitt samordnings- og pådrivaransvar når det gjeld samfunnstryggleiksarbeidet i fylket er tydelegare enn før. 


22.08.2014

Ny handbok i øvelsesplanlegging

Boka er eit resultat av langvarig og godt samarbeid mellom naudetatane og samvirkeaktørar innan redningstenesta. Målet er å bidra til læring og utvikling innafor fagområdet.


16.07.2013

Snøen som fall i fjor

Fylkesmannen har laga ein evalueringsrapport etter snøvêret som var i desember 2012.


28.11.2012

Har du informasjonsansvar i kriser?

Korleis handterar organisasjonen din informasjon i ein krise? Ein ny rettleiar kan vere nyttig ved utarbeiding av planar for organisasjonar med ein informasjonsrolle i kriser.


01.02.2012

Felles nettportal for kriseinformasjon

Statsminister Jens Stoltenberg lanserte sist veke nettportalen Kriseinfo.no, som skal formidle viktig informasjon frå styresmaktene før, under og etter kriser.


25.03.2009

Ei ulukke ved Sellafield kan få konsekvensar for Rogaland

Ei ulukke ved det britiske atomanlegget Sellafield kan få alvorlege konsekvensar også for Rogaland. Dette viser ein rapport Strålevernet har utabeidd i oppdrag frå Miljøverndepartementet. Rapporten har fokus på transport og nedfall frå eit "verst tenkeleg" utslepp ved eit av lageranlegga for flytande høgaktivt avfall.


25.09.2008

Rettleiar om alvorlege ulukker i skolen

Kva skal tilsette på skolar gjere ved alvorlege ulukker eller dødsfall der tilsette, elevar eller elevane sin næraste familie er involvert?Aktuelt

Kriseinfo.no er din inngang til myndighetenes kriseinformasjon.