Miljøtiltak


22.08.2013

Søk om klima- og miljømidlar

15. september og 15. februar er frist for å søkje Statens landbruksforvaltning om prosjektmidlar frå Klima- og miljøprogrammet.

21.08.2013

Nytt faghefte "Drenering - teori og praksis"

Fagheftet ”Drenering teori og praksis” skal gje eit grunnlag for å kunne stille dei rette spørsmåla for ein god og praktisk gjennomføring av dreneringstiltak i kystfylka frå Aust-Agder til Møre og Romsdal.

06.06.2013

Miljøplan i landbruket - historie og innhald

Under jordbruksforhandlingane i 1999 valde landbruket miljøplan framfor å betale miljøavgift på mineralgjødsel.  

28.05.2013

Fagsamling om SMIL-ordninga

12 deltakarar frå landbrukskontora i Rogaland deltok på Fylkesmannen si samling om SMIL-ordninga (tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket). Samlinga vart arrangert på Sørbø Grendahus i Rennesøy kommune 24. april. Vi hadde i tillegg besøk av rådgivar Marit Annie Larsen som har ansvar for SMIL-ordninga hjå Fylkesmannen i Finnmark.  

20.03.2013

Spreiing av husdyrgjødsel våren 2013

Vent med spreiing av husdyrgjødsel til frosten og tela har gått.

13.02.2013

Årsmelding frå "Frivillige tiltak i landbruket"

Betre vasskvalitet på Jæren er målet med prosjektet "Frivillige tiltak i landbruket". I årsmeldinga for 2012 kan du lesa om aktivitetar og resultat.

06.02.2013

Kurs i bygging av reinseparkar

Torsdag 28. februar er det kurs i bygging av reinseparkar. Målgruppa er entrepenørar som står for bygging av parkane, og kommunen som vurderer og godkjenner prosjekt.

04.02.2013

Miljøavtalar for betre vasskvalitet

Mindre næringsavrenning og optimal bruk av gjødsel er målet når bønder kring fem utvalde vassdrag no blir tilbydd å teikne ”miljøavtale”.

24.05.2012

Kva fosforstatus er det i jordbruksjorda?

Ved enkle grep kan forvaltninga no få betre oversikt over kva fosforinnhald det er i jordbruksjorda. Det er verdifullt med tanke på reinare vassdrag.

21.03.2012

Innsats for reinare vatn på Jæren

Gjennom prosjektet "Frivillige tiltak i landbruket" blir det gjort ein stor innsats for at jordbruket skal minske næringsavrenninga til vassdraga på Jæren.