Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfattar innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og anna handtering av avfall. Dette kan føre til utslepp av klimagassar, tungmetall og andre miljøgifter.

Farleg avfall

Farleg avfall kan ikkje handterast saman med vanleg avfall. Farleg avfall inneheld helse- og miljøfarlege kjemikaliar som kan føre til alvorleg forureining og skade menneske og dyr. Verksemder som produserer farleg avfall, har plikt til å levere avfallet til eit godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklarerast elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Fylkesmannen kan gi løyve

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for dei fleste avfallsanlegg og kan gi løyve til verksemd som fører til forureining. Dette omfattar anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvrakplassar, deponi, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Fylkesmannen gir slike løyve, må verksemda i nokre tilfelle setje i gang spesifikke tiltak for å minske ulempa for andre. Fylkesmannen skal også hente inn avfallsplanar frå hamner og drive tilsyn med dei.

Fylkesmannen kontrollerer avfallsanlegga for å sikre at krava i løyva blir etterlevde. Det er forureiningslova, avfallsforskriftene, internkontrollforskrifta og løyva som er gitt, som ligg til grunn for kontrollane. 

Vis meir


27.05.2019

Etterkunngjering av midlertidig løyve tidlegare Hogstad kompostering i Sandnes

IVAR IKS har fått løyve til å ta imot og lagre glas- og metallemballasje på det tidlegare komposteringsanlegget på Hogstad.   Løyve gjeld i ein avgrensa periode. Sjå løyve med vilkår i dokumentlenkene til denne nettsaka.

29.04.2019

Løyve til Organisk Materielretur AS

Organisk Materielretur AS i Karmøy kommune har 23. april 2019 fått løyve etter forureiningslova til mottak, sortering, handsaming og lagring av plastavfall, tau og nøter på Storøy.

28.02.2019

Endra løyve til Norsk Gjenvinning AS i Sandnes

Fylkesmannen har endra løyve til Norsk Gjenvinning AS Larsamyrå i Sandnes kommune etter finansiell sikring av verksemda.

01.02.2019

Nytt løyve til Haugaland Bioenergi AS

Haugaland Bioenergi AS har fått løyve til mottak, lagring og kverning av hageavfall på Storøy i Karmøy kommune.

07.01.2019

Endra løyve til SAR AS finansiell sikring farleg avfall Oljeveien

SAR AS har fått endra løyve etter finansiell sikring mottak og mellomlagring av farleg avfall i Oljeveien i Sola kommune.

07.01.2019

Endra løyve til SAR AS finansiell sikring ASCO-basen i Tananger

SAR AS har fått endra løyve og justert mengdeavgrensing etter ny finansiell sikring for mottak og lagring av farleg avfall på verksemda i Sola kommune.

21.12.2018

Endra løyve til SAR AS i Stavanger

SAR AS avd. Tananger - Dusavik har fått endra vilkår i løyve til mottak og mellomlagring av farleg avfall på anlegget i Stavanger kommune.

19.10.2018

Nytt løyve til Norsk Gjenvinning AS på Karmøy

Fylkesmannen i Rogaland har gitt Norsk Gjenvinning AS avd. Haugesund, løyve etter forureiningslova.

17.10.2018

Etterkunngjering av løyve til Forus Energigjenvinning 2 AS

Forus Energigjenvinning 2 AS har fått nytt løyve til mottak og brenning av ulike typar avfall på verksemda sitt anlegg i Sandnes kommune.

15.08.2018

Midlertidig løyve til Reve Kompost AS

Vi har gitt midlertidig løyve til mottak, mellomlagring og behandling av sikterest frå forbehandling av våtorganisk avfall frå IVAR IKS sitt biogassanlegg på Grødaland.

Fleire nyhende