Tillatelse til felling av skadegjørende ulv i Lund kommune i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland gav 03.07.2020 tillatelse til felling av 1 ulv i Lund kommune. Tillatelsen gis etter en samlet vurdering av områdets betydning som beitemark og potensiale for framtidige skader dersom ulven går inn i Rogaland. Tillatelsen gjelder fra fredag 3. juni kl. 22.00 til fredag 17. juli kl. 12.00, 2020.  Det er knyttet vilkår til tillatelsen.

Vi fikk melding om at en ulv var observert ved Virak i Sirdal kommune 1. juli om kvelden. Dagen etter ble et lam bekreftet drept av ulv på samme sted. Dette er svært nær grensen til Rogaland fylke og Lund kommune. Området er et viktig beiteområde for sau. Det er ingen topografiske hindringer mellom der ulven ble observert og beiteområdene i Lund. Det er derfor risiko for at ulven går inn i Rogaland og gjør skade også her.

Tillatelsen er gitt Rogaland Sau og Geit og Rogaland interkommunale fellingslag skal utføre eventuelle fellingsforsøk. Vi har blant annet satt vilkår om at det skal være tett dialog og samarbeid med det interkommunale skadefellingslaget i Agder. Tillatelsen med vilkår ligger vedlagt.