Miljø og klima

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


12.07.2019

Søknad om løyve etter forureiningslova til mudring og sprenging i sjø i Lindøygapet

Eigersund Næring og Havn KF søker om mudring og sprenging i sjø ved eigedomane 47/30 og 13/1854 m.fl. i Eigersund kommune.

12.07.2019

Løyve til SAR AS avd. Tananger for avfallslagring på Storøy i Karmøy kommune

SAR AS avd. Tananger er gitt løyve etter forureiningslova til lagring av farleg avfall i hall på Soltin AS sitt anlegg eigedomen 140/35 Storøy i Karmøy kommune.

08.07.2019

Mellombels løyve til arbeid i sjø ved innløp Hillevågsvatnet

Stavanger kommune er på visse vilkår, gitt mellombels løyve til utfylling i sjø ved Hillevågvatnet.

05.07.2019

Løyve til mottak av farleg avfall Svaaheia Avfall AS

Fylkesmannen har gitt Svaaheia Avfall AS løyve til mottak av 350m3 massar farleg avfall på tiltaksområde Jøssingfjord i Sokndal kommune.

02.07.2019

Framlegg til frivillig skogvern – utviding av Hesten naturreservat

Fylkesmannen i Rogaland har sendt på høyring framlegg til frivillig skogvern for ein utviding av Hesten naturreservat i kommunane Forsand og Strand.

26.06.2019

Sommarkonkurranse om observasjon av stillehavsøsters

Takka vere mange av dykk gode hjelparar, fekk vi i fjor mange observasjonar av stillehavsøsters frå Tysvær i nord til Eigersund i sør. Også i år kan du vere med i konkurransen og sende oss foto av dine observasjonar av denne framande arten.

25.06.2019

Ny lokal forskrift for jakt på grågås i Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommunar

Fylkesmannen opnar for utvida jakt på grågås i Finnøy, Kvitsøy, og Rennesøy kommunar. I desse kommunane kan jakt på grågås starta 26. juli, 15 dagar før ordinær jakttid.

24.06.2019

Frivillig vern av Vedvika naturreservat i Vindafjord kommune

Vedvika naturreservat er siste tilskot på lista over naturreservat i Rogaland. Verneområdet har eit særeige miljøhøve som gir grobotn for fleire svært sjeldne artar.

21.06.2019

Endra løyve etter forureiningslova Bøvågen i Karmøy

Fylkesmannen har endra løyve 06.04.2017 til Karmøy kommune til graving/mudring i sjø for ny avløpsleidning Bøvågen til Salhus i Karmøy kommune

18.06.2019

Kontaktpersonar ved dokumentasjon av rovviltskadar på husdyr

Årets beitesesong er straks i gang. Statens naturoppsyn (SNO) har eit landsdekkande nettverk av 12 regionalt rovviltansvarlege. Nedanfor finn du liste med namn og telefonnummer over kontaktpersonar i Rogaland.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel