Plan- og bygningsrett

Det er kommunane som har ansvar for arealplanlegging og gir byggjeløyve innanfor kommunegrensene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er øvste plan- og bygningsstyresmakt. Fylkesmannen er klageinstans i byggjesaker og saker som gjeld reguleringsplanar.  

Klage på byggjesaker og reguleringsplanar

Som klageinstans skal Fylkesmannen medverke til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplanar etterlevde på best mogleg måte. Men Fylkesmannen skal òg leggje vekt på det kommunale sjølvstyret.

Kven kan klage?

Tiltakshavar, naboar og andre som har klagerett, kan klage på kommunens vedtak i byggje- og reguleringssaker. Klaga skal sendast til kommunen. Dersom kommunen ikkje endrar vedtaket sitt, blir saka send vidare til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.

Saksbehandlingstid

Fylkesmannen skal prioritere saker der ei klage fører til utsett iverksetjing av eit vedtak. Desse sakene skal behandlast innan 6 veker. I andre tilfelle skal Fylkesmannen prioritere sakene etter kor viktige dei er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstida skal ikkje vere på meir enn 3 månader.  

Vis meir


03.05.2018

Kommuneplanføresegner om byggegrense mot sjø

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kome med ein uttale som avklarar i kva grad ein kan nytte kommuneplanføresegner til å gi byggegrenser mot sjø.


04.04.2018

Statistikk 2017 – klagesaker etter plan- og bygningsloven

Fylkesmannen presenterer statistikk som viser antallet klagesaker vi behandlet i 2017, og hvor stor medholdsprosenten i de enkelte kommunene var. I fylket sett under ett ga vi medhold til klagerne i 19,6 % av sakene.


23.02.2018

Fylkesmannen si stadfesting av Finnøy kommune sitt avslag på ferdigattest for fritidsbustad er oppheva av KMD

Fylkesmannen si stadfesting av Finnøy kommune sitt avslag på ferdigattest for fritidsbustad er oppheva av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 


22.02.2018

Rekkevidda for byggeforbodet i strandsona når byggegrense er regulert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet  har i brev datert 31. januar 2018 konkludert med at byggeforbodet i strandsona etter plan- og bygningslova § 1-8 framleis gjeld dersom bygning skal førast opp i strid med regulert byggegrense.


28.11.2017

Presentasjonane frå Plan- og byggesakskonferansen 2017

Her finn du presentasjonane som ble vist på Plan- og byggesakskonferansen 14. og 15. november 2017.


11.07.2017

Reglar for refusjon og utbyggingsavtalar i plan- og bygningslova

Fylkesmannen har på vegner av Sandnes kommune bede Kommunal- og moderniseringsdepartementet avklara reglane for refusjon i plan- og bygningslova. 


21.11.2016

Presentasjonene fra byggesakskonferansen

Vi takkar for den gode deltakinga på byggjesakskonferansen 10. november. Presentasjonane frå samlinga finn de under.


08.12.2015

Enklare å byggje om og leige ut eigen bustad frå nyttår

Det blir enklare å byggje om og leige ut eigen bustad frå 1. januar 2016.
Konkret blir det nå gitt unntak frå fleire tekniske krav når bustadeigar til
dømes ønskjer å bruksendre kjellar til stue eller ei bod til eit soverom.


28.10.2015

Planstrategi og kommunereform heng saman

Nå er nye kommunestyre på plass og arbeidet med kommunal planstrategi står snart på sakslista. Det er viktig at prosessen med planstrategi blir sett i samanheng med kommunereforma.


20.03.2015

Snart kan du byggja meir utan å søkja

Det skal bli enklare for folk å byggja på eigen eigedom utan å måtta søkja. Kommunen slepp dermed å bruka ressursar på mindre byggjeesaker. Reglane trer i kraft 1. juli 2015.


Fleire nyhende