Miljø og klima

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


19.10.2018

Nytt løyve til Norsk Gjenvinning AS på Karmøy

Fylkesmannen i Rogaland har gitt Norsk Gjenvinning AS avd. Haugesund, løyve etter forureiningslova.


17.10.2018

Etterkunngjering av løyve til Forus Energigjenvinning 2 AS

Forus Energigjenvinning 2 AS har fått nytt løyve til mottak og brenning av ulike typar avfall på verksemda sitt anlegg i Sandnes kommune.


15.10.2018

Plan- og byggesakskonferanse 2018

Fylkesmannen i Rogaland inviterer til plan- og byggesakskonferanse 30. og 31. oktober.


15.10.2018

Framlegg til frivillig skogvern Vedvika naturreservat

Fylkesmannen i Rogaland har sendt ut framlegg til frivillig skogvern for Vedvika, Vindafjord kommune, på høyring.


05.10.2018

Klimasamling for kommunane

Miljødirektoratet arrangerer klimasamling i Haugesund 5. og 6. desember 2018. Føremålet er å hjelpe kommunane i arbeidet med å redusere klimagassutslepp. Påmeldingsfristen er 10. oktober.


03.10.2018

Statleg planretningslinje for klima, energiplanlegging og klimatilpassing endeleg vedtatt!

Regjeringa har vedtatt nye statlege planretningslinjer for klima og energiplanlegging og klimatilpassing. Dette er ei utviding av eksisterande planretningslinjer for klima og energi, til også å gjelde klimatilpasning. Føremålet med revideringa av retningslinjene er at kommunane, fylkeskommune og stat gjennom eiga planlegging skal bidra til å avgrense eller unngå ulemper og skadar grunna klimaendringar, og dra nytte av eventuelle fordelar.


01.10.2018

Klimasamling for kommunane

Miljødirektoratet arrangerer klimasamling i Haugesund 5. og 6. desember 2018. Føremålet er å hjelpe kommunane i arbeidet med å redusere klimagassutslepp. Påmeldingsfristen er 10. oktober.


27.09.2018

Vi avsluttar sommarjakta på stillehavsøsters 6. oktober

Hausten er på full fart innover Rogaland, og Fylkesmannen avsluttar derfor konkurransen «Sommarjakta på stillehavsøsters» den 6. oktober. Til nå er det rapportert om syv funn – men vi vil gjerne ha fleire!


17.09.2018

Etterhandskunngjering av løyve til Velde Produksjon AS Gismarvik

Fylkesmannen har gitt løyve til Velde Produksjon AS etter forureiningslova § 11 for drift av asfaltverk i Gismarvik, 65/15 Tysvær.


10.09.2018

Høring av søknad om arbeid i sjø - Kongsteinsanlegget - Eigersund kommune

Fylkesmannen har motteke søknad frå Eigersund Næring og Havn KF om løyve etter forureiningslova til arbeid i sjø ved Kongssteinanlegget (eigedom 7/324 i Eigersund kommune).


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel