Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal Fylkesmannen sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir


24.06.2019

Plan- og byggesakskonferanse 13. november

Fylkesmannen sin årlege konferanse i plan- og bygningsrett for kommunane i fylket vil finne stad på Atlantic Hotel i Stavanger 13. november 2019.

27.05.2019

Stein og sånn - Godt oppmøte på konferanse for mineralnæringa

Fylkesmannen i Rogaland har i samarbeid med Rogaland fylkeskommune arrangert konferansen Stein og Sånn for mineralnæringa som del av arbeidet mot meir samordna, berekraftig og langsiktig forvalting av mineralråstoff i Rogaland. Sentrale tema for konferansen var nasjonal politikk, lover, forskrifter og rettleiing i massehandtering og sirkulærøkonomi.

21.05.2019

Sauda kommune bør ha ein overordna hytteplan

Kommuneplanen for Sauda har fått eit kraftig løft sidan førre revidering. Det er gjort gode grep med betre føresegner og fokus på sentrumsutvikling, men viktige intensjonar frå samfunns- og arealdelen viser ikkje igjen i arealforslaget i kommuneplankartet.

05.04.2019

Jordvernet står sterkt i dispensasjonssaker

Fylkesmannen behandlar mange dispensasjonssaker frå eige fylke, eller som settefylkesmann, der jordvernet blir pressa av utbyggingsinteressene. Det skal mykje til å sette til side jordvernet i slike saker. Det gjeld også tomtesaka frå Sandvoll i Kvinnherad.

19.03.2019

Ta omsyn til risiko for storulykker i arealplanar

Kommunane har ansvar for at samfunnstryggleik blir tilgodesett i planlegginga, etter plan og bygningslova. Eit av dei viktigaste er omsynet til verksemder som ved ulykker kan sleppe ut mengder av farlege stoff/gass, eller utløyse ein stor eksplosjon. Dette er såkalla storulykkeverksemder. Korleis kan kommunane ta i vare denne risikoen?

08.02.2019

Stein og sånn

Nasjonale forventninger, nasjonal politikk, lover, forskrifter og veiledere - Hva betyr dette for mineralnæringen? Foruten å møtes, ønsker vi å gi en felles oversikt over hvilke lover, forskrifter og regionale planer som gjelder mineralnæringen. Vi vil også gi eksempel på lokale utfordringer. Kom gjerne til kaffe fra kl. 09:00.

17.01.2019

Gode råd frå Riksrevisjonen om motsegner og plandispensasjonar

Riksrevisjonen har undersøkt «Innsigelsesinstituttet» som skal bidra til å sikre nasjonale og vesentlige regionale interesser i kommunal arealplanlegging. Døme på slike interesser er jordvern, strandsone, naturmangfald, folkehelse, barn og unge sine interesser, kulturminne, trafikksikkerheit og skred- og flaumfare.   

19.12.2018

Vi gir råd til Bokn kommune

Bokn kommune har laga planprogram for ny samfunnsdel til kommuneplanen, som gir rammer for utvikling av kommunen fram til 2030. Vi har utfordra Bokn på ulike sektorområde, og peikar også på at framtidig kommunestruktur bør vere tema i kommuneplanen.

13.12.2018

Gode livsvilkår for den grøne landsbyen Randaberg

Randaberg kommune har gjort eit grundig og godt arbeid med kommuneplanen for 2018-2030. Jordvern, nullvekst, folkehelse og gode prinsipp for utvikling i sentrum og tettstadene kjem tydeleg fram i planen.

08.11.2018

Lysarka frå plan- og byggesakskonferansen

Fylkesmannen arrangerte 30. og 31. oktober ein plan- og byggesakskonferanse for kommunane i Rogaland og andre interesserte. Under finn du lysarka som blei brukt i dei ulike foredraga.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel