Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


23.11.2020

Søknad om løyve til tiltak i sjø – utviding av båthamna i Tau vågen

Tau Båtforening har søkt om løyve etter forureininglova og forureiningsforskrifta til utfylling og peling i sjø ved Tau Båthamn, Strand kommune.

19.11.2020

Kvotefri gaupejakt i region 1 for 2021

Rovviltnemnda har i møte 16.11.2020 vedteke kvotefri gaupejakt for heile region 1 i 2021.

18.11.2020

Stort arbeid med rydding av avfall på Vik, Jærstrendene

Jæren Friluftsråd har, i samarbeid med grunneigar og Fylkesmannen i Rogaland,  gjennomført eit storstilt ryddeprosjekt på Vik i Klepp kommune. Store mengder plast og anna avfall er fjerna. Den naturlege stranda framstår no som godt restaurert, til glede for grunneigar og dyre- og planteliv.

17.11.2020

Endra løyve til Reve kompost AS

Reve kompost AS har søkt om endring av løyve for komposteringsanlegget på Refve, Nordsjøvegen 520, i Klepp kommune.

17.11.2020

Løyve til utslepp av prosessvatn i Gandsfjorden

Fylkesmannen har gitt Nortura Forus løyve til utslepp av prosessvatn til Gandsfjorden i 3 veker grunna arbeid med utbetring av avløpsnettet i Stavanger kommune.

16.11.2020

Løyve til tiltak i sjø i indre Bangarvågen

Buøy Invest AS har fått løyve til mudring, peling og utfylling i sjø i indre Bangarvågen i Stavanger kommune.

16.11.2020

Regionalt arbeid med klimatilpasning

Det viktigste klimatilpasningstiltaket er å redusere utslipp, men endringer kommer og vi må forberede og tilpasse oss disse. Det er billigere å forebygge enn å reparere, og det er et nasjonalt mål om at samfunnet skal klimatilpasses.

06.11.2020

Fylkesmannen fornyar Aker Solutions' mellombels løyve i Egersund

Aker Solutions AS fekk 2.juli 2020 midlartidig løyve etter forureiningslova, til utslepp av testvatn frå eit produksjonsanlegg for servicevatn. Testen skulle ha funne stad i august, men har vorte utsett. Fylkesmannen har no fornya løyvet.  

04.11.2020

Kalking har fått laks og aure tilbake i dei fleste vassdraga i Rogaland

Sur nedbør påverkar framleis vatn og vassdrag i Rogaland, spesielt i sørlege delar av fylket. Lokal kalking av sure vassdrag er blant dei viktigaste verkemidla i kampen mot den sure nedbøren. Dette er i samsvar med nasjonal satsing og internasjonale avtalar. I Rogaland blir det kalka ca. 60 innsjøar og 9 laksevassdrag. 

30.10.2020

Løyve til arbeid i sjø - Helgøy - Mosnes

Rogaland fylkeskommune har fått løyve til sprenging og peling i sjø i samband med bygging av ei bru mellom Helgøy og Mosnes i Hjelmeland kommune.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel