Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Det er regjeringa og Stortinget som fastset dei nasjonale måla, men det er kommunane og fylkeskommunane som har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivået. Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal Fylkesmannen sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir


24.07.2018

Regional jordvernstrategi: Eit viktig initiativ

Rogaland fylkeskommune har teke eit viktig initiativ for å redusere nedbygginga av jordbruksjord gjennom ein eigen jordvernstrategi. Målet er at det maksimalt skal omdisponerast 400 dekar årleg. Fylkesmannen i Rogaland finn mykje positivt i forslaget. 


30.05.2018

Fylkesmannen i Rogaland blir endå meir digital

Eitt av regjeringa sine satsningsområde er digitalisering. Det betyr at Fylkesmannen i Rogaland nå sender mest mogleg av utgåande post digitalt. Dette gjeld både privatpersonar og verksemder.


29.05.2018

Fylkesmannen har gitt høyringsuttale til revidert kommuneplan Hjelmeland

Hjelmeland kommune har lagt ned mykje godt arbeid i kommuneplanrulleringa. Det har vore eit flott medverknadsarbeid, men for fleire tema saknar me meir overordna grep. Dette gjeld for tettstadsutviklinga i Årdal og Fister  og område for akvakultur- og råstoffutvinning. Planen er på god veg, men det er behov for noko meir arbeid før endeleg vedtak .

 


28.05.2018

Medhald i klage på handelsetablering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjer om Rogaland fylkeskommune sitt vedtak om samtykke til bruksendring fra bilforretning/kontorbygg til møbelforretning på Forus i Sandnes kommune.


03.05.2018

Kommuneplanføresegner om byggegrense mot sjø

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kome med ein uttale som avklarar i kva grad ein kan nytte kommuneplanføresegner til å gi byggegrenser mot sjø.


04.04.2018

Statistikk 2017 – klagesaker etter plan- og bygningsloven

Fylkesmannen presenterer statistikk som viser antallet klagesaker vi behandlet i 2017, og hvor stor medholdsprosenten i de enkelte kommunene var. I fylket sett under ett ga vi medhold til klagerne i 19,6 % av sakene.


23.03.2018

Ny risiko- og sårbarheitsanalyse for Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland har no utarbeidd ein ny FylkesROS. FylkesROS blei laga første gong i 2008. Denne skal gi oversikt over aktuelle risikoar og sårbarheiter i fylket. Fylkesmannen trekker spesielt fram ekstremt vêr og klimaendringar, radioaktiv stråling, smittsam dyresjukdom, stor ulykke med mange skadde og tilsikta/hybrid hending.


23.02.2018

Fylkesmannen si stadfesting av Finnøy kommune sitt avslag på ferdigattest for fritidsbustad er oppheva av KMD

Fylkesmannen si stadfesting av Finnøy kommune sitt avslag på ferdigattest for fritidsbustad er oppheva av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 


22.02.2018

Rekkevidda for byggeforbodet i strandsona når byggegrense er regulert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet  har i brev datert 31. januar 2018 konkludert med at byggeforbodet i strandsona etter plan- og bygningslova § 1-8 framleis gjeld dersom bygning skal førast opp i strid med regulert byggegrense.


04.12.2017

Grunnforureiningskonferanse

Ny database for grunnforureining og ny rettleiar for opprydding i forureina grunn er klar for bruk i kommunane og regionalplanen for massehandtering i Rogaland er rett rundt hjørnet. Kommunane og alle verksemder som arbeider med massehandtering og foreureina grunn, var samla til deling av erfaring og kunnskap. Foredraga frå konferansen er no publisert som vedlegg til denne nettsaka.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel