Åpning for gjenfangstfiske etter rømt oppdrettsfisk i Ålfjorden

Fylkesmannen i Rogaland åpner for ekstraordinært fiske etter rømt oppdrettslaks og regnbueørret i sjø i Ålfjorden i Vindafjord kommune frå og med 26. februar til og med 31. mars 2016. Det er kun åpna for fiske med settegarn med maskevidde 58 mm eller større. Dei som ønsker å delta i fisket må registrere seg hos Fylkesmannen i Rogaland.

Bakgrunnen for vedtaket er at vi har mottatt melding frå Fiskeridirektoratet om ei stor rømming av regnbueørret frå lokaliteten Stualand i Ålfjorden. Den rømte fisken har ein størrelse på om lag 3,7 kg.

Fylkesmannen i Hordaland har gjort eit tilsvarande vedtak for fiske i den delen av Ålfjorden som tilhøyrer Sveio kommune.

Registrering hos Fylkesmannen i Rogaland

Dei som ønsker å delta i fisket innenfor sjøområdet som tilhører Rogaland fylke må registrer seg hos Fylkesmannen i Rogaland. Fiskarar som skal fiske i Hordaland skal registrere seg hos Fylkesmannen i Hordaland.

Sjøtroll Havbruk AS som driv lokaliteten har etablert mottak og dusørordning for gjenfangst av regnbueørret frå rømmingen i Ålfjorden. Mottaksstad er oppdrettslokaliteten Raunevågen, sjå informasjon Mottaksstasjon for rømt fisk – Raunevågen i høgremargen.

Vilkår for gjenfangstfiske

 •  Maskevidde: Settegarn skal ha ei maskevidde på minst 58 mm målt frå knutes til kutes midtpunkt i våt tilstand.
   
 • Periode: 26.februar - 31.mars 2016.
   
 • Nedsenking av garn: Frå og med 1. mars skal settegarn senkast ned slik at heile fangstdelen til e kvar tid står minst 3 m under havoverflata.
   
 • Merking av reiskap: Fiskereiskap skal merkast med navn og adresse på fiskar.
   
 • Sjøørret: All fangst av sjøørret skal settast ut igjen.
   
 • Unntak for fredningssoner og elvemunning: Det er ikkje tillatt å fiske etter laksefisk med faststående reiskap i fredningssoner / forbudssoner utanfor vassdrag. Det er ikkje tillatt å fiske nærmare enn 100 m frå elvemunning (grense elv/sjø) der det ikkje er fastsatt særskilt fredningssone.
   
 • Registrering: Alle som ønsker å fiske etter rømt oppdrettslaks eller regnbueørret med settegarn, skal registrere seg hos Fylkesmannen før fisket tar til. Navn, adresse og telefonnummer skal sendast til Fylkesmannen i Rogaland per brev eller e-post. Kontaktperson for registrering: Stig Sandring, tlf 51 56 89 31 eller e-post fmrossa@fylkesmannen.no og fmroabj@fylkesmannen.no.
   
 • Oppgaveplikt: Fangsten skal rapporterast til Fylkesmannen i Rogaland. Rapporten skal innehalde opplysningar om antall og vekt av henholdsvis regnbueørret og laks samt reiskapstype og dato. Eventuell bifangst av sjøørret skal også rapporterast. Opplysningene kan sendes per brev, e-post eller telefon. Rapporteringsfrist er 15. april.

Sjå vedtak og meir informasjon i dokumenta i høgremargen.