Miljøtiltak


27.11.2015

Krav til gjødslingsplan ved ekstensiv drift

Kravet til gjødslingsplan kjem når føretaket har jordbruksareal, og kan søkje produksjonstilskot. Ein del med sau har einsidig eng-produksjon og relativt svak gjødsling. Kommunane kjem då fort inn i ei vurdering av kravet til gjødslingsplan.

13.11.2015

Ny portal for registrering av spreieareal på innmarksbeite

Kartportalen er no opna for registrering av spreieareal igjen. I husdyrfylket Rogaland er det viktig at gardbrukarane og forvaltninga har god oversikt over kva beite som er godkjend for spreiing av husdyrgjødsel. Temakartportalen vil her vere til god hjelp.

10.11.2015

Eit kommunalt blikk på gjerdeklyvarane

"Gjerdekyvarane er ei fantastisk ordning" Vi har henta inn nokre av kommunane sitt syn på gjerdeklyvarane i landbruket sitt kulturlandskap.

22.10.2015

Vekstbedriftene i gjerdeklyvarfylket

Turgåarar kan takke vekstbedriftene for at dei enkelt kan komme seg over eit gjerde eller ein steingard utan å slå seg, eller få rifter i kleda. Sidan 1993 har vekstbedrifter i Rogaland produsert minst 5 000 gjerdeklyvarar for landbruket. No, i friluftslivets år, fortener dei merksemd for den mangeårige innsatsen.

14.10.2015

25 års samarbeid om gjerdeklyvarar

Er du på fottur i inn- eller utmark på Haugalandet, i Ryfylke, på Jæren eller i Dalane, vil du fort råke på minst ein godt plassert gjerdeklyvar. I løpet av 25 år har det offentlege støtta utplasseringa av minst 6.000 gjerdeklyvarar i kulturlandskapet i Rogaland. I friluftslivets år tar Fylkesmannen eit tilbakeblikk på satsinga.

11.08.2015

No kan du søkje regionalt miljøtilskot

No er det tid for å søkje tilskot frå Regionalt miljøprogram i Rogaland. Du kan levere søknaden elektronisk via Altinn, eller på papir til landbruksforvaltninga i din kommune. Siste frist er 20. august.

07.07.2015

Forbod mot bruk av plantevernmiddel nær vatn

Ny forskrift om plantevernmidler tredde i kraft 1. juni. No er det ikkje lengre tillate å sprøyte nærare vatn enn 3 meter. Føretak som ønskjer å få bukt med problemugras i kantsoner og åkerholmar må søkje kommunen dersom dei vil nytte plantevernmiddel. I tillegg er krava til journalføring blitt meir omfattande.

06.07.2015

Søknadsmateriell for Regionalt miljøprogram

Søknadsmateriell for Regionalt miljøprogram 2015 er no klart. Vi ber søkjarane merke seg at søknadsfristen er flytta fram til 20. august.

30.03.2015

Tilskot til bygging av gjødsellager

I 2015 kan føretak i nedslagsfeltet til prioriterte vassdrag søkje tilskot frå Innovasjon Norge Rogaland til å byggje gjødsellager.  

15.11.2014

Utvalde kulturlandskap i jordbruket (UKL)

Utvalde kulturlandskap i jordbruket er eit tverrfagleg felles nasjonalt prosjekt mellom landbruks- og klima- og miljøforvaltninga. 22 område frå heile landet er vald ut. Rogaland sine utvalde kulturlandskap er tre område på Rennesøy.