Presserom

Fylkesmannen i Rogaland er frå 1. januar 2019 organisert i fem fagavdelingar. I tillegg har me sjølvsagt embetsleiinga og ein administrativ stab.

Du kan klikka på bileta for å få dei i betre kvalitet.

Embetsleiinga

Lone M. Solheim, fylkesmann

  • telefon: 51 56 87 68
Portrett Harald Thune

Harald Thune, assisterande fylkesmann

  • telefon: 51 56 88 10 / 905 04 510
Portrett John Gunnar Skien

John Gunnar Skien, kommunikasjonssjef

  • telefon: 51 56 88 30 / 909 98 144

Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga

Bidrar gjennom råd, rettleiing og opplysning til å sikra at helse-, sosial- og barneverntenesta i fylket held høg kvalitet og dekkjer behovet i befolkninga.
 Janne Dahle-Melhus

Janne Dahle-Melhus, avdelingsdirektør/fylkeslege

  •  telefon: 51 56 87 60 / 408 58 058

Landbruksavdelinga

Skal medverke til gjennomføring av nasjonal landbruks- og matpolitikk på ein regionaltilpassa måte.
Portrett Geir Skadberg

Geir Skadberg, landbruksdirektør

  • telefon: 51 56 89 64 / 971 74 751

Miljøvernavdelinga

Miljøvernavdelinga forvaltar og rettleier i miljøspørsmål. Avdelinga skal bidra til at regjeringa sin miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå.
Portrett May Britt Jensen

May Britt Jensen, fylkesmiljøvernsjef

  • telefon: 51 56 89 27 / 469 34 768

Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga

Avdelinga arbeider mellom anna med oppgåver knytt til kommuneøkonomi, samfunnstryggleik og beredskap, verjemål, klagar etter kommunelova, plan- og bygningslova og namnelova, søknader om fri rettshjelp og separasjons- og skilsmissebevillingar, saker etter barnelova og førespurnader i samband med adopsjon.

Monica Nessa, avdelingsdirektør

  • telefon: 51 56 88 71 / 481 26 847

Utdanningsavdelinga

Skal medverke til at nasjonale mål for barnehage- og utdanningspolitikken blir følgde opp regionalt og lokalt.
 

Marianne Skogerbø, utdanningsdirektør

  • telefon: 51 56 87 88 / 991 56 049