Arealforvaltning

Det er i utgangspunktet kommunen sjølv som avgjer korleis areala skal brukast, så lenge arealbruken er innanfor rammene av nasjonal politikk. Fylkesmannen er fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik, og skal syte for at nasjonale interesser blir sikra. I tillegg skal vi sjå til at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følgjast

Stortinget og regjeringa gir retningslinjer og rammer som kommunane skal leggje til grunn i arealforvaltninga. Fylkesmannen skal sørgje for at kommunane sikrar nasjonale interesser innanfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnstryggleik. Vi skal også sjå til at planlegginga er i tråd med interessene til barn og unge. Dersom den kommunale arealforvaltninga er i strid med nasjonale interesser, skal Fylkesmannen gripe inn.

Fylkesmannen kan gripe inn ved å varsle eller fremme motsegn til arealplanar eller klage på vedtak i byggjesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen vel ikkje å ta omsyn til motsegna, går saka til mekling mellom partane. Om meklinga ikkje fører fram, kan kommunen be om at saka blir send til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endeleg avgjerd.

Fylkesmannen er klageinstans

Dei som blir påverka av kommunale vedtak i reguleringsplanar og byggjesaker, og av vedtak etter jordlova, konsesjonslova og odelslova, kan klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen behandlar også klagesaker etter matrikkellova, eigarseksjonslova, veglova, tomtefestelova og lov om kommunal forkjøpsrett. Fylkesmannen er i tillegg klageinstans i saker der det offentlege overtek privat eigedom etter plan- og bygningslova (ekspropriasjon). Denne typen klager blir først behandla av kommunen. Dersom kommunen ikkje gir klagaren medhald, sender kommunen klagen til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. 

Vis meir


04.07.2017

Liste over sakshandsamarar av plansaker

Alle avdelingar og embetsleiinga hos Fylkesmannen er involvert i arbeidet med å gje tidleg og tydeleg informasjon om nasjonale og viktige regionale interesser inn i kommunalt planarbeid. 

Sakene vert fordelt på sakshandsamarar som er knytt til ulike avdelingar som samarbeider tett om ein samordna uttale som gjeld heile embetet sitt ansvar. Miljøvernavdelinga har eit særleg ansvar for å koordinere arbeidet internt. Tilsette med fagtilknytning til beredskap, landbruk og miljø er sakshandsamarar i plangruppa. Avdelingane våre innan helse/omsorg og utdanning bidrar med faglege innspel innan sine felt.  

Uansett  kven du kontaktar i oversikten nedanfor, vil dei vise til den som har hovudansvar for saka hos oss.


29.05.2018

Fylkesmannen har gitt høyringsuttale til revidert kommuneplan Hjelmeland

Hjelmeland kommune har lagt ned mykje godt arbeid i kommuneplanrulleringa. Det har vore eit flott medverknadsarbeid, men for fleire tema saknar me meir overordna grep. Dette gjeld for tettstadsutviklinga i Årdal og Fister  og område for akvakultur- og råstoffutvinning. Planen er på god veg, men det er behov for noko meir arbeid før endeleg vedtak .

 


28.05.2018

Medhald i klage på handelsetablering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjer om Rogaland fylkeskommune sitt vedtak om samtykke til bruksendring fra bilforretning/kontorbygg til møbelforretning på Forus i Sandnes kommune.


10.04.2018

Nyttig dialogmøte med kommunestyret i Strand 21. mars 2018

Fylkesmannen var invitert til dialogmøte med kommunestyret i Strand knyta til arealbruk og dispensasjonar. Det er vår vurdering av møtet var nyttig for politikarar i kommunen, det var også nyttig for oss å bli utfordra på kor lista skal leggjast når det gjeld nasjonale og regionale omsyn. I dette ligg også respekten for det lokale sjølvstyret.


23.11.2017

Det nærmar seg utkast til jordvernstrategi for Rogaland

Ressursgruppa for jordvernstrategien har hatt to møte denne hausten, 20. desember er datoen for neste møte. Då skal første utkast til strategidokument diskuterast. Det er særleg mål og tiltaksdel som er viktig, og som også er krevjande å konkretisere.


22.11.2017

Fylkesmannen rår til fleire bustader i Time kommune sin områdeplan for Morenefaret

Kapasiteten er ikkje utnytta godt nok i dette store utbyggingsområdet. Det er større potensiale til å balansere variasjonen i bustader og felles løysingar, som grøntområde og parkering.  Høg utnytting er ein viktig føresetnad for eit betre jordvern og redusert transport. Dei nasjonale måla om innskjerping av nedbygginga av jordbruksareal tilseier høgare utnytting i framtidige planar. Forslaget sikrar heller ikkje tilstrekkeleg ute- og leikeareal med god kvalitet.


23.10.2017

Nytt møte i ressursgruppa for regional jordvernstrategi

Arbeidet med regional jordvernstrategi for Rogaland er godt i gang. Andre møte i ressursgruppa vart halde tirsdag 17.10.2017. Tema for dagen var oppfølging av innspel frå førre møte, status for kunnskapsinnhenting og målformulering.


28.09.2017

Uttale til Regionalplan for massehandtering på Jæren

Regionalplan for massehandtering på Jæren er ute på høyring fram til 06.10.2017. Planen tek opp viktige utfordringar og løysingar innan massehandtering og behandling av overskotsmassar ved bygge- og anleggstiltak. Vi har nå gitt vår uttale til planen.


03.05.2017

Vi rår til indre korridor for ny E39 Lyngdal - Sandnes

Fylkesmannen meiner at Vegvesenet berre bør gå vidare med indre korridor i det vidare arbeidet med ny E39. Ytre/midtre korridor gir etter vår vurdering størst negative konsekvensar samla sett.


30.09.2016

Stavanger får 2,5 millioner kroner til byutvikling

Stavanger får midler frå Regjeringa til arbeidet med utvikling av ein berekraftige og attraktiv by.


Fleire nyhende