Etterhandskunngjering av endra løyve til NorStone AS avd. Jøsenfjorden

Fylkesmannen har etter søknad endra løyve etter forureiningslova til NorStone AS avd. Jøsenfjorden i Hjelmeland.

Vedtaket kan klagast på til Miljødirektoratet innan tre veker frå kunngjeringstidspunktet. Ei eventuell, grunngjeven klage skal rettast til Miljødirektoratet og sendast til Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger eller fmropost@fylkesmannen.no.

Sjå søknad og vedtak i dokumentlenkene.