Forureining

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver etter forureiningslova: 

 • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Fylkesmannen, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
 • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
 • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
 • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
 • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
 • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
 • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

Akutt forureining

Dersom eit uhell eller ei ulykke fører til eller kan føre til akutt forureining av det ytre miljøet, skal du straks varsle om dette på telefon:

 • 110

Fylkesmannen i Rogaland har ei intern beredskap når det gjeld akutt forureining, og har følgande vakttelefonnummer:

Kirsten Redmond Kristiansen (IUA-kontakt forureining):

 • 51 56 87 77 / 412 09 530

Cathrine Stabel Eltervåg (IUA-kontakt natur):

 • 51 56 89 15 / 986 76 987

May Britt Jensen (fylkesmiljøvernsjef):

 • 51 56 89 27 / 469 34 768

Marit Sundsvik Bendixen (ass. fylkesmiljøvernsjef, seksjonssjef forureining):

 • 51 56 89 36 / 922 49 043

Per Kristian Austbø (ass. fylkesmiljøvernsjef, seksjonssjef natur):

 • 51 56 89 10

17.01.2019

Løyve til Åkrehamn reinseanlegg

Karmøy kommune har fått løyve til utslepp av reinsa avløpsvatn tilsvarande 15 000 pe frå Åkrehamn reinseanlegg.


16.01.2019

Løyve til arbeid i sjø for etablering av kai i Habnavågen

Syre Båtforening AS har fått løyve til mudring og utfylling i sjø ved eigedomen 38/163 Habnavågen i Karmøy kommune.


16.01.2019

Løyve til utfylling i sjø ved Ormaneset i Rennesøy

Green Mountain AS er gitt løyve til utfylling i sjø for etablering av næringsbygg på eigedomen 36/16 ved Ormaneset i Rennesøy kommune.


14.01.2019

Løyve til Statens vegvesen for utslepp av anleggsvatn

Fylkesmannen har gitt Statens vegvesen, Region vest løyve etter forureiningslova til utslepp av anleggsvatn frå tunneldriving ved Kvitsøy.


04.12.2018

Løyve til Eigersund Næring og Havn KF

Fylkesmannen har etter søknad gitt Eigersund Næring og Havn KF løyve til arbeid i sjø ved Kongsteinsanlegget i Eigersund kommune.

 


28.11.2018

Ny miljørettleiar for pukkverk

Miljødirektoratet har nettopp produsert ein miljørettleiar for pukkverk. Rettleiaren er retta mot produsentar, konsulentar og styresmakter.


23.11.2018

Har du forureina grunn på tomta di?

Fylkesmannen og kommunene arbeider for å få meir oppdatert oversikt over område med forureina grunn i Rogaland. I Miljødirektoratet sin kartbase Grunnforurensning kan du sjekke informasjon om din eigedom.


15.11.2018

Etterhandskunngjering - Endra løyve til arbeid i sjø ved Husøy

Fylkesmannen har etter søknad endra løyve til arbeid i sjø ved Husøy, eigedomen 86/71 i Karmøy kommune.


14.11.2018

Etterhandskunngjering endra løyve til utfylling i sjø ved Buøy

Statens vegvesen har fått endra løyve for RV13 Ryfast, utvida utfylling ved Buøy i Stavanger.


14.11.2018

Nytt løyve til Pelagia Karmsund Fiskemel

Fylkesmannen har etter søknad gitt Pelagia Karmsund Fiskemel nytt løyve etter forureiningslova til verksemda sitt produksjonsanlegg for fiskemjøl og fiskeolje på Husøy i Karmøy kommune.


Fleire nyhende