Klimaskog

Rogaland var, saman med Nordland og Nord-Trøndelag, deltakarfylke i den nasjonale treårige pilotfasen «Planting av skog på nye areal som klimatiltak».  Satsinga var eit resultat av Stortinget sitt klimaforlik i 2012, og blei avslutta i 2018.

Prosjektet innebar eit samarbeid mellom ulike interessegrupper innan skognæring, naturmangfald og klima, og var ei sjeldan tverrsektoriell satsing som involverte Landbruks- og matdepartemenet, Klima- og miljødepartementet, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunane.

 


15.08.2019

Skogen viktig i klimakampen

Spesialrapporten frå FNs klimapanel som blei presentert 8. august, byggjer på 7000 vitskaplege publikasjonar og over 28 000 kommentarar frå ekspertar og styresmakter. Skogtiltaka blir igjen peika på som ein viktig del av løysinga.

09.04.2019

Planting for klima – evalueringa av tiltaket ferdig

– Skogplanting er eit godt klimatiltak, stadfestar sluttrapporten og evaluering av pilotprosjektet «Planting av skog på nye areal 2015-2018». I tillegg kjem det fram at tiltaket har god næringseffekt.

20.02.2019

"Planting for klima" avslutta med besøk frå Miljødirektoratet

Sluttrapporten er levert, og pilotprosjektet «Planting for klima» blei avslutta i Skogens Hus med nær 30 deltakarar.