Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


02.04.2020

Etterkunngjering endra løyve til bruk ikkje-forureina overskotsmassar Nesvik ferjekai

Statens vegvesen er gitt endra løyve til bruk av ikkje-forureina overskotsmassar ved Nesvik ferjekai i Hjelmeland.

02.04.2020

Vassdragskalking - kritiske samfunnsfunksjonar

Vedvarande og uavbrote kalking er viktig og avgjerande for rett pH i forsura laksevassdrag. Miljødirektoratet har vurdert kva delar av verdikjeda for vassdragskalking som er ein kritisk samfunnsfunksjon.

01.04.2020

Våronn mot hagerømlingar!

Våren er i full anmarsj! No som hyttepåsken er avlyst har fleire av oss i desse korona-tider fått litt meir tid til å sysle i hagane våre. Det er noko fantastisk over å rydde i hagen og sjå korleis livet spirer fram frå løk og frø som har vore i vinterkvile. Men kva skal ein gjere med dei såkalla hagerømlingane?

26.03.2020

Avfallmottakene må ikke overbelastes

Fylkesmannen og Miljødirektoratet ber folk om å ikke overbelaste avfallsmottakene.

26.03.2020

Fristar for miljøovervåking akvakulturanlegg og koronavirus

Oppdrettsselskap må melde frå til Fylkesmannen, dersom miljøgranskingar planlagde før 1. juni 2020 vert utsette.

25.03.2020

Fylkesmannen stoppar alle arrangement og tilsyn fram til 1. august

Det betyr at me ikkje gjennomfører tilsyn dei neste månadene. Konferansar og arrangement før 1. august er også avlyste eller utsette på grunn av koronapandemien.

23.03.2020

Biogass - godt eksempel på sirkulærøkonomi!

Miljødirektoratet har greia ut potensialet for biogass i Noreg, og korleis politiske verkemiddel kan gi auka produksjon og bruk fram mot 2030. Rapporten er ein av fleire rapportar om satsing på biogass. Også her er målet om 30 prosent husdyrgjødsel gjennom biogassanlegg framheva.  

23.03.2020

Ikkje brenn lyngheia di no!

Fylkesmannen i Rogaland åtvarar på det sterkaste mot lyngbrenning denne våren. Grunnen er at villbrannar ikkje kan utelukkast, og om uhellet er ute vil det tappa samfunnet for ressursar som trengs andre stadar i desse korona-tider. Vi ber difor alle som planlegg utmarksbrenning no å følge råd frå brannvesenet og aller helst utsetje lyngbrenninga til hausten. Dei fleste kommunane i Sør-Rogaland har framskunda det generelle bålforbodet til 26. mars, og det blir vurdert i resten av fylket.

20.03.2020

Miljøvernavdelingen jobber fra hjemmekontor

På grunn av koronasituasjon ba fylkesmannen torsdag 12. mars alle våre ansatte om å ta hjemmekontor. Vi prøver å gjennomføre våre oppgaver som vanlig, og har gode løsninger for å fortsette med saksbehandling hjemmefra.

20.03.2020

Søknadar om løyve Borgeredalen Miljøpark i Karmøy

Karmøy kommune søker om løyve knytt til 4 aktivitetar i Borgaredalen Miljøpark, Borgaredalen 110: Kompostering av hage- og parkavfall Avslutning og tildekking av deponietappe 1 Mottak av kloakkslam frå septiktankar Drift av deponietappe 2 , endring frå ordinært til inert avfall Sjå søknad og vedlegg i dokumentlenkene.      

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel