Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det sett ekstra krav til miljøomsyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjere norsk landbruk meir miljøvennleg og berekraftig, fordi erfaringar frå økologiske driftsformer blir overførte til det det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke dei lokale og fornybare ressursane på kvart gardsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfaldet og kulturlandskapet. Det blir til dømes ikkje nytta kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrensar kor mange dyr som kan haldast på eit bestemt areal. Økologisk landbruk bidreg dessutan til auka matmangfald og at forbrukarane får tilgang til produkta dei ønskjer. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Fylkesmannens oppgåver

Fylkesmennene har som oppdrag å vidareutvikle økologisk jordbruk som ein del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankra i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i marknaden.

Frå 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklinga av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskot til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midlar som kan tildelast kommunar, organisasjonar, forskings- og utviklingsinstitusjonar registrert i Einingsregisteret. Føretak registrert i Einingsregisteret kan også søkje dersom tiltaket har som mål å fremje fellesgode knytt til næringsutvikling.

Vis meir


02.06.2014

"Brød og fisk"

… var temaet for den praktiske matlagingsdelen på økologisk matkurset for tilsette i barnehage og SFO på Karmsund vidaregåande skole.

15.05.2014

Sølv til Gosen skole

Som første ungdomsskole i Noreg, har Gosen skole i Stavanger fått Debio sitt serveringsmerke i sølv. Sølvmerket inneber at over 50 prosent av maten som blir servert i kantina er økologisk.

12.05.2014

Bli med på markvandring - produksjon av grønsaker utan kjemi

Velkommen til markvandringar torsdag 12. juni 2014 for å sjå på produksjon av grønsaker på Klepp og i Stavanger med Thomas Holz frå Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.

07.05.2014

Økologisk matkurs for barnehagar og sfo i Haugesund og Stavanger

Med dette kurset vil vi gi konkrete innspel til korleis de kan jobbe med økologisk mat i barnehagen eller på sfo. Kurset vil gi idear og tips til alt frå innkjøp og menyar til praktisk matlaging.

21.03.2014

”Akselererande etterspurnad” etter økologisk mat

Dette varslar Oikos på nettsida etter at SLF kom med nye salstal over økologiske produkt. Omsetnad av økologiske produkt auka med 15,7 prosent frå 2012 til 2013, og ligg no på 1,65 milliardar kroner.

08.01.2014

Handlingsplanen for økologisk landbruk = Bygdeutvikling = sant

Midlar frå handlingsplanen for økologisk landbruk blir innlemma i bygdeutviklingsmidlane.

12.09.2013

Matmarknad laurdag 14. september på Kongsgård skole

14 lokale produsentar, foredlarar, restaurantar og butikker stiller med eit stort utval av varer på Markens Grøde.  

30.08.2013

Sandnesbedrift vann økologisk pris

Den økologiske grossisten Norganic er kåra til årets leverandør av økologiske produkt.

15.05.2013

Nyheitsbrev økologisk mat og landbruk mai 2013

Nyttig informasjon om økologisk mat og landbruk: arrangement, kurs, bedriftsportrett, tall med meir. Nyheitsbrevet blir sendt ut i desse dagar til abbonnentene - enten elektronisk eller i posten.  

14.05.2013

Studietur til Sør-Tyskland 23-28. september 2013

Tema for turen er "Vidareforedling og verdiskaping". Vi skal sjå på økologiske gardar som foredlar gardsprodukt og som samarbeider om sal og marknadsføring av desse. Kjøtt- og mjølkeforedling står i fokus. Vi skal vere ein dag på Herrmannsdorfer Landwerkstätten, der vi også deltek på pølselagingskurs.