Klimaskog

Rogaland var, saman med Nordland og Nord-Trøndelag, deltakarfylke i den nasjonale treårige pilotfasen «Planting av skog på nye areal som klimatiltak».  Satsinga var eit resultat av Stortinget sitt klimaforlik i 2012, og blei avslutta i 2018.

Prosjektet innebar eit samarbeid mellom ulike interessegrupper innan skognæring, naturmangfald og klima, og var ei sjeldan tverrsektoriell satsing som involverte Landbruks- og matdepartemenet, Klima- og miljødepartementet, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunane.

 


09.04.2019

Planting for klima – evalueringa av tiltaket ferdig

– Skogplanting er eit godt klimatiltak, stadfestar sluttrapporten og evaluering av pilotprosjektet «Planting av skog på nye areal 2015-2018». I tillegg kjem det fram at tiltaket har god næringseffekt.


Kontaktpersonar

Viktige datoar

Frist for bestilling av planter sesong 2018
Dato: 15.02.2018

Workshop med sentral prosjektledelse
Dato: 01.03.2018
Sted: Oslo

Samling i Nord-Trøndelag
Dato: 07.-08.06.2018

Rapportering pilotfase 3.år til Miljødirektoratet
Dato: 01.09.2018

Pilotfasen avsluttes
Dato: 01.10.2018

Rapportering og evaluering sendes til KLD/LMD
Dato: 01.12.2018