Lokal og sentral høyring - Oppretting av Strandaliane naturreservat ved frivillig vern av skog

Fylkesmannen i Rogaland har sendt ut framlegg til vern av Strandaliane naturreservat i Suldal kommune på ei samordna lokal og sentral høyring. Frist for uttale er sett til 6. juni 2017.

I området frå Kvildal til Bråtveit langs med Suldalsvatnet, har det vorte arbeida med å oppretta nytt naturreservat i samband med ordning for frivillig vern av skog. Strandaliane naturreservat vert på 11.3 km2 i Suldal kommune. Bakgrunnen for vernet er tilbod frå grunneigarar i området.

Føremålet med naturreservatet er å bevare eit stort samanhengande skogsområde med bratte skoglier frå lågland (67 m o.h.) til fjells som er lite prega av nyare inngrep. Fattig boreal og boreonemoral furuskog og lauvskog dominerer. Eldre boreonemoral edellauvskog/haustingsskog av alm, ask og andre edellauvtre dominerer nokre stader på skredjord i lågareliggande delar. På stammane finst fleire sjeldsynte og nasjonalt trua lavartar.

Høyringsbrev med framlegg til vernekart- og forskrift, samt adresseliste og oppsummering frå merknader til melding om oppstart av verneprosess finn ein i høgre marg på sida.

Uttalar skal sendast til: Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 49, 4001 Stavanger, eller fmropost@fylkesmannen.no innan 6. juni 2017.