Forureining

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver etter forureiningslova: 

 • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Fylkesmannen, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
 • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
 • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
 • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
 • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
 • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
 • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

Akutt forureining

Dersom eit uhell eller ei ulykke fører til eller kan føre til akutt forureining av det ytre miljøet, skal du straks varsle om dette på telefon:

 • 110

Fylkesmannen i Rogaland har ei intern beredskap når det gjeld akutt forureining, og har følgande vakttelefonnummer:

Kirsten Redmond Kristiansen (IUA-kontakt forureining):

 • 51 56 87 77 / 412 09 530

Cathrine Stabel Eltervåg (IUA-kontakt natur):

 • 51 56 89 15 / 986 76 987

May Britt Jensen (fylkesmiljøvernsjef):

 • 51 56 89 27 / 469 34 768

Marit Sundsvik Bendixen (ass. fylkesmiljøvernsjef, seksjonssjef forureining):

 • 51 56 89 36 / 922 49 043

Per Kristian Austbø (ass. fylkesmiljøvernsjef, seksjonssjef natur):

 • 51 56 89 10

14.11.2018

Etterhandskunngjering endra løyve til utfylling i sjø ved Buøy

Statens vegvesen har fått endra løyve for RV13 Ryfast, utvida utfylling ved Buøy i Stavanger.


14.11.2018

Nytt løyve til Pelagia Karmsund Fiskemel

Fylkesmannen har etter søknad gitt Pelagia Karmsund Fiskemel nytt løyve etter forureiningslova til verksemda sitt produksjonsanlegg for fiskemjøl og fiskeolje på Husøy i Karmøy kommune.


08.11.2018

Løyve til Pelagia Egersund Sildoljefabrikk

Fylkesmannen har etter søknad gitt Pelagia Egersund Sildoljefabrikk nytt løyve etter forureiningslova til verksemda sitt produksjonsanlegg for fiskemjøl og fiskeolje ved Lindøy i Eigersund kommune.


30.10.2018

Løyve til Statens vegvesen - Rogfast E02 Kvitsøy - vegtrase i dagen

Fylkesmannen har etter søknad gitt Statens vegvesen, Region vest løyve etter forureiningslova til arbeid i sjø i samband med vegtrasé i dagen på Kvitsøy.


08.10.2018

Løyve til Statens vegvesen Region vest til mudring ved Vinterhavn

Fylkesmannen har etter søknad gitt Statens vegvesen løyve etter forureiningslova til mudring ved Vinterhavn i Kvitsøy kommune.


17.09.2018

Etterhandskunngjering av løyve til Velde Produksjon AS Gismarvik

Fylkesmannen har gitt løyve til Velde Produksjon AS etter forureiningslova § 11 for drift av asfaltverk i Gismarvik, 65/15 Tysvær.


13.09.2018

Etterhandskunngjering av endra løyve til Skretting AS avd. Stavanger

Fylkesmannen har endra løyvet til Skretting AS avd. Stavanger for produksjon av fiskefôr ved verksemda sitt anlegg i Hillevåg 21/1008 Stavanger.


13.09.2018

Løyve til Statens vegvesen, Region vest

Fylkesmannen har gitt Statens vegvesen, Region vest løyve etter forureiningslova til å utføre eit forsøk med lekter i Byfjorden.


17.07.2018

Løyve til Åsevik utvikling AS

Fylkesmannen har etter søknad gitt løyve til utfylling og mudring i sjø ved eigendom 3/2 i Strand kommune.


12.07.2018

Endra løyve til Statens vegvesen for mudring av overskotsmassar i indre Bangarvågen

Fylkesmannen har etter søknad endra løyve gitt Statens vegvesen, Region vest til arbeid i sjø ved indre Bangarvågen på Buøy i Stavanger kommune. Endringa omfattar mudring av sprengstein og anna massar som har ført til redusert sjødjup.


Fleire nyhende