Forureining

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver etter forureiningslova: 

 • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Fylkesmannen, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
 • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
 • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
 • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
 • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
 • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
 • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

Akutt forureining

Dersom eit uhell eller ei ulykke fører til eller kan føre til akutt forureining av det ytre miljøet, skal du straks varsle om dette på telefon:

 • 110

Fylkesmannen i Rogaland har ei intern beredskap når det gjeld akutt forureining, og har følgande vakttelefonnummer:

Kirsten Redmond Kristiansen (IUA-kontakt forureining):

 • 51 56 87 77 / 412 09 530

Cathrine Stabel Eltervåg (IUA-kontakt natur):

 • 51 56 89 15 / 986 76 987

May Britt Jensen (fylkesmiljøvernsjef):

 • 51 56 89 27 / 469 34 768

Marit Sundsvik Bendixen (ass. fylkesmiljøvernsjef, seksjonssjef forureining):

 • 51 56 89 36 / 922 49 043

Per Kristian Austbø (ass. fylkesmiljøvernsjef, seksjonssjef natur):

 • 51 56 89 10

30.10.2020

Løyve til arbeid i sjø - Helgøy - Mosnes

Rogaland fylkeskommune har fått løyve til sprenging og peling i sjø i samband med bygging av ei bru mellom Helgøy og Mosnes i Hjelmeland kommune.

17.09.2020

Løyve til Equinor ASA for arbeid i sjø

Equinor ASA fått løyve til utfylling i sjø på eiendom 77/15 Kalstø, i Karmøy kommune.

08.09.2020

Løyve til arbeid i sjø - Mekjarvik Eiendom AS

Mekjarvik Eiendom AS har fått løyve til utfylling i sjø på eiendom 51/20 og 51/84, Mekjarvik, i Randaberg kommune.

08.09.2020

Endra løyve til tiltak i sjø - Kulimport Eiendomsutvikling AS

Fylkesmannen har etter søknad endra løyve gitt til Kulimport Eiendomsutvikling AS til utfylling og mudring i sjø. Endringa omhandlar i hovudsak avbøtande tiltak for å hindra spreiing av forureining frå tiltaket.

08.09.2020

Etterkunngjering av midlertidig løvyve til lagring av restavfall på Hogstad

Fylkesmannen har gitt IVAR IKS midlertidig løyve til å lagre restavfall på Hogstad avfallsanlegg i veke 37. Avfallet skal lagrast innadørs.

09.07.2020

Tillatelse til sprenging i sjø ved Halsne, Helgøy, Eidssund og Fogn

Rogaland fylkeskommune er gitt tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø i Stavanger kommune. Tillatelsen omfatter sprenging av ca 1740 m3 steinmasser ved fire lokasjoner. De nye ferjene i midtsambandet i Ryfylkebassenget krever en minstedybde på 4,9 meter.

03.07.2020

Kunngjering av mellombels løyve til Aker Solutions AS avd. Egersund

Fylkesmannen har etter søknad gitt Aker Solutions AS avd. Egersund mellombels løyve etter forureiningslova til utslepp av vatn ved testing av produksjonsanlegg for servicevatn om bord på riggen Maersk Inspirer. Riggen ligg hjå Aker sitt anlegg ved Hovlandsveien på Eigerøy i Eigersund kommune.

25.06.2020

Løyve til Karmsund Havn IKS for arbeid i sjø ved Husøy

Statens vegvesen har fått løyve til mudring, utfylling og peling i sjø på eigedomen 86/248, Husøy i Karmøy kommune.

20.05.2020

Løyve til utslepp av spylevatn frå Tysværvåg behandlingsanlegg

Tysvær kommune er gitt løyve etter forureiningslova til utslepp av spylevatn fråTyværvåg behandlingsanlegg for drikkevatn til Løyningsbekken.

20.05.2020

Ynskjer ei betre handtering av reine bygge- og anleggsmassar

Miljødirektoratet har bede Fylkesmennene kartlegge massefyllingane rundt om i Noreg. For Rogaland sin del er det eit problem at vedtak om handtering av bygge-  og anleggsmassar blir gjort i mange små enkeltsaker. Fylkesmannen i Rogaland ynskjer å bidra til meir gjenvinning av desse massane.

Fleire nyhende