Miljø og klima

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


21.03.2019

Nye nasjonale føringar for vassforvalting

Klima- og miljødepartementet har sendt ut nye nasjonale føringar for arbeidet med å sikre godt vassmiljø i Norge. Dei nasjonale føringane skal blant anna bidra til å avklare målkonfliktar.

20.03.2019

Fornya støtte til eit reinare Rogaland

Stortinget har for 2019 sett av 70 millionar til fjerning av marint søppel, gjennom ein eigen søknadsordning. Miljødirektoratet har no fordelt midla og seks prosjekter har fått støtte i Rogaland, mellom andre har alle dei fire friluftsråda våre fått bidrag. Mange andre organisasjonar, grunneigarer og særs mange privatpersonar gjer ein formidabel innsats for naturen og oss alle.

19.03.2019

Regjeringa har endra på lisensperioden for ulv utanfor ulvesona

Lisensperioden er opphavleg ut mars månad, men er no endra til ut mai månad. 

15.03.2019

Grunnforureining: Mykje arbeid står igjen

Nå set Fylkesmannen inn ressursar for å støtta arbeidet i kommunane.

14.03.2019

Løyve til Norsk Dyremat AS

Fylkesmannen har etter søknad gitt Norsk Dyremat AS avd. Sirevåg løyve etter forureiningslova til produksjon av dyrefôr på anlegget 95/443 Nylund 30 i Hå kommune.

12.03.2019

Miljødirektoratet sitt verktøy for klimagasstatistikk er ferdig

Miljødirektoratet har i fleire år leia eit arbeidd med å utvikla og gjera verktøyet for berekning av klimagassutslepp betre. Dette gjeld både statistikk og verknaden av tiltak. Det ferdige resultatet vil bli presentert på eit webinar 14 mars. Det vil også bli oppfølgings-webinar om bruken av verktøyet.

28.02.2019

Endra løyve til Norsk Gjenvinning AS i Sandnes

Fylkesmannen har endra løyve til Norsk Gjenvinning AS Larsamyrå i Sandnes kommune etter finansiell sikring av verksemda.

20.02.2019

Framlegg til frivillig skogvern - Nordåker naturreservat

Fylkesmannen i Rogaland har sendt på høyring framlegg til frivillig skogvern for Nordåker i Tysvær kommune.

08.02.2019

Stein og sånn

Nasjonale forventninger, nasjonal politikk, lover, forskrifter og veiledere - Hva betyr dette for mineralnæringen? Foruten å møtes, ønsker vi å gi en felles oversikt over hvilke lover, forskrifter og regionale planer som gjelder mineralnæringen. Vi vil også gi eksempel på lokale utfordringer. Kom gjerne til kaffe fra kl. 09:00.

06.02.2019

Søknad om løyve til utfylling, sprenging og peling i sjø ved Sande

Fylkesmannen i Rogaland har motteke søknad frå Statens vegvesen Region vest om løyve etter forureiningslova § 11 jf. § 16. Søknaden gjeld peling og sprenging i sjø ved Sande, eigendomane 62/20 og 24 i Hjelmeland kommune.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel