Miljø og klima

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


15.08.2018

Midlertidig løyve til Reve Kompost AS

Vi har gitt midlertidig løyve til mottak, mellomlagring og behandling av sikterest frå forbehandling av våtorganisk avfall frå IVAR IKS sitt biogassanlegg på Grødaland.


14.08.2018

Søknad om endra løyve for biogassanlegg på Grødaland

IVAR IKS søkjer om å gjere endringar i løyve etter forurensningslova §11, jf. §16 for biogassanlegget på Grødaland i Hå kommune, forbrenningsdel.


26.07.2018

Rogaland er i front innan bioøkonomi

Bioøkonomistrategien for Rogaland er eit viktig steg i ei berekraftig retning for fylket. Strategien er ambisiøs, men ei klarare prioritering er nødvendig.  


12.07.2018

Endra løyve til Statens vegvesen for mudring av overskotsmassar i indre Bangarvågen

Fylkesmannen har etter søknad endra løyve gitt Statens vegvesen, Region vest til arbeid i sjø ved indre Bangarvågen på Buøy i Stavanger kommune. Endringa omfattar mudring av sprengstein og anna massar som har ført til redusert sjødjup.


12.07.2018

Løyve til Norsea Ekofiskvegen AS til mudring i sjø ved Risavika

Fylkesmannen har etter søknad gitt løyve til mudring i sjø ved eigendommane 5/545 og 6/364 i Sola kommune.


09.07.2018

Seminar om fiske- og vassdragsforvalting 2018

10. september blir det haustseminar om fiske- og vassdragsforvalting i Rogaland. Aktuelle tema for dagen er mellom anna regelverk og eksempel knytt til tiltak i vassdrag, flytting og utsetting av fisk og tilstanden til vassdrag/fisk i Rogaland.


09.07.2018

Ingen funn av selsnepe på Ognastranda

Selsnepe er ein skjermplante som er svært giftig, men den veks stort sett utilgjengeleg på veldig våte stader. Det er gjort svært få funn av denne i Rogaland. Dei næraste registreringane er Steigatjørna, Urdalstjørna i Sokndal. For sikre kjenneteiken på selsnepe sjå Helsenorge - Giftinformasjon. Etter synfaring på Ognastranda 7. juni fann me andre plantar av skjermplantefamilien, men ikkje selsnepe.


04.07.2018

Kartlegging av natur i Rogaland 2018

I juni starta biologar frå Miljøfaglig Utredning AS og Ecofact Sørvest å kartleggja naturtypar i Rogaland. Miljøfagleg Utredning vil kartlegge landskapsvernområda Synesvarden og Jærstrendene, medan Ecofact vil kartlegge naturtypar i utvalde område i fylket.


02.07.2018

Høyring utviding avfallsdeponi Svåheia i Eigersund kommune

Svaaheia Avfall AS har søkt om utviding av deponiet for ordinært avfall på eigedomen 24/40 Saufjelltjørnfasen i Eigersund kommune. Frist for merknader er sett til 3. september 2018.


28.06.2018

Seksten Klimasats-millionar til Rogaland

Det er satt av 150 millionar kroner som støtte til klimatiltak i kommunane. Rogaland fekk over 10 % av budsjettposten. Over halve tilskotet til Rogaland er knytt til tiltak og planlegging som gjeld auka bruk av sykkel og elsykkel.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel