Løyve til mottak av farleg avfall Svaaheia Avfall AS

Fylkesmannen har gitt Svaaheia Avfall AS løyve til mottak av 1500m3 massar farleg avfall på tiltaksområde Jøssingfjord i Sokndal kommune.

Etter forureinningslova § 11, jf. 16 er det gitt løyve på visse vilkår til Svaaheia Avfall AS til mottak av farleg avfall som ikkje er omfatta av løyve gitt 12.12.2019.

Sjå løyve 12.12.2019 og nytt løyve med vilkår i dokumentlenkene. Vedtaket kan klagast på til Miljødirektoratet innan tre veker frå denne kunngjeringa.