Miljø og klima

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


04.09.2019

Etterkunngjering av løyve til tiltak i sjø Indre Vågen i Sandnes

Sandnes kommune er gitt løyve etter forureningslova til mudring og peling av brygge på eigedomane 111/1203 og 111/253 på vestsida av gjestehavna i Vågen.

26.08.2019

Løyve til arbeid i sjø ved Dalaåna og Nordåna kraftverk i Forsand

Småkraft Utbygging AS er etter forureningslova gitt løyve til mellombels utslepp av anleggsvatn i sjø. Det er gitt avslag på dumping av massar i Lysefjorden.

26.08.2019

Tiltak i sjø ved Aibel AS i Haugesund

Aibel AS er på visse vilkår gitt løyve etter forureiningslova til sprenging og mudring i sjø utanfor tørrdokken ved Risøy i Haugesund kommune.

20.08.2019

Rapport frå fiskeundersøkingar i Rogaland 2018

I 2018 blei vassdraga Fuglestadåna, Kvassheimsåna, Figgjoelva, Dirdalselva og Hålandselva undersøkt. i tillegg er det prøvefiska med garn i Djupavatn, Sliravatn og Ytre Skeidsvatn. Fisketettleiken av lakseungar er høgare enn året før.

16.08.2019

Endra løyve til Ecofiber Recycling AS i Stavanger

Fylkesmannen har endra Ecofiber Recycling AS sitt løyve etter forureiningslova.

16.08.2019

Endring av løyve etter forureiningslova til Franzefoss Gjenvinning AS på Forus

Franzefoss Gjenvinning AS avd. Forus har søkt Fylkesmannen om endring av løyve til mottak og mellomlagring av avfall. Søknaden gjeld mellom anna å auka samtidig lagra mengde avfall på anlegget frå 160 tonn til 400 tonn.

15.08.2019

Søknad om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø på Langholmen

Bertelsen & Garpestad AS har søkt om utfylling i sjø ved eigedomen 47/26 i Eigersund kommune.

25.07.2019

Etterhandskunngjering av løyve til Omland Tankrenovasjon AS

Fylkesmannen har gitt løyve til mottak og mellomlagring av slam frå sandfangkummar på kommunale og private overvannsnett. Mellomlageret er lokalisert på eigedomen 30/10 i Hå kommune.

24.07.2019

Søknad om endra løyve til Prima Seafood AS

Prima Seafood AS søker om endring av løyve for mottak og produksjon av pelagisk fisk ved eigedomen 47/30 i Eigersund kommune.

19.07.2019

Fiskedød etter betongutslepp i Hålandselva i Suldal

Fylkesmannen fekk i går melding om betongutslepp i Hålandselva i Suldal. Utsleppet skal ha tatt livet av lakseyngel frå fleire mindre årsklassar – og nokre større laks.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel