Samfunnstryggleik og beredskap

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen.

Fylkesmannen er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Fylkesmannen kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. Rådet er samansett av sentrale offentlege beredskapsaktørar og frivillige og private organisasjonar. 

Vis meir


18.07.2018

Tilskot til flaum- og skredsikring i Rogaland

NVE gir 78 millionar kroner til flaum- og skredsikring, og miljøtiltak langs vassdrag i 2018. Av 14 innvilga søknadar i landet, er heile fire ifrå Rogaland. Eigersund, Sokndal og Hå får tilskot til flaumsikring, og Suldal får til skredsikring i Suldalslågen.


17.07.2018

Ny sjekkliste til ROS-analyser til planer

ROS-analyser skal sikre at det er trygt for liv, helse og materielle verdiar og miljø i nye byggeområde. Ei ny oppdatert sjekkliste og lenkesamling er laga for å identifisere uønska hendingar til risiko- og sårbar-analyser til arealplan.


06.07.2018

Tørke skaper trøbbel

Det uvanleg langvarige finvêret er i ferd med å lede til ei uvant situasjon her på vestlandet; tørke. Grunnvassnivået i Rogaland og i store deler av landet er svært lågt og synkande. Det kan resultere i tørre brønnar, aukande utfordringar for landbruket og endå større skog- og grasbrannfare. Dersom vêret held fram utan regn kan det bli nødvendig å innføre tiltak, som å rasjonere vatn.  


28.06.2018

Stor NATO-øving til hausten

Øvinga Trident Juncture 2018 blir den største øvinga i Norge på mange tiår. 40 000 soldatar, 130 fly, 60 fartøy og 30 nasjonar deltek i øvinga. Norge tilbød seg å vere vertsnasjon i 2014.


27.06.2018

Fylkesberedskapsrådet: FylkesROS og totalforsvaret

FylkesROS og totalforsvaret var tema på møte i Fylkesberedskapsrådet 12. juni 2018


28.05.2018

Stor brannfare i Rogaland

Det er no meget stor fare for skogbrann i Rogaland, basert på Meteorologisk institutt sin skogbrannindeks. Brannfaren er høg i heile Sør-Norge, og vil sannsynlegvis auke mot helga. Fleire brannvesen viser nå til forbodet mot å gjera opp eld i brannfarlege område. 


23.05.2018

Tilsynskonferanse

Fylkesmannen vil, i samarbeid med dei andre statlege tilsynsetatane i Rogaland, invitera til  tilsynskonferanse på Clarion Hotel Energy i Stavanger den 8. november 2018.


20.04.2018

Ny rettleiar til forskrift om kommunal beredskapsplikt

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap har kome med ein ny rettleiar til forskrift om kommunal beredskapsplikt.


16.04.2018

Nettverkssamling - samfunnstryggleik og beredskap 2018

Velkommen til den årlege nettverkssamlinga i samfunnstryggleik og beredskap! Samlinga finn i år stad på Grand Hotel i Egersund. Som alltid lovar me eit spennande og variert program, og eit triveleg sosialt opplegg på kvelden.


23.03.2018

Ny risiko- og sårbarheitsanalyse for Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland har no utarbeidd ein ny FylkesROS. FylkesROS blei laga første gong i 2008. Denne skal gi oversikt over aktuelle risikoar og sårbarheiter i fylket. Fylkesmannen trekker spesielt fram ekstremt vêr og klimaendringar, radioaktiv stråling, smittsam dyresjukdom, stor ulykke med mange skadde og tilsikta/hybrid hending.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel