Endra løyve etter forureiningslova Bøvågen i Karmøy

Fylkesmannen har endra løyve 06.04.2017 til Karmøy kommune til graving/mudring i sjø for ny avløpsleidning Bøvågen til Salhus i Karmøy kommune

Fylkesmannen har 20.06.2019 etter søknad frå kommunen, endra løyve til Karmøy kommune til arbeid i sjø. Endringa gjeld vilkår 9 i løyvet der det er gitt forlenga gyldigheitsfrist på 2 år.

Sjå tidlegare løyve, vedtak og søknaden frå Karmøy kommune i dokumentlenkene.

Vedtaket kan påklagast til Miljødirektoratet innan tre veker frå kunngjeringa.