Miljø og klima

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


17.01.2019

Løyve til Åkrehamn reinseanlegg

Karmøy kommune har fått løyve til utslepp av reinsa avløpsvatn tilsvarande 15 000 pe frå Åkrehamn reinseanlegg.


16.01.2019

Løyve til arbeid i sjø for etablering av kai i Habnavågen

Syre Båtforening AS har fått løyve til mudring og utfylling i sjø ved eigedomen 38/163 Habnavågen i Karmøy kommune.


16.01.2019

Løyve til utfylling i sjø ved Ormaneset i Rennesøy

Green Mountain AS er gitt løyve til utfylling i sjø for etablering av næringsbygg på eigedomen 36/16 ved Ormaneset i Rennesøy kommune.


07.01.2019

Endra løyve til SAR AS finansiell sikring farleg avfall Oljeveien

SAR AS har fått endra løyve etter finansiell sikring mottak og mellomlagring av farleg avfall i Oljeveien i Sola kommune.


07.01.2019

Endra løyve til SAR AS finansiell sikring ASCO-basen i Tananger

SAR AS har fått endra løyve og justert mengdeavgrensing etter ny finansiell sikring for mottak og lagring av farleg avfall på verksemda i Sola kommune.


04.01.2019

Søknad om arbeid i sjø ved Risøya i Haugesund kommune

Fylkesmannen i Rogaland har motteke søknad frå Aibel AS om løyve etter forureiningslova § 11, jf. § 16 og forureiningsforskrifta § 22.


04.01.2019

Søknad om løyve til utfylling ved Mekjarvik

Fylkesmannen i Rogaland har motteke søknad frå Statens vegvesen Region vest om løyve etter forureiningslova § 11 jf. § 16. Søknaden gjelder en utfylling i sjø ved Mekjarvik, eigendom 50/4 i Randaberg kommune.


21.12.2018

Endra løyve til SAR AS i Stavanger

SAR AS avd. Tananger - Dusavik har fått endra vilkår i løyve til mottak og mellomlagring av farleg avfall på anlegget i Stavanger kommune.


18.12.2018

Opent høyringsmøte om nytt Regionalt miljøprogram

Vil du vite meir om regionalt miljøtilskot? Eller er interessert i kva endringar som er foreslått frå 2019? Då er du velkomen til høyringsmøte der vi vil gå igjennom nytt Regionalt miljøprogram for Rogaland 2019 – 2022. 


18.12.2018

Frivillig vern gir tre nye naturreservat i Rogaland

Tre område med kystfuruskog er verna som naturreservat etter frivillig vern av skog; Stråtveit naturreservat i Vindafjord, Hellebrekkene naturreservat i Tysvær og Hesten naturreservat i Forsand og Strand kommunar.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel