Marin forsøpling

Marint søppel på Grasholmen
Marint søppel på Grasholmen (Foto: Kirsten Redmond Kristiansen)

Søppel i havet er eit av våre største miljøproblem. Plast og anna lite nedbrytbart materiale forsvinn ikkje som anna organisk materiale, men vert brote ned i mindre bitar. Materiala kan bli verande i miljøet i hundrevis av år og gjere stor skade på både plantar, dyr og menneske.

Vi er heldige som har mange engasjerte aktørar som gjer ein stor innsats i fylket vårt, og våre fylkedekkande frilufsråd står sentralt i arbeidet med koordinering og utføring.

Fylkesmannen har ansvar for å koordinere det regionale samarbeidet med marin forsøpling og vi bruker denne kanalen til å samle og gi relevant informasjon. Målet er å legge til rette for samhandling på tvers og utveksling av informasjon.


05.05.2020

Registreringsløsning for plastpellet

Du har kanskje hørt om det store plastpelletutslippet som har funnet veien til Oslofjorden? Det fryktes at utslippet skal nå et stort kystområde. Fylkesmannen oppfordrer til registrering av funn av disse plastpelletene i databasen som er utviklet på østlandet, samt at dere beholde det som blir ryddet.

07.04.2020

Fornyet støtte til arbeidet mot marin forsøpling i Rogaland

Stortinget har igjen satt av 70 millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling. Nå har Miljødirektoratet vurdert alle de innkomne søknader og fordelt midlene. Det er 5 prosjekter i Rogaland som har mottatt tilskudd, i tillegg til noen nasjonale aktører som vil komme Rogaland til gode.

26.03.2020

Strandrydding og koronavirus

Mange har ett sterkt engasjement rundt marin forsøpling, og noen innbyggere ønsker å benytte lediggang og karantene til å rydde søppel langs strendene. Det er viktig at avfallsmottakene ikke blir overbelasta av økt aktivitet. Miljødirektoratet og Fylkesmannen understreker viktigheten av å følge helsemyndighetenes anbefalinger og restriksjoner i forbindelse med alle aktiviteter.

11.11.2019

Koordineringsmøte om marin forsøpling Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal

Vestlandsrådet arrangerer eit koordineringsmøte for deling av ny kunnskap om marin forsøpling 31. mars 2020 i Stavanger. Frivillige, næringslivet og det offentlege er invitert til å delta - Påmelding i lenka her. 

20.03.2019

Fornya støtte til reinare kyst Rogaland

Stortinget har for 2019 sett av 70 millionar til fjerning av marint søppel, gjennom ein eigen søknadsordning. Miljødirektoratet har no fordelt midla og seks prosjekter har fått støtte i Rogaland, mellom andre har alle dei fire friluftsråda våre fått bidrag. Mange andre organisasjonar, grunneigarer og særs mange privatpersonar gjer ein formidabel innsats for naturen og oss alle.