Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfattar innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og anna handtering av avfall. Dette kan føre til utslepp av klimagassar, tungmetall og andre miljøgifter.

Farleg avfall

Farleg avfall kan ikkje handterast saman med vanleg avfall. Farleg avfall inneheld helse- og miljøfarlege kjemikaliar som kan føre til alvorleg forureining og skade menneske og dyr. Verksemder som produserer farleg avfall, har plikt til å levere avfallet til eit godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklarerast elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Fylkesmannen kan gi løyve

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for dei fleste avfallsanlegg og kan gi løyve til verksemd som fører til forureining. Dette omfattar anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvrakplassar, deponi, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Fylkesmannen gir slike løyve, må verksemda i nokre tilfelle setje i gang spesifikke tiltak for å minske ulempa for andre. Fylkesmannen skal også hente inn avfallsplanar frå hamner og drive tilsyn med dei.

Fylkesmannen kontrollerer avfallsanlegga for å sikre at krava i løyva blir etterlevde. Det er forureiningslova, avfallsforskriftene, internkontrollforskrifta og løyva som er gitt, som ligg til grunn for kontrollane. 

Vis meir


10.09.2020

Etterkunngjering av endra løyve til Toraneset Miljøpark

Fylkesmannen har endra løyve til HIM Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS for deponietappe 1 og 2 samt gitt pålegg til avslutning og etterdrift av deponietappe 1 for Toraneset Miljøpark i Vindafjord.

09.09.2020

Endra løyve til Solør Bioenergi AS på Vigrestad

Fylkesmannen har gitt midlertidig løyve ut året til lagring av maksimalt 500 tonn farleg avfall - impregnert trevirke - på verksemda sitt anlegg i Hå kommune.

01.07.2020

Løyve til mottak av farleg avfall Svaaheia Avfall AS

Fylkesmannen har gitt Svaaheia Avfall AS løyve til mottak av 1500m3 massar farleg avfall på tiltaksområde Jøssingfjord i Sokndal kommune.

29.04.2020

Nytt løyve til Norsk Gjenvinning AS avd. Stavanger

Norsk Gjenvinning AS avd. Stavanger har fått nytt løyve til mottak, sortering og mellomlagring av avfall og farleg avfall.

03.04.2020

Avfallsanlegg kan lagre meir - melding må sendast Fylkesmannen

For å unngå at avfall hopar seg opp som følge av koronasituasjonen får avfallsanlegg midlertidig løyve til å ta imot og mellomlagra meir avfall.

26.03.2020

Avfallmottakene må ikke overbelastes

Fylkesmannen og Miljødirektoratet ber folk om å ikke overbelaste avfallsmottakene.

19.03.2020

Nytt løyve til Franzefoss Gjenvinning AS avd. Forus

Franzefoss Gjenvinning AS i Stavanger har fått nytt løyve til mottak, sortering og mellomlagring av avfall og enkelte typar farleg avfall.

03.02.2020

Nytt løyve til Westco Miljø AS på Vigrestad

Westco Miljø AS i Hå kommune har fått nytt løyve til mottak, sortering og mellomlagring av avfall og enkelte typar farleg avfall.

11.11.2019

Endra midlertidig løyve til avfallsanlegget på Hogstad

Fylkesmannen har endra IVAR IKS sitt midlertidige løyve etter forureiningslova på Hogstad komposteringsanlegg i Sandnes. Løyve gjeld mellomlagring av glas- og metallemballasje og mellomlagring av ulike typar sorterte plast.

06.11.2019

Koordineringsmøte om marin forsøpling Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal

Vestlandsrådet arrangerer eit koordineringsmøte for deling av ny kunnskap om marin forsøpling 31. mars 2020 i Stavanger. Frivillige, næringslivet og det offentlege er invitert til å delta - Påmelding i lenka her. 

Fleire nyhende