Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det sett ekstra krav til miljøomsyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjere norsk landbruk meir miljøvennleg og berekraftig, fordi erfaringar frå økologiske driftsformer blir overførte til det det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke dei lokale og fornybare ressursane på kvart gardsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfaldet og kulturlandskapet. Det blir til dømes ikkje nytta kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrensar kor mange dyr som kan haldast på eit bestemt areal. Økologisk landbruk bidreg dessutan til auka matmangfald og at forbrukarane får tilgang til produkta dei ønskjer. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Fylkesmannens oppgåver

Fylkesmennene har som oppdrag å vidareutvikle økologisk jordbruk som ein del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankra i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i marknaden.

Frå 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklinga av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskot til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midlar som kan tildelast kommunar, organisasjonar, forskings- og utviklingsinstitusjonar registrert i Einingsregisteret. Føretak registrert i Einingsregisteret kan også søkje dersom tiltaket har som mål å fremje fellesgode knytt til næringsutvikling.

Vis meir


01.12.2016

Nordmenn vil ha meir økologisk mat, men må i stor grad nøye seg med import

Nordmenn kjøper lite økologisk mat samanlikna med mange andre europeiske land. Men ingen andre stader er veksten i forbruk like stor. Trass etterspurnaden går arealet brukt til å dyrke økologisk mat ned i Noreg.

12.09.2016

Fagdag om økologisk produksjon, marknad og kvardagsliv

Stadig meir økologisk mat blir importer til Noreg. Vil du vere med på å snu utviklinga? Det er mogleg å leggje heile eller delar av garden om til økologisk drift. Tenk om du hadde dyrka øko-grønsaker på din gard med elles vanlig drift? Eller begynt med økologiske ammekyr? Bondelaget med fleire inviterer til fagdag om økologisk landbruk tysdag 27. september på Øksnevad VGS.

09.09.2016

Ei proppfull veke med økoarrangement

ØKOUKA i Rogaland går av stabelen frå 24. september til 1.oktober 2016 i Stavanger og på Haugalandet. Vil du lære å bake surdeigsbrød? Høre om urbant landbruk? Besøke ein økologisk gard? Du har over 20 arrangement å velje i!

06.09.2016

Har du ein prosjektidé innan økologisk mat og landbruk?

I så fall kan du søkje tilskot frå Landbruksdirektoratet. Ønsket er å få fram prosjekt som bidrar til kunnskapsutvikling eller reduserer hinder knytt til økologisk produksjon og marknad. Obs! Søknadsfristen er 15.september!

22.08.2016

Nytt nyheitsbrev

Gartnerhallen treng fleire økoprodusentar, ØKOUKA i Rogaland, Ystekurs på Helleland, Urbant landbruk og Oikos Rogaland på Agrovisjon

06.07.2016

Flotte økologiske grønsaker

Gunnhild Flatebø og Harald Wiig Bjørn-Nielsen imponerar med mangfald og kvalitet i sin økologiske grønsaksproduksjon.

24.05.2016

Urbant landbruk: "Vi deler på avlingane"

Andelslandbruk? Nabohage? Byhage? Pallekarm på tak? Initiativa er mangfaldige. Felles er at forbrukarane deltar aktiv i matproduksjonen og deler på avlingane: Medlemskap eller årsavgift versus kilopris per produkt.

29.03.2016

Serveringsmerke har blitt til valørmerke

Debio har lansert eit nytt merke som matvarehandelen kan bruke for å marknadsføre økologisk mat. Tidlegare var merkeordninga øyremerka serveringsstader. Nå kan både butikkar og serveringsstader bruke same merke for å synleggjere økologisk mat.

23.02.2016

Når vi måla om 15 prosent i 2020?

Stortinget har sett mål om 15 prosent produksjon og forbruk av økologisk mat innan 2020. Riksrevisjonen har nå gjennomført ei undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk.

04.01.2016

Kveldsmøte 13. januar: grønsaker utan kjemi

Haugaland landbruksrådgjeving og Fylkesmannen inviterer til kveldsmøte om småskala grønsaksproduksjon utan kjemi. 13. januar i Aksdal.