Næringsutvikling i distriktskommunar

Brødrene Kristian og Brynjar Ollestad driv Ollestad Kjøtt i Lund kommune.
Brødrene Kristian og Brynjar Ollestad driv Ollestad Kjøtt i Lund kommune. (Foto: Annabell Pfluger / Fylkesmannen i Rogaland)

Ny rapport frå NORCE stadfester at arbeid med næringsutvikling blir prioritert i distriktskommunar, men det er variasjon i innsatsen. Kommunane framhevar at er det viktig med eit tett samarbeid med næringsliv og verkemiddelapparat.

Rapporten frå NORCE er gjort på oppdrag frå Distriktssenteret, og blei lagt fram i april 2020. Det er gjort spørjeundersøking i 175 distriktskommunar, med ein svarprosent på 66.

Tre tydelege funn i rapporten

Rapporten har tre funn som blir framheva:

  • «Attraktivitet» er det innsatsområdet som er vurdert som viktigast. Nye jobbar gir i seg sjølv ikkje auke i folketalet. Kva kommunen kan tilby ut over sjølve arbeidsplassen blir sett på som viktig, og her inngår m.a. nærleik til naturkvalitetar.
  • Lokal mobilisering og statleg oppfølging. Statlege overføringar knyta til distriktsutfordringar blir sett på som viktig, og målretta ordningar knyta til næringsutvikling. Her er Innovasjon Norge viktig.
  • Samarbeid er nøkkelen. Det er ikkje slik at utviklingsarbeid skjer frå ein «einsleg» næringsansvarleg på eit kontor på kommunehuset. Samarbeid mellom ulike aktørar blir sett på som avgjerande for å oppnå resultat.

Landbruket er viktig

Undersøkinga viser at personar knyta til jordbruk og skogbruk bidreg mest inn i næringsretta arbeid ut over reine næringsstillingar. Det kjem også fram at mye av næringsutviklinga skjer i tilknyting til landbruk.

Rapporten finn du på nettsida til Distriktssenteret

 

Kontaktpersonar