Inn på tunet

Firbeint terapi
Firbeint terapi

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikra velferdstenester på gardsbruk. Tenestene skal gje meistring, utvikling og trivsel. Gardsbruk er ein eigedom som blir nytta til jord-, skog- eller hagebruk. Aktivitetane i tenestetilbodet er knytt til garden, livet og arbeidet der.

Eige kvalitetssystem og godkjenningsordning

Ei viktig nyvinning dei seinare åra er vi har fått på plass eit kvalitetssystem og ei godkjenningsordning for Inn på tunet-gardane. Stiftinga Matmerk forvaltar godkjenningsordninga, og har også ansvaret for å drifte ein nasjonal informasjonsnettstad. Her er det oversikt over godkjente Inn på tunet - gardar, og det ligg og malar på ulike avtaler mellom tilbydar og kjøper.

Handlingsplan for Inn på tunet i Rogaland

Inn på tunet er i dag eit nasjonalt satsingsområde, og er retta mot eit breitt spekter av sektorar og tenesteområde. Fylkesmannen sitt arbeid med Inn på tunet blir styrt av embetsoppdraget frå Regjeringa, Nasjonal handlingsplan for Inn på tunet og Handlingsplan for Inn på tunet i Rogaland  2017 - 2018. Vi arbeider med å gjere Inn på tunet betre kjent, har fokus på utviklingsarbeid og å støtte både tilbydarar og kjøparar med faglege aktivitetar.  Landbruksavdelinga har ansvaret for å koordinera dette arbeidet, i samarbeid med utdanningsavdelinga og helse- og sosialavdelinga.

Inn på tunet - Rogaland

I Rogaland har vi ein tilbydarorganisasjon som kallar seg for «Inn på tunet – Rogaland» . Vi viser til nettstaden deira.

Nordisk Inn på tunet-samling i Kristiansand/Green care and nature based interventions

120 deltakarar frå Sverige, Finland, Danmark og Noreg var samla i Kristiansand 31. oktober – 1. november 2017. Konferansen var eit samarbeid mellom Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Fylkesmannen i Rogaland, Universitetet i Agder og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hovudtemaet var «Landbruket – ei kjelde til meistring og livskvalitet. Korleis kan kontakt med planter, dyr og naturopplevingar gje betre livskvalitet for ulike brukargrupper.» Første dag hadde hovudfokus på utsette og unge, dag 2 tok opp tema i høve til eldre personar med demens. Her finn du innlegga og PowerPoint-presentasjonane.