Innsats for reinare vatn på Jæren

Gjennom prosjektet "Frivillige tiltak i landbruket" blir det gjort ein stor innsats for at jordbruket skal minske næringsavrenninga til vassdraga på Jæren.

Den viktigaste oppgåva er å oppmode og informere bønder. I prosjektet er det fokus på

  • Rett gjødsling
  • Ugjødsla randsoner
  • Reinseparkar
  • Bekkelag
  • Miljøavtaler
  • Turstigar

Prosjektet er i regi av Jæren vannområde , og er eit samarbeid mellom Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og kommunane Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sola, Sandnes, Stavanger og Randaberg. Olaf Gjedrem og Olav R. Husveg er prosjektleiarar.

I årsmeldinga kan du lese om aktivitetane som har vore i 2011.

Kontaktpersonar