Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn er rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å halde oppe eit aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må rovviltbestanden forvaltast, samtidig som jordbruket må tilpassast noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir


07.09.2018

Lisensjakt på jerv og ulv 2018 – 2019

Rovviltnemnda har vedteke at åtte jerv og 3 ulv kan fellast i Region 1 i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker.

Lisensjakta gjeld for heile Rogaland. Lisensjegerar kan vende seg til Jegerregisteret for å få lisens. Jakta krev i tillegg løyve frå grunneigar.


27.04.2018

Kontaktpersonar ved dokumentasjon av rovviltskadar på husdyr

Årets beitesesong er straks i gang. Statens naturoppsyn (SNO) har eit landsdekkande nettverk av 12 regionalt rovviltansvarlege. Nedanfor finn du liste med namn og telefonnummer over kontaktpersonar i Rogaland.


12.02.2018

Erstatning i 2017 for tap av husdyr til freda rovvilt i Rogaland

Skadesituasjonen i 2017 var ganske lik som i fjor. Begge desse beitesesongane vart prega av meir enn vanleg tap av lam/sau til jerv. Totalt er det i Rogaland utbetalt kr 535 832,- i erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt i 2017.


31.01.2018

Snart frist for å søka om førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak

Privatpersonar, organisasjonar og kommunar kan søke om midlar til førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak. Fristen er 15. februar. 


18.08.2017

Løyve til skadefelling av ein jerv i Hjelmeland, Sauda, Suldal og Forsand

Fylkesmannen i Rogaland har etter søknad frå Rogaland Sau og Geit, gitt løyve til skadefelling av ein jerv i kommunane Hjelmeland, Sauda, Suldal og Forsand. Løyvet gjeld i tida frå 17. august 2017 til og med 31. august 2017. Jakta vert utført av skadefellingslaget i Rogaland.


19.12.2016

Erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt i Rogaland i 2016

Beitesesongen i Rogaland vart i 2016 prega av meir enn vanleg tap av lam/sau til jerv. Totalt er det i Rogaland utbetalt kr. 573 995,- i erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt i 2016.

 


09.09.2016

Lisensjakt på jerv og ulv 2016-2017

Rovviltnemnda har vedteke at åtte jervar kan fellast under årets lisensjakt i region 1 i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker.


01.02.2016

Erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt i Rogaland 2015Samla sett var det låge tap til freda rovdyr i Rogaland i 2015. Me fekk inn 15 søknadar om erstatning, og totalt i Rogaland er det utbetalt kr. 207 271. 


17.10.2016

Snart frist for å søka om erstatning for rovdyrskadar

Fristen for å søka om erstatning for skadar på husdyr er 1. november. Staten erstattar dokumenterte og antatt tap og skadar frå rovdyr på husdyr. Alle søknadar må leverast elektronisk.


18.07.2016

Kontaktpersonar ved dokumentasjon av rovviltskader på husdyr

Statens naturoppsyn (SNO) har eit landsdekkande nettverk av 12 regionalt rovviltansvarlege. Nedanfor finn du liste med navn og telefonnummer over kontaktpersonar i Rogaland.


Fleire nyhende