Presserom

 

Embetsleiinga

Portrett Magnhild Meltveit Kleppa

Magnhild Meltveit Kleppa

Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann

Portrett Harald Thune

Harald Thune

Harald Thune, assisterande fylkesmann

Portrett John Gunnar Skien

John Gunnar Skien

John Gunnar Skien, kommunikasjonssjef

Administrasjonsavdelinga

Fagavdeling for dei administrative oppgåvene i embetet. Kongens fortenstmedalje/St. Olavs Orden er mellom anna lagt til avdelinga.
 
Portrett Arild Michelsen

Arild Michelsen

Arild Michelsen, avdelingsdirektør

Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga

Bidrar gjennom råd, rettleiing og opplysning til å sikra at helse-, sosial- og barneverntenesta i fylket held høg kvalitet og dekkjer behovet i befolkninga.
 

Janne Dahle-Melhus, avdelingsdirektør/fylkeslege

Landbruksavdelinga

Skal medverke til gjennomføring av nasjonal landbruks- og matpolitikk på ein regionaltilpassa måte.
Portrett Geir Skadberg

Geir Skadberg

Geir Skadberg, landbruksdirektør

Miljøvernavdelinga

Miljøvernavdelinga forvaltar og rettleier i miljøspørsmål. Avdelinga skal bidra til at regjeringa sin miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå.
Portrett May Britt Jensen

May Britt Jensen

May Britt Jensen, fylkesmiljøvernsjef

Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga

Avdelinga arbeider mellom anna med oppgåver knytt til kommuneøkonomi, samfunnstryggleik og beredskap, verjemål, klagar etter kommunelova, plan- og bygningslova og namnelova, søknader om fri rettshjelp og separasjons- og skilsmissebevillingar, saker etter barnelova og førespurnader i samband med adopsjon.
Portrett Lone Solheim

Lone Solheim

Lone M. Solheim, avdelingsdirektør

Utdanningsavdelinga

Skal medverke til at nasjonale mål for barnehage- og utdanningspolitikken blir følgde opp regionalt og lokalt.
Portrett Sølvi Ona Gjul

Sølvi Ona Gjul

Sølvi Ona Gjul, utdanningsdirektør