Førebyggjande samfunnstryggleik

All planlegging skal fremme samfunnstryggleik. Det går fram av mellom anna plan- og bygningslova. Som lokal planstyresmakt har kommunane ansvar for og heimel til å nekte at areal som er eller kan vere utsette for fare, blir tekne i bruk. Dette gjeld for så vel enkeltståande byggjetiltak som meir omfattande planar.

Omsynet til samfunnstryggleik må føre til konkrete val

I praksis betyr dette blant anna at bustadfelt og institusjonar ikkje må leggjast til område som er utsette for flaum, skred eller andre hendingar som kan innebere fare for liv og helse. Det bør òg vere alternative forsyningsvegar av drikkevatn og straum dersom hovudtilførslane skulle bryte saman. Ved etablering av nye samferdselsårer skal bustadområde, skular og andre institusjonar skjermast best mogleg.

Kommunal ROS-analyse er lovbestemt

Risiko- og sårbarheitsanalysar (ROS-analysar) blir brukte til å kartleggje sannsynet for og konsekvensane av uønskte hendingar i eit bestemt område. Dette kan for eksempel vere flaum eller straumbrot. Ein heilskapleg ROS-analyse skal liggje til grunn for kommunens arbeid med samfunnstryggleik.

Vis meir


19.10.2018

Styrking av befolkninga sin eigenberedskap

Nordmenn er ikkje førebudde på ei krise der forsyninga av straum, vatn og matvarer blir hindra. Derfor lanserer Direktoratet for samfunnstrygghet og beredskap ein informasjonskampanje om eigenberedskap 19. oktober.


18.07.2018

Tilskot til flaum- og skredsikring i Rogaland

NVE gir 78 millionar kroner til flaum- og skredsikring, og miljøtiltak langs vassdrag i 2018. Av 14 innvilga søknadar i landet, er heile fire ifrå Rogaland. Eigersund, Sokndal og Hå får tilskot til flaumsikring, og Suldal får til skredsikring i Suldalslågen.


17.07.2018

Ny sjekkliste til ROS-analyser til planer

ROS-analyser skal sikre at det er trygt for liv, helse og materielle verdiar og miljø i nye byggeområde. Ei ny oppdatert sjekkliste og lenkesamling er laga for å identifisere uønska hendingar til risiko- og sårbar-analyser til arealplan.


23.03.2018

Ny risiko- og sårbarheitsanalyse for Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland har no utarbeidd ein ny FylkesROS. FylkesROS blei laga første gong i 2008. Denne skal gi oversikt over aktuelle risikoar og sårbarheiter i fylket. Fylkesmannen trekker spesielt fram ekstremt vêr og klimaendringar, radioaktiv stråling, smittsam dyresjukdom, stor ulykke med mange skadde og tilsikta/hybrid hending.


16.11.2017

Nytt informasjonshefte om busetnad nær høgspenningsanlegg

Statens strålevern har publisert eit  informasjonshefte med oppdatert informasjon om magnetiske felt frå høgspenningsanlegg. Informasjonsheftet omtaler blant anna moglege helseverknader, gjeldande regelverk og forvaltningspraksis.


02.11.2017

NVE prioriterer overordna plan og rettleiing

NVE informerer i eit skriv om at dei ikkje vil vurdere reguleringsplanar på høyring utan at kommunen ber direkte om det. Dei prioriterer ressursane på å vurdere kommuneplanar, kommunedelplanar og områdeplanar, i tillegg til å fokusere på rettleiing og opplæring i kommunar med store utfordringar.  


04.10.2017

Informasjon om naturskadeordninga

Etter dei siste dagars uvêr og flaum har det oppstått skader som kan omfattast av naturskadordninga


03.10.2017

Vellykka fagsamling om kvikkleire og plan

Gjennomføringa av seminar om kvikkleire i kart og plan vart ein suksess. Tre utsendte frå NVE Region Sør kom for å lære oss opp i korleis avdekke og forhalda oss til mogleg fare for kvikkleire, med fokus på kommunal planlegging.


15.06.2017

Samfunnstryggleik i kommunal arealplanlegging

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap har utarbeidd to nye rettleiarar om korleis handtere samfunnstryggleik i arealplanlegginga


29.06.2015

Nye kart på temakart-Rogaland

Me har no lagt ut nye temakart på www.temakart-rogaland.no. Desse er gode verktøy for fleire fagfelt, mellom anna for diverse planlegging. Dei er og relevante i arbeidet med risiko- og sårbarheitsanalyser og konsekvensutgreiingar.


Fleire nyhende