Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det sett ekstra krav til miljøomsyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjere norsk landbruk meir miljøvennleg og berekraftig, fordi erfaringar frå økologiske driftsformer blir overførte til det det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke dei lokale og fornybare ressursane på kvart gardsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfaldet og kulturlandskapet. Det blir til dømes ikkje nytta kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrensar kor mange dyr som kan haldast på eit bestemt areal. Økologisk landbruk bidreg dessutan til auka matmangfald og at forbrukarane får tilgang til produkta dei ønskjer. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Fylkesmannens oppgåver

Fylkesmennene har som oppdrag å vidareutvikle økologisk jordbruk som ein del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankra i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i marknaden.

Frå 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklinga av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskot til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midlar som kan tildelast kommunar, organisasjonar, forskings- og utviklingsinstitusjonar registrert i Einingsregisteret. Føretak registrert i Einingsregisteret kan også søkje dersom tiltaket har som mål å fremje fellesgode knytt til næringsutvikling.

Vis meir


27.03.2020

Hjelp studenten Josefine – svar på forbrukerundersøkelse

Koronakrisen satte stopper for Josefine sin forbrukerundersøkelse. Nå trenger hun din hjelp for å komme i havn med studentoppgaven sin. Vi håper du setter av 5 minutter til å svare på en kort undersøkelse om dine butikkvaner.

06.03.2020

AVLYST Vil du bli med og besøke to økologiske gårdsbruk?

Økologisk Norge sin fagdag er avlyst på grunn av utbruddet av koronavirus.

13.01.2020

Statsvitskapstudent med hjarte for landbruk

Josefine Gjøvik Michelsen skal kaste lys over forbrukarpreferansar for økologisk mat i Rogaland.

06.08.2019

Snart tid for Økouka

Rogaland tek ein liten tjuvstart på Økouka og startar med politisk debatt med grønn profil 22. august. Seinare i haust kjem mellom anna temakveld om insekt og bier. Vi rår interesserte om å følge med på Økouka Rogaland.    

06.09.2018

Kom deg ut på ØKOUKA 22.-30.september!

Ei feiring av norsk økologisk mat med fokus på råvarer, kunnskap og inspirasjon. Mange spennande arrangement – noko passar også for deg!

01.08.2018

Driv du økologisk landbruk og har lite grovfôr?

Mange bønder opplever lågare avlingar enn vanleg i år grunna tørke og venter spent på om veret legg til rette for ein god 3. slått. Debio opplyser på sin nettstad om alternativ om du ikkje har tilstrekkeleg med økologisk godkjent grovfôr.

28.05.2018

Jordbruksoppgjeret og økologisk landbruk

Tilskotssatsar for nokre produksjonar kjem til å auke. Det blir gitt tilskot for 1.års karens-areal. Midlar for utviklingstiltak innan økologisk er uforandra. 

14.03.2018

Fagstoff- dyrking av økologiske grønsaker og poteter

Nyttige dyrkingsrettleiarar tilgjengeleg på nett!

08.02.2018

Økologisk landbruk i medvind

Utviklinga av tal bruk med økologisk produksjon er etter mange års stagnasjon positiv. Denne nyhenda blei godt motteken av deltakarane på fag- og inspirasjonssamling for økologisk landbruk 2. -3. februar. Her kan du finne presentasjonane som blei brukt.

22.11.2017

Spennande fag- og inspirasjonssamling for økologisk landbruk 2-3. februar 2018

Ikkje gå glipp av fag- og inspirasjonssamlinga på Rennesøy. Samlinga er ein møtestad for bønder med eller utan økologisk produksjon, rådgjeving, tilsette i kommunane og alle andre som er interesserte i økologisk landbruk.