Endring av løyve til arbeid i sjø ved Husøy

Fylkesmannen har etter søknad endra løyve til arbeid i sjø ved Husøy, eigedomen 86/71 i Karmøy kommune.

Fylkesmannen har gitt ein ny frist til 31.10.2020 for å utføre arbeidet. Samtidig er løyve overført til Karmsund Protein AS.

Sjå løyve med endringar i dokumentlenka til denne nettsaka

Vedtaket kan klagast på til Miljødirektoratet innan tre veker frå kunngjeringstidspunktet. Ei eventuell, grunngjeven klage skal rettast til Miljødirektoratet og sendast Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger eller fmropost@fylkesmannen.no.