Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfattar innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og anna handtering av avfall. Dette kan føre til utslepp av klimagassar, tungmetall og andre miljøgifter.

Farleg avfall

Farleg avfall kan ikkje handterast saman med vanleg avfall. Farleg avfall inneheld helse- og miljøfarlege kjemikaliar som kan føre til alvorleg forureining og skade menneske og dyr. Verksemder som produserer farleg avfall, har plikt til å levere avfallet til eit godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklarerast elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Fylkesmannen kan gi løyve

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for dei fleste avfallsanlegg og kan gi løyve til verksemd som fører til forureining. Dette omfattar anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvrakplassar, deponi, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Fylkesmannen gir slike løyve, må verksemda i nokre tilfelle setje i gang spesifikke tiltak for å minske ulempa for andre. Fylkesmannen skal også hente inn avfallsplanar frå hamner og drive tilsyn med dei.

Fylkesmannen kontrollerer avfallsanlegga for å sikre at krava i løyva blir etterlevde. Det er forureiningslova, avfallsforskriftene, internkontrollforskrifta og løyva som er gitt, som ligg til grunn for kontrollane. 

Vis meir


16.08.2019

BAT-konklusjonar for handsaming av avfall frå industrien

Direktivet for industriutslepp er tatt inn i norsk rett og Fylkesmannen må vurdere om vilkåra i forureiningsløyvene må oppdaterast. Alle industriverksemder vil få brev med pålegg om innsending av BAT-informasjon (Best Available Techniques). Sjekklista i Excel-format og relevant informasjon finn du i dokumentlenkene.

16.08.2019

Endra løyve til Ecofiber Recycling AS i Stavanger

Fylkesmannen har endra Ecofiber Recycling AS sitt løyve etter forureiningslova.

17.07.2019

Endra løyve etter foureiningslova til Asco Norge AS i Risavika

Asco Norge AS sitt løyve etter forureiningslova er endra. Løyve gjeld mellombels å omfatta eigedomen gnr 10 bnr 243 i Sola kommune. Endringa gjeld fram til og med 31.12.2019.

12.07.2019

Løyve til SAR AS avd. Tananger for avfallslagring på Storøy i Karmøy kommune

SAR AS avd. Tananger er gitt løyve etter forureiningslova til lagring av farleg avfall i hall på Soltin AS sitt anlegg eigedomen 140/35 Storøy i Karmøy kommune.

05.07.2019

Løyve til mottak av farleg avfall Svaaheia Avfall AS

Fylkesmannen har gitt Svaaheia Avfall AS løyve til mottak av 350m3 massar farleg avfall på tiltaksområde Jøssingfjord i Sokndal kommune.

27.05.2019

Etterkunngjering av midlertidig løyve tidlegare Hogstad kompostering i Sandnes

IVAR IKS har fått løyve til å ta imot og lagre glas- og metallemballasje på det tidlegare komposteringsanlegget på Hogstad.   Løyve gjeld i ein avgrensa periode. Sjå løyve med vilkår i dokumentlenkene til denne nettsaka.

29.04.2019

Løyve til Organisk Materielretur AS

Organisk Materielretur AS i Karmøy kommune har 23. april 2019 fått løyve etter forureiningslova til mottak, sortering, handsaming og lagring av plastavfall, tau og nøter på Storøy.

28.02.2019

Endra løyve til Norsk Gjenvinning AS i Sandnes

Fylkesmannen har endra løyve til Norsk Gjenvinning AS Larsamyrå i Sandnes kommune etter finansiell sikring av verksemda.

01.02.2019

Nytt løyve til Haugaland Bioenergi AS

Haugaland Bioenergi AS har fått løyve til mottak, lagring og kverning av hageavfall på Storøy i Karmøy kommune.

07.01.2019

Endra løyve til SAR AS finansiell sikring farleg avfall Oljeveien

SAR AS har fått endra løyve etter finansiell sikring mottak og mellomlagring av farleg avfall i Oljeveien i Sola kommune.

Fleire nyhende