Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfattar innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og anna handtering av avfall. Dette kan føre til utslepp av klimagassar, tungmetall og andre miljøgifter.

Farleg avfall

Farleg avfall kan ikkje handterast saman med vanleg avfall. Farleg avfall inneheld helse- og miljøfarlege kjemikaliar som kan føre til alvorleg forureining og skade menneske og dyr. Verksemder som produserer farleg avfall, har plikt til å levere avfallet til eit godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklarerast elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Fylkesmannen kan gi løyve

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for dei fleste avfallsanlegg og kan gi løyve til verksemd som fører til forureining. Dette omfattar anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvrakplassar, deponi, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Fylkesmannen gir slike løyve, må verksemda i nokre tilfelle setje i gang spesifikke tiltak for å minske ulempa for andre. Fylkesmannen skal også hente inn avfallsplanar frå hamner og drive tilsyn med dei.

Fylkesmannen kontrollerer avfallsanlegga for å sikre at krava i løyva blir etterlevde. Det er forureiningslova, avfallsforskriftene, internkontrollforskrifta og løyva som er gitt, som ligg til grunn for kontrollane. 

Vis meir


26.03.2020

Avfallmottakene må ikke overbelastes

Fylkesmannen og Miljødirektoratet ber folk om å ikke overbelaste avfallsmottakene.

19.03.2020

Nytt løyve til Franzefoss Gjenvinning AS avd. Forus

Franzefoss Gjenvinning AS i Stavanger har fått nytt løyve til mottak, sortering og mellomlagring av avfall og enkelte typar farleg avfall.

03.02.2020

Nytt løyve til Westco Miljø AS på Vigrestad

Westco Miljø AS i Hå kommune har fått nytt løyve til mottak, sortering og mellomlagring av avfall og enkelte typar farleg avfall.

11.11.2019

Endra midlertidig løyve til avfallsanlegget på Hogstad

Fylkesmannen har endra IVAR IKS sitt midlertidige løyve etter forureiningslova på Hogstad komposteringsanlegg i Sandnes. Løyve gjeld mellomlagring av glas- og metallemballasje og mellomlagring av ulike typar sorterte plast.

06.11.2019

Koordineringsmøte om marin forsøpling Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal

Vestlandsrådet arrangerer eit koordineringsmøte for deling av ny kunnskap om marin forsøpling 31. mars 2020 i Stavanger. Frivillige, næringslivet og det offentlege er invitert til å delta - Påmelding i lenka her. 

16.08.2019

BAT-konklusjonar for handsaming av avfall frå industrien

Direktivet for industriutslepp er tatt inn i norsk rett og Fylkesmannen må vurdere om vilkåra i forureiningsløyvene må oppdaterast. Alle industriverksemder vil få brev med pålegg om innsending av BAT-informasjon (Best Available Techniques). Sjekklista i Excel-format og relevant informasjon finn du i dokumentlenkene.

16.08.2019

Endra løyve til Ecofiber Recycling AS i Stavanger

Fylkesmannen har endra Ecofiber Recycling AS sitt løyve etter forureiningslova.

17.07.2019

Endra løyve etter foureiningslova til Asco Norge AS i Risavika

Asco Norge AS sitt løyve etter forureiningslova er endra. Løyve gjeld mellombels å omfatta eigedomen gnr 10 bnr 243 i Sola kommune. Endringa gjeld fram til og med 31.12.2019.

12.07.2019

Løyve til SAR AS avd. Tananger for avfallslagring på Storøy i Karmøy kommune

SAR AS avd. Tananger er gitt løyve etter forureiningslova til lagring av farleg avfall i hall på Soltin AS sitt anlegg eigedomen 140/35 Storøy i Karmøy kommune.

05.07.2019

Løyve til mottak av farleg avfall Svaaheia Avfall AS

Fylkesmannen har gitt Svaaheia Avfall AS løyve til mottak av 350m3 massar farleg avfall på tiltaksområde Jøssingfjord i Sokndal kommune.

Fleire nyhende