Samfunnstryggleik og beredskap

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i nokre dagar.

Fylkesmannen er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Fylkesmannen kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltek leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir


14.01.2020

Ekstremvêret Didrik: Det blir ekstremt høg vasstand

Det er venta ekstremt høg vasstand natt til onsdag, rekna til 80–90 centimeter over høgda i tidevasstabellane. Varselet er nå på raudt nivå og dermed eit ekstremvarsel som har fått namnet Didrik. 

13.01.2020

Svært høg vasstand natt til onsdag. Fare for oversvømmingar

Det er varsla høg vasstand i Rogaland natt til onsdag. Varselet er på oransje nivå, som er det nest høgaste og betyr stor fare. 

20.12.2019

Høyringsuttale til NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer

Justis- og beredskapsdepartementet har hatt på høyring Beredskapshjemmelutvalget si utgreiing NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer. I utgreiinga foreslår utvalet at det blir innført ei eiga krisefullmaktslov med ei sektorovergripande fullmakts- og suspensjonsheimel. Her er høyringssuttalen til Fylkesmannen i Rogaland

19.12.2019

Ny teneste gir deg oversikt over alle utrykningene til brann- og redningstenesta

Brannstatistikk.no er ei ny teneste frå DSB som mellom anna gir deg oversikt over alle utrykkingane til brann- og redningstenesta i Noreg. Av dei ti største kommunane i Noreg, er det Stavanger og Sandnes som kjem best ut på tal brannar per innbyggar. 

13.12.2019

Radioaktivt avfall i Eigersund: Politiet undersøker kor kjelda kom frå

Kjelda er ei metallstong, om lag éin meter lang, med eit radioaktivt belegg. Stonga er brukt i industrien til å fjerna statisk elektrisitet. Ho er nå forsvarleg sikra – og blir transportert og avfallshandtert i tråd med regelverket.

12.12.2019

Funn av radioaktivt avfall på gjennvinningsanlegg i Eigersund

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) handterer ei hending der radioaktivt avfall er oppdaga i ein kontainar som skulle til metallgjenvinning i Eigersund kommune. Kontainaren er sperra av - og Sivilforsvaret og DSA har utført målingar.

10.12.2019

Kraftige vindkast og mykje regn

Dette er ikkje dagen å bevega seg for mykje ute, dersom du absolutt ikkje må. 

17.10.2019

Fagdag om naturbrann

Korleis kan kontrollert brenning av lyng og rydding av kratt ver med på å førebygge villbrannar?  Det blir invitert til fagdag om naturbrann på tvers av fagfelt.

14.10.2019

Sokndal kommune får 700 000 frå staten etter skogbrannane i april 2019

Sokndal kommune søkte om dekking av utgiftene som dei fekk som følgje av brannane og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har no innvilga søknaden med kroner 700 000.

03.10.2019

Inviterer alle lokalpolitikarar til informasjonsmøte på nyåret

Møta blir arrangert regionvis i 2020. Dei nye kommunestyra har ennå ikkje konstituert seg, men fylkesmann Lone M. Solheim inviterer alt nå til tidleg dialog og godt samarbeid.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel