Snakk om å holde hjulene i gang

11 bærekraftige byer og samfunn
11 bærekraftige byer og samfunn (Foto: Fylkesmannen i Rogaland)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut midler til å gjøre byene og byområdene mer bærekraftige og attraktive.

Denne uken kom en god nyhet fra regjeringen om positive virkemidler for god byutvikling. Vi ønsker gjerne å bidra til at mulige interessenter fanger opp denne nyheten.

En bærekraftig arealutvikling som er framtidsrettet og i tråd med mennesker og næringslivets behov er også viktig for Fylkesmannen.

Ekstramidler til bærekraftig arealutvikling

Derfor vil vi gjerne benytte anledningen til å gjøre oppmerksom på tilskuddsordningen og ekstra midlene som tilbys til bærekraftig arealutvikling.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser i 2020 ut inntil 25,9 millioner kroner som tilskudd til prosjekter som bygger opp under en bærekraftig arealbruk i de ni største byområdene, i tråd med målsettingene for arbeidet med byutviklings- og byvekstavtaler. Viktige premisser for arbeidet er en effektiv oppfølging av regionale planer og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Tilskuddsordningen gjelder for kommuner og fylkeskommuner innenfor de ni byområdene.

De aktuelle byområdene står overfor store utfordringer i arbeidet med samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Hvem kan søke: kommunene: Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg og Rogaland fylkeskommune

Søknadsfrist: 17. august 2020

Viktig premiss: En effektiv oppfølging av regionale planer og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging