Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


17.09.2020

Løyve til Equinor ASA for arbeid i sjø

Equinor ASA fått løyve til utfylling i sjø på eiendom 77/15 Kalstø, i Karmøy kommune.

16.09.2020

Endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst vedrørende fellingsmetoder for jerv

Klima- og miljødepartementet fastsatte 8. september endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Endringene innebærer har fast montert kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på jerv under lisensfelling og at fysisk tilsyn med fangstredskap på visse vilkår kan erstattes med kamera kombinert med elektronisk overvåking.

10.09.2020

Etterkunngjering av endra løyve til Toraneset Miljøpark

Fylkesmannen har endra løyve til HIM Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS for deponietappe 1 og 2 samt gitt pålegg til avslutning og etterdrift av deponietappe 1 for Toraneset Miljøpark i Vindafjord.

09.09.2020

Endra løyve til Solør Bioenergi AS på Vigrestad

Fylkesmannen har gitt midlertidig løyve ut året til lagring av maksimalt 500 tonn farleg avfall - impregnert trevirke - på verksemda sitt anlegg i Hå kommune.

08.09.2020

Løyve til arbeid i sjø - Mekjarvik Eiendom AS

Mekjarvik Eiendom AS har fått løyve til utfylling i sjø på eiendom 51/20 og 51/84, Mekjarvik, i Randaberg kommune.

08.09.2020

Endra løyve til tiltak i sjø - Kulimport Eiendomsutvikling AS

Fylkesmannen har etter søknad endra løyve gitt til Kulimport Eiendomsutvikling AS til utfylling og mudring i sjø. Endringa omhandlar i hovudsak avbøtande tiltak for å hindra spreiing av forureining frå tiltaket.

08.09.2020

Etterkunngjering av midlertidig løvyve til lagring av restavfall på Hogstad

Fylkesmannen har gitt IVAR IKS midlertidig løyve til å lagre restavfall på Hogstad avfallsanlegg i veke 37. Avfallet skal lagrast innadørs.

04.09.2020

Fylkesmannen langs jærstrendene

Jærstrendene landskapsvernområde, med fugle- og plantefredningar, er eit nasjonalt og internasjonalt viktig verneområde, lengst sørvest i Noreg. Det strekk seg sju mil langs jærkysten, gjennom kommunane Randaberg, Sola, Klepp og Hå.

02.09.2020

Søknad om løyve til tiltak i sjø - ny brannstasjon ved Lerviga

Stavanger kommune har søkt om løyve etter forureininglova og forureiningsforskrifta til mudring, tildekking og utfylling i Lerviga, Stavanger kommune. 

31.08.2020

Liste over sakshandsamarar av plansaker

Alle avdelingar og embetsleiinga hos Fylkesmannen er involverte i arbeidet med å gje tidleg og tydeleg informasjon om nasjonale og viktige regionale interesser inn i kommunalt planarbeid. Sakene vert fordelte på sakshandsamarar som er knytte til ulike avdelingar som samarbeider tett om ein samordna uttale som gjeld heile embetet sitt ansvar.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel