Miljø og klima

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


20.05.2019

Kartlegging av natur i Rogaland 2019

Miljødirektoratet startar i juni ei kartlegging av naturtypar i utvalde område i Rogaland. Biologer frå Biofokus og Ecofact Sørvest har fått oppdraget.

07.05.2019

Søknad mudring og peling av gjestehamna i Vågen, Sandnes

Sandnes kommune har søkt om løyve etter forureningslova til mudring og peling for å utbetre eksisterande kai i Indre Vågen.

06.05.2019

Løyve til JTP Gruppen AS i Bangarvågen

Fylkesmannen har gitt JTR Gruppen AS løyve til mudring i sjø ved eigedomen 51/480 Bangarvågen i Stavanger. Tiltaket vert utført på vegne av Skoleskipet Gann som leiger ut området til Falck Nutec for kursverksemd og dykking.

29.04.2019

Løyve til Organisk Materielretur AS

Organisk Materielretur AS i Karmøy kommune har 23. april 2019 fått løyve etter forureiningslova til mottak, sortering, handsaming og lagring av plastavfall, tau og nøter på Storøy.

12.04.2019

Framlegg til frivillig skogvern - Torstveit naturreservat

Fylkesmannen i Rogaland har sendt på høyring framlegg til frivillig skogvern for Torstveit i Vindafjord kommune.

08.04.2019

1 gaupe er felt i Rogaland under jakta

Det vart 29. mars felt 1 gaupe i Dalen ovanfor Jørpeland i Strand kommune. I rovviltregion 1 som Rogaland er del av, var det kvotefri jakt på gaupe i perioden 1. februar til 31. mars 2019. Jaktperioden for gaupe er altså no over.

03.04.2019

Framlegg til frivillig skogvern – Skurvedalen naturreservat

Fylkesmannen i Rogaland har sendt på høyring framlegg til frivillig skogvern for Skurvedalen i Forsand kommune.

03.04.2019

Søknad om dumping i sjø og utslepp av tunneldrivevatn i Lysefjorden

Småkraft Utbygging AS har søkt om løyve etter forureiningslova til dumping av overskotsmassar og utslepp av tunneldrivevatn ved eigedommane 18/1 og 16/1 i Forsand kommune.

02.04.2019

Søknad om utfylling i sjø - Kulimporttomten

Skanska Eiendomsutvikling AS har søkt om løyve etter forureiningslova § 11 jf. § 16. Søknaden gjeld utfylling i sjø ved Kulimportkaia, eigedomen 22/365 i Stavanger kommune.

29.03.2019

Grunnforureining: Mykje arbeid står igjen

Nå set Fylkesmannen inn ressursar for å støtta arbeidet i kommunane.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel