Server meir økologisk! – om økologisk mat i storhushald

Dagsseminar om korleis offentlege verksemder kan krevje økologiske matvarer. Det blir lagt opp til eit seminar med mykje dialog og mest mogleg relatert til konkrete utfordringar. Aktuelle tiltak og strategiar vil bli diskutert.

 Dato og tid 1. november 2012, kl 8:30-15:30
Stad Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 44, Stavanger
Deltakeravgift Seminaret er gratis!

Målgruppe
- Innkjøparar i statlege verksemder
- Innkjøparar i kommunane
- Innkjøparar i fylkeskommunane
- Kjøkkensjefar og kantineleiarar i private og offentlege verksemder
- Andre (som til dømes ansvarlege for skolefruktordning og arrangementleiarar)
- Kjøkkentilsette ved storhushald

Program
08:30 Registrering og kaffi/te
09:00 Velkommen ved Anfinn Rosnes, ass. landbruksdirektør, Fylkesmannen i Rogaland
09:10 Styresmaktene si satsing på økologisk produksjon og forbruk og føremålet med seminaret
ved Emil Mohr/ Difi
09:25 Grunngjeving for økologisk produksjon sett i samanheng med miljø, klima og
ressursforvaltning ved representant for ØQ-prosjektet eller Difi
10:00 Pause med kaffi/ te og litt frukt
10:15 Regional handlingsplan for økologisk landbruk; strategiar og tiltak / status og utfordringar ved
Annabell Pfluger, Fylkesmannen i Rogaland
10:40 Øko-logisk: kommunalt og lekkert i Stavanger kommunes hovudkantine ved Gabriele
Brennhaugen, prosjektleiar økologisk mat, Stavanger kommune
11:00 Pause med kaffi, te og litt frukt
11:15 Økomat frå store til små ved Anne Dorthe Magnus Ask, Godalen vidaregånde skole
11:35 Økologisk mat og offentlege innkjøp ved representant frå Difi
12:15 Økologisk lunsj
13:15 Praktisk tilrettelegging ved bruk av økologisk i storkjøkken; tilgang på ingredienser, budsjett
etc. ved representant frå ØQ
13:50 Rettleiings- og oppfølgingstilbod som til dømes bedriftsbesøk og nettverk for
produktutvikling ved representant frå Nofima
14:30 Pause med kaffi, te og noko å bite i
14:45 Open diskusjon og oppsummering ved Emil Mohr, Difi
15:30 Vel heim

Last ned programmet

Påmelding innan 25. oktober 2012 til Annabell Pfluger, tlf 5156 8971 eller e-post apf@fmro.no


Arrangørar: ØQ prosjektet/ Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Østfold, Nofima, Direktoratet for forvaltning og IKT og Fylkesmannen i Rogaland

Kontaktpersonar