Klima

Global oppvarming krev klimatilpassingar. For Noregs del betyr klimaendringane i hovudsak høgare gjennomsnittstemperaturar, meir nedbør og meir ekstremver. Klimautfordringane kan få store konsekvensar for miljø og samfunn. 

Fylkesmannen skal arbeide for å redusere utslepp av klimagassar og for å avgrense framtidige skadar. Ein viktig del av planleggingsarbeidet er gode transportløysingar, robuste vegar og jernbaner, sikker energiforsyning og bustader og andre bygningar som ikkje ligg utsett til for jordras eller andre naturkatastrofar. Fylkesmannen skal òg medverke til at samfunnet er førebudd på å takle flaum, ras, straumbrot og andre alvorlege hendingar.

Lokal planlegging for klimaendringar

Fylkesmannen fungerer som bindeledd mellom den nasjonale klimapolitikken og gjennomføringa ute i lokalsamfunna. Det er kommunane som har hovudansvaret for å byggje gode samfunn for innbyggjarane sine, og klimaperspektivet er ein viktig del av denne planlegginga.

  • Fylkesmannen skal sikre at kommunane tek tilstrekkeleg omsyn til klimaendringane når dei gjer vedtak. Fylkesmannen er sektorstyresmakt for blant anna miljø og landbruk og har mynde til å føre tilsyn med kommunane, overprøve enkeltvedtak som ikkje tek tilstrekkeleg omsyn til klimaendringar, og fremme motsegner etter plan- og bygningslova.
  • Fylkesmannen fører tilsyn med beredskapsarbeidet i kommunane.
  • Fylkesmannen rettleier kommunane i klimaarbeidet. Fylkesmannen skal klargjere kva krav og forventningar staten har til kommunane, og samtidig formidle synspunkt frå kommunane til sentrale styresmakter.

Vis meir


28.06.2018

Seksten Klimasats-millionar til Rogaland

Det er satt av 150 millionar kroner som støtte til klimatiltak i kommunane. Rogaland fekk over 10 % av budsjettposten. Over halve tilskotet til Rogaland er knytt til tiltak og planlegging som gjeld auka bruk av sykkel og elsykkel.


09.04.2018

Ny klimastatistikk

Miljødirektoratet har nyleg presentert det nye verktøyet som produserer klimastatistikk på fylkes- og kommunenivå. Verktøyet er nettbasert og har blitt utvikla i lag med Statistisk sentralbyrå, SSB, og kommunesektorens organisasjon, KS.


26.01.2018

Berekning av effekten ved klimatiltak

Kommunane skal lage eigne klima- og energiplanar. Miljødirektoratet har utvikla eit verktøy som kan hjelpe kommunane og andre å berekne effekten av planlagde klimatiltak. Ein fyrste versjon er tilgjengeleg på miljokommune.no.


12.01.2018

Klimanettverka i Rogaland

Det lokale arbeidet med reduksjon av klimagasser tar seg stadig opp. Vi har no to interkommunale nettverk for klimakutt i fylket, eitt i nord og eitt i sør. Begge har søkt, -og fått, støtte frå Klimasats/Miljødirektoratet.


27.04.2017

Klimanettverk Jæren med Utsira i gang!

I går var ein god fyrste samling i Klimanettverk gjennomført på Tungenes fyr. Det ustadige aprilværet sette ein stoppar for besøk til den mest ambisiøse kommunen vår på klimafeltet - Utsira som har vedtatt å bli ein 0-utsleppskommune.


01.02.2017

Rogalandsklimaet resten av hundreåret - varmare og våtare

Rogaland vil få større utfordringar med regnflaumar, meir overvatn, fleire skred og høgare havnivå. Norsk klimaservicesenter publiserte i dag ein klimaprofil for fylket, som skal gjere det enklare for planleggjarar å ta omsyn til klimaendringane. Klimakunnskapen må inn i arealplanlegginga. 


18.01.2017

Kommunar kan søke støtte til klimatiltak

Gode klimatiltak kan få økonomisk tilskot til forprosjekt og gjennomføring. Aktuelle prosjekt kan vere klimavennleg areal- og transportplanlegging, transporttiltak og nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling.


31.10.2016

Klimasats-millionar til 12 prosjekt i Rogaland

Ladestasjon for elbil, bruk av biokol og klimanøytral grønn fjernvarme er prosjekt som får Klimasats-pengar i 2016. Tilskota vil utløyse tiltak for 2-300 millionar i kommunar over heile landet.


30.09.2016

Stavanger får 2,5 millioner kroner til byutvikling

Stavanger får midler frå Regjeringa til arbeidet med utvikling av ein berekraftige og attraktiv by.


02.09.2016

Korleis planlegge for mindre klimautslepp?

Miljødirektoratet har gitt ut ein rettleiar til korleis kommunal og fylkeskommunal planlegging kan redusere klimautsleppa. Rettleiaren finn du på nettsidene www.miljokommune.no.


Fleire nyhende