Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir


09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Koronaviruset har ramma mange rogalendingar. Kor skal du finna nødvendig informasjon?

20.01.2021

Nye marine grunnkart for Stavanger

Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har i dag publisert at de første marine grunnkartene fra toktet i 2020 i Stavanger kommune er på vei.


18.01.2021

Tilskot til kommunedelplan for naturmangfald

No kan kommunane søke om tilskot til utarbeiding av eigen kommunedelplan for naturmangfald. Søknadsfristen er 1. februar i elektronisk søknadssenter i Miljødirektoratet.


13.01.2021

Kvikkleire i Rogaland?

Etter det store kvikkleireskredet i Gjerdrum er det mange som stiller seg spørsmålet om slike skred kan gå også i Rogaland. Historia og geologien viser heldigvis at vi er mykje mindre utsette for dette her i vest. Vi må likevel vere klare over at det finst marin leire i grunnen også her, som kan føre til kvikkleireskred i verste fall.


13.01.2021

Tydeleg jordvernbrev frå statsrådane Bollestad og Astrup

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup sende den 8. januar ut eit brev til alle kommunar og fylkeskommunar med oppdrag om å ivareta jordvern og berekraftmåla i arealplanlegginga.


01.01.2021

Nå har Fylkesmannen i Rogaland skifta namn til Statsforvaltaren i Rogaland

Lone M. Solheim er dermed den siste med tittelen fylkesmann i Rogaland. Nå er ho statsforvaltar i Rogaland.


22.12.2020

Dagsaktuell rapport om lokalisering av datalagringsentre

I følgje ein ny rapport frå Asplan Viak er det fleire aktuelle lokalitetar for datalagringsentre og andre kraftkrevjande verksemder i Rogaland. Tilgang på utsleppsfri kraft gir Noreg og Rogaland ein fordel i konkurransen om etableringar.


07.12.2020

Statleg samordna uttale til endring av reguleringsplan for Svadberg industriområde i Hjelmeland kommune

Frå 2018 er det innført som fast ordning at Fylkesmannen skal samordne statlege motsegner til kommunale arealplanar etter plan- og bygningslova. I denne saka har Fylkesmannen og NVE motsegn til detaljreguleringsplanen for Svadberg industriområde i Hjelmeland kommune.


26.11.2020

Fylkesmannen sine oppgåver innan kommunal arealplanlegging

Fylkesmannen sine oppgåver i arealplanlegginga i kommunane, har vore eit tema som har skapt debatt i Rogaland denne hausten. Diskusjonar rundt oppgåvene våre, og måten me løyser dei på, er velkomne. Dei bidrar til refleksjon hos oss og oppdragsgivarane våre. Samtidig ser me at ikkje alle er klare over kva me faktisk er pålagde å ta omsyn til.


26.11.2020

Fritt skjønn og kommunalt selvstyre

Kommunalt fritt skjønn og lokalt selvstyre er uttrykk som blir brukt i mange sammenhenger. Disse utrykkene har også en bestemt juridisk betydning, og det er ikke alltid at dette kommer korrekt eller presist frem i det offentlige ordskiftet om de ulike rollene til stat og kommune. Fylkesmannen vil i denne artikkelen gå nærmere inn på hva som nærmere ligger i begrepene, med særlig fokus på saker etter plan- og bygningsloven.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel