Jærkysten er verna!

Fra marin undersøking av Revekysten. Foto: Rudolf Svensen, UWPhoto, Fylkesmannen i Rogaland
Fra marin undersøking av Revekysten. Foto: Rudolf Svensen, UWPhoto, Fylkesmannen i Rogaland

Fredag 17. juni oppretta regjeringa tre nye marine verneområde, - og Jærkysten i Rogaland er eit av dei.

 

Verneområde i sjø

 

Jærkysten marine verneområde dekkjer eit relativt stort sjøareal på 142 km2, frå 5 meters djup ut til om lag 50 meter. Det strekkjer seg frå Sele og Revtangen i Nord til Ognabukta i Sør. Området er kjent for store grunne parti med sandbotn og rullestein. Det marine verneområdet overlappar delvis med dei eksisterande verneområda Jærkysten landskapsvernområde og Ramsar-området Jæren våtmarksystem. Verneformålet er knytt til sjøareal og sjøbotn; med israndavsetningar, naturleg sedimenttransport og eit mangfald av økosystem og habitat med tilhøyrande dyre- og planteliv.


Formål for vernet

 

Oppretting av marine verneområde er heimla i § 39 i naturmangfaldlova av 2009. Jærkysten er eit av fleire marine område som inngår i nasjonal marin verneplan. Vernevedtaket vil bidra til at to av dei nasjonale måla for naturmangfald kan bli nådd:

  • Eit representativt utval av norsk natur skal bevarast for kommande generasjonar
  • Ingen artar og naturtypar skal utryddast, og utviklinga til trua og nær trua artar og naturtypar skal betrast

I tillegg bidrar vernevedtaket til å nå internasjonale mål, blant anna målet i FN-konvensjonen om biologisk mangfald om vern og bevaring av område som er viktige for biologisk mangfald og økosystemtenester.

Les meir om saka på Regjeringa si nettside.

I høgremargen finn du sjølve forskrifta, kart og framlegg til kongeleg resolusjon om verneplan for marint verneområde Jærkysten.