Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


27.01.2020

Etterkunngjering av løyve til mudring i Kvilldalsvika

Statnett SF har fått løyve til mudring graving på eigedomen 43/2 i Kvilldalsvika i Suldalsvatnet.

22.01.2020

Nettkurs om klima i kommunane

Fylkesmannen oppfordrar alle kommunane i Rogaland til å delta på nettkurs om klimaomstillig og -tilpassing, arrangert av Miljødirektoratet utover våren 2020. 

17.01.2020

Søknad om tiltak i sjø ved 58/90 Nordbygda i Hjelmeland kommune

Arne Jørmeland har søkt om løyve etter forureininglova til mudring/utfylling i sjø på eigedomen 58/90 Nordbygda. Føremålet med tiltaket er utbygging av kai og naust.

16.01.2020

Marin forsøpling - no kan du søke om støtte

Planlegg du å rydde avfall langs strendene eller på sjøbotn i 2020? Då kan du søke om støtte til prosjektet gjennomtilskotsordninga til Miljødirektoratet.

10.01.2020

Nytt løyve til Hogstad avfallsanlegg i Sandnes

IVAR IKS har søkt om nytt løyve til mottak, sortering/omlasting og lagring av enkelte fraksjonar avfall på Hogstad avfallsanlegg i Sandnes, tidlegare Hogstad komposteringsanlegg.

07.01.2020

Tilskot til trua naturtypar og artar og framande, skadelege organismar – Søknadsfrist 15. januar 2020

Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar som ynskjer å gjera ein innsats for å ta vare på våre trua artar og naturtypar i 2020, kan søka Miljødirektoratet om tilskot til slike tiltak i Elektonisk søknadssenter (ESS). Men ver rask - Fristen er 15. januar! Sidan midlane er avgrensa, er det viktig at dei som har høve til å søka på miljøtilskotsordningane i landbruket, nyttar desse.

07.01.2020

Utfylling i sjø Solnes i Vindafjord kommune

Ivar Huse Aaserød har søkt om løyve til utfylling i sjø på eigedomen 138/8 og 23 Solnes i Vindafjord. Merknadar kan sendast Fylkesmannen i Rogaland innan 4 veker.

20.12.2019

Frivillig vern har gitt 5 nye verneområde i Rogaland

Etter dagens vedtak har Rogaland i desember fått 5 verneområde som nye naturreservat eller utviding av eksisterande naturreservat. Alle områda er verna etter ordninga frivillig vern av skog; Torstveit naturreservat i Vindafjord, Nordåker naturreservat i Tysvær, Nordraheia naturreservat i Hjelmeland, Skurvedalen naturreservat i Forsand og Hesten naturreservat i Forsand og Strand kommunar.

20.12.2019

Erstatning i 2019 for tap av husdyr til freda rovvilt i Rogaland

I beitesesongen 2019  var det lite tap/skadar på husdyr der freda rovvilt var skadegjerar. Totalt er det i Rogaland utbetalt kr. 19 435,- i erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt i 2019.

12.12.2019

Tilskot til vassmiljøtiltak generell vassforvalting i 2020

Les meir om tilskotsordning her og send søknad gjennom elektronisk søknadssenter i Miljødirektoratet.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel