Plan- og bygningsrett

Det er kommunane som har ansvar for arealplanlegging og gir byggjeløyve innanfor kommunegrensene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er øvste plan- og bygningsstyresmakt. Fylkesmannen er klageinstans i byggjesaker og saker som gjeld reguleringsplanar.  

Klage på byggjesaker og reguleringsplanar

Som klageinstans skal Fylkesmannen medverke til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplanar etterlevde på best mogleg måte. Men Fylkesmannen skal òg leggje vekt på det kommunale sjølvstyret.

Kven kan klage?

Tiltakshavar, naboar og andre som har klagerett, kan klage på kommunens vedtak i byggje- og reguleringssaker. Klaga skal sendast til kommunen. Dersom kommunen ikkje endrar vedtaket sitt, blir saka send vidare til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.

Saksbehandlingstid

Fylkesmannen skal prioritere saker der ei klage fører til utsett iverksetjing av eit vedtak. Desse sakene skal behandlast innan 6 veker. I andre tilfelle skal Fylkesmannen prioritere sakene etter kor viktige dei er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstida skal ikkje vere på meir enn 3 månader.  

Vis meir


29.05.2019

Planendring etter forenkla prosess - krav om høyring

Fylkesmannen har stilt krav om at statlege og regionale myndigheiter skal ha høve til å uttala seg i saker om endring av reguleringsplan etter pbl. § 12-14 der endringa legg til rette for fortetting/økt utnytting i etablerte bustadområde.

16.05.2019

Pålegg om opphøyr av bruk må rettast til rett ansvarleg

Fylkesmannen oppheva Klepp kommune sitt pålegg om opphøyr av vidare bruk av ein driftsbygning. Fylkesmannen var eining med kommunen i at bruken på tidspunktet for pålegget var søknadspliktig, og i strid med gjeldande løyve.  Fylkesmannen oppheva likevel vedtaket fordi pålegget var sendt til feil ansvarleg.

28.01.2019

Statistikk 2018 - klagesaker etter plan- og bygningsloven

Fylkesmannen har utarbeida statistikk som viser talet på klagesaker som blei behandla i 2018, og kor stor del av klagane som blei tatt til følge i dei einskilde kommunane. I fylket sett under eitt ga vi medhald til klagarane i 19 % av sakene.

03.05.2018

Kommuneplanføresegner om byggegrense mot sjø

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kome med ein uttale som avklarar i kva grad ein kan nytte kommuneplanføresegner til å gi byggegrenser mot sjø.

04.04.2018

Statistikk 2017 – klagesaker etter plan- og bygningsloven

Fylkesmannen presenterer statistikk som viser antallet klagesaker vi behandlet i 2017, og hvor stor medholdsprosenten i de enkelte kommunene var. I fylket sett under ett ga vi medhold til klagerne i 19,6 % av sakene.

23.02.2018

Fylkesmannen si stadfesting av Finnøy kommune sitt avslag på ferdigattest for fritidsbustad er oppheva av KMD

Fylkesmannen si stadfesting av Finnøy kommune sitt avslag på ferdigattest for fritidsbustad er oppheva av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.   

22.02.2018

Rekkevidda for byggeforbodet i strandsona når byggegrense er regulert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet  har i brev datert 31. januar 2018 konkludert med at byggeforbodet i strandsona etter plan- og bygningslova § 1-8 framleis gjeld dersom bygning skal førast opp i strid med regulert byggegrense.

28.11.2017

Presentasjonane frå Plan- og byggesakskonferansen 2017

Her finn du presentasjonane som ble vist på Plan- og byggesakskonferansen 14. og 15. november 2017.

11.07.2017

Reglar for refusjon og utbyggingsavtalar i plan- og bygningslova

Fylkesmannen har på vegner av Sandnes kommune bede Kommunal- og moderniseringsdepartementet avklara reglane for refusjon i plan- og bygningslova. 

21.11.2016

Presentasjonene fra byggesakskonferansen

Vi takkar for den gode deltakinga på byggjesakskonferansen 10. november. Presentasjonane frå samlinga finn de under.

Fleire nyhende