Miljø og klima

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


15.11.2018

Etterhandskunngjering - Endra løyve til arbeid i sjø ved Husøy

Fylkesmannen har etter søknad endra løyve til arbeid i sjø ved Husøy, eigedomen 86/71 i Karmøy kommune.


14.11.2018

Etterhandskunngjering endra løyve til utfylling i sjø ved Buøy

Statens vegvesen har fått endra løyve for RV13 Ryfast, utvida utfylling ved Buøy i Stavanger.


14.11.2018

Nytt løyve til Pelagia Karmsund Fiskemel

Fylkesmannen har etter søknad gitt Pelagia Karmsund Fiskemel nytt løyve etter forureiningslova til verksemda sitt produksjonsanlegg for fiskemjøl og fiskeolje på Husøy i Karmøy kommune.


08.11.2018

Løyve til Pelagia Egersund Sildoljefabrikk

Fylkesmannen har etter søknad gitt Pelagia Egersund Sildoljefabrikk nytt løyve etter forureiningslova til verksemda sitt produksjonsanlegg for fiskemjøl og fiskeolje ved Lindøy i Eigersund kommune.


06.11.2018

Tilskot til trua naturtypar og artar, villaks, fiskeføremål, vilttiltak, vassforvalting, framande artar, klima, kasserte fritidsbåtar, marin forsøpling, m.m.

Klima- og miljødepartementet gir kvart år tilskot til ulike miljøtiltak som blir sett i verk av organisasjonar, private verksemder, kommunar og privatpersonar. Søknadsfristen er 15. januar for dei fleste tilskotsordningane.


02.11.2018

Lyngbrennarar i sør-Rogaland

Friviljuge lyngbrennarar dannar brennelag som tek i bruk moderne verkemiddel for å styrka skjøtselen av kulturlandskapet og gjera den tradisjonelle lyngheibrenninga tryggare og meir effektiv. Då trengst eit nært samarbeid med brannvesen og politi i distrikta. Eldsjelene inviterer til ein møteserie i Sokndal, på Varhaug og Undheim den 6. -7. november.


31.10.2018

Green Mountain AS søker løyve til utfylling i sjø Hodne næringsområde

Green Mountain AS har søkt løyve etter forureiningslova til utfylling ved anleggsområdet i Rennesøy kommune. Søknaden vert lagt ut på offentleg høyring til 30. november.


29.10.2018

Erstatning for sau drept av freda rovvilt

Vi minner om søknadsfristen for erstatning for sau drept av freda rovvilt 2018. Søkar må oppgi produsentnummer og dyrehaldsID og søknaden skal dokumenterast. Les meir om erstatningsordninga her.


19.10.2018

Nytt løyve til Norsk Gjenvinning AS på Karmøy

Fylkesmannen i Rogaland har gitt Norsk Gjenvinning AS avd. Haugesund, løyve etter forureiningslova.


17.10.2018

Etterkunngjering av løyve til Forus Energigjenvinning 2 AS

Forus Energigjenvinning 2 AS har fått nytt løyve til mottak og brenning av ulike typar avfall på verksemda sitt anlegg i Sandnes kommune.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel