Snart frist for å søka om førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak

Datalager om rovviltinformasjon
Datalager om rovviltinformasjon (Foto: www.rovbase.no)

Privatpersonar, organisasjonar og kommunar kan søke om midlar til førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak. Fristen er 15. februar for rovviltregion 1 Rogaland, Agder og Vestland.

Alle søknadar skal leverast elektronisk gjennom elektronisk søknadssenter.
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

Lenke til forskrift om tilskot til førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak: https://lovdata.no/forskrift/2013-01-01-3

Ta kontakt med Fylkesmannen v/ kontaktperson Cathrine Stabel Eltervåg (tlf: 51568915, epost: fmrocsh@fylkesmannen.no) dersom du har behov for hjelp til å søka.