Miljøtiltak


21.11.2013

Felles satsing for reinare vassdrag på Jæren

Eit samla Jæren går inn for at ”Olav og Olaf” skal halde fram arbeidet med frivillige jordbrukstiltak for å betre vasskvaliteten. I eit av Noregs mest intensive jordbruksområde er næringsavrenning til vassdraga eit stort problem.

27.09.2013

Hjelp til å søkje miljøtilskot

Frist for å søkje miljøtilskot frå Regionalt miljøprogram i Rogaland er 1. oktober. Statens landbruksforvaltning tilbyr hjelp til innsending av elektronisk søknad måndag 30. september og tysdag 1. oktober

11.09.2013

Søk miljøtilskot elektronisk!

Vi oppmodar alle som skal søkje tilskot frå Regionalt miljøprogram, RMP om å levere søknaden elektronisk.    

22.08.2013

Søk om klima- og miljømidlar

15. september og 15. februar er frist for å søkje Statens landbruksforvaltning om prosjektmidlar frå Klima- og miljøprogrammet.

21.08.2013

Nytt faghefte "Drenering - teori og praksis"

Fagheftet ”Drenering teori og praksis” skal gje eit grunnlag for å kunne stille dei rette spørsmåla for ein god og praktisk gjennomføring av dreneringstiltak i kystfylka frå Aust-Agder til Møre og Romsdal.

06.06.2013

Miljøplan i landbruket - historie og innhald

Under jordbruksforhandlingane i 1999 valde landbruket miljøplan framfor å betale miljøavgift på mineralgjødsel.  

28.05.2013

Fagsamling om SMIL-ordninga

12 deltakarar frå landbrukskontora i Rogaland deltok på Fylkesmannen si samling om SMIL-ordninga (tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket). Samlinga vart arrangert på Sørbø Grendahus i Rennesøy kommune 24. april. Vi hadde i tillegg besøk av rådgivar Marit Annie Larsen som har ansvar for SMIL-ordninga hjå Fylkesmannen i Finnmark.  

20.03.2013

Spreiing av husdyrgjødsel våren 2013

Vent med spreiing av husdyrgjødsel til frosten og tela har gått.

13.02.2013

Årsmelding frå "Frivillige tiltak i landbruket"

Betre vasskvalitet på Jæren er målet med prosjektet "Frivillige tiltak i landbruket". I årsmeldinga for 2012 kan du lesa om aktivitetar og resultat.

06.02.2013

Kurs i bygging av reinseparkar

Torsdag 28. februar er det kurs i bygging av reinseparkar. Målgruppa er entrepenørar som står for bygging av parkane, og kommunen som vurderer og godkjenner prosjekt.