Løyve til utfylling i sjø ved Jåsund i Sola kommune

Selvaag Bolig Rogaland AS er gitt løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved Jåsund i Sola kommune.

Sjå søknad og løyve med vilkår i dokumentlenka.

Vedtaket kan påklagast til Miljødirektoratet innan tre veker. Eventuell, grunngjeven klage skal rettast til Miljødirektoratet og sendast Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger eller fmropost@fylkesmannen.no.