Miljøtiltak


11.02.2016

SMIL og drenering 2015

Vilje til å vedlikehalde miljøverdiane i kulturlandskap ut over lovpålagde oppgåver, skal vere utløysande for å få løyvd tilskot. Med reduserte nasjonale rammer innan Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), fekk Rogaland tildelt 8 millionar i 2015 mot 10,5 millionar året før.

06.01.2016

Tilskot til bygging av gjødsellager i 2016

Det er i 2016 mogleg å søkje Innovasjon Norge om tilskot til bygging av gjødsellager for husdyrgjødsel. Ordninga gjeld for føretak i nedslagsfelta til utvalde vassdrag. Søknadsfristen er 1. mai, og då må nødvendige tillatingar frå kommunen vere på plass.

29.12.2015

Seminar om overvaking av vatn

Korleis skal kommunane gå fram for å halde oppsyn med vasskvaliteten i deira vassdrag? Rogaland fylkeskommune inviterer til seminar om overvaking av vassdrag, 9. februar på Scandic Stavanger city i Stavanger.  

27.11.2015

Krav til gjødslingsplan ved ekstensiv drift

Kravet til gjødslingsplan kjem når føretaket har jordbruksareal, og kan søkje produksjonstilskot. Ein del med sau har einsidig eng-produksjon og relativt svak gjødsling. Kommunane kjem då fort inn i ei vurdering av kravet til gjødslingsplan.

13.11.2015

Ny portal for registrering av spreieareal på innmarksbeite

Kartportalen er no opna for registrering av spreieareal igjen. I husdyrfylket Rogaland er det viktig at gardbrukarane og forvaltninga har god oversikt over kva beite som er godkjend for spreiing av husdyrgjødsel. Temakartportalen vil her vere til god hjelp.

10.11.2015

Eit kommunalt blikk på gjerdeklyvarane

"Gjerdekyvarane er ei fantastisk ordning" Vi har henta inn nokre av kommunane sitt syn på gjerdeklyvarane i landbruket sitt kulturlandskap.

22.10.2015

Vekstbedriftene i gjerdeklyvarfylket

Turgåarar kan takke vekstbedriftene for at dei enkelt kan komme seg over eit gjerde eller ein steingard utan å slå seg, eller få rifter i kleda. Sidan 1993 har vekstbedrifter i Rogaland produsert minst 5 000 gjerdeklyvarar for landbruket. No, i friluftslivets år, fortener dei merksemd for den mangeårige innsatsen.

14.10.2015

25 års samarbeid om gjerdeklyvarar

Er du på fottur i inn- eller utmark på Haugalandet, i Ryfylke, på Jæren eller i Dalane, vil du fort råke på minst ein godt plassert gjerdeklyvar. I løpet av 25 år har det offentlege støtta utplasseringa av minst 6.000 gjerdeklyvarar i kulturlandskapet i Rogaland. I friluftslivets år tar Fylkesmannen eit tilbakeblikk på satsinga.

11.08.2015

No kan du søkje regionalt miljøtilskot

No er det tid for å søkje tilskot frå Regionalt miljøprogram i Rogaland. Du kan levere søknaden elektronisk via Altinn, eller på papir til landbruksforvaltninga i din kommune. Siste frist er 20. august.

07.07.2015

Forbod mot bruk av plantevernmiddel nær vatn

Ny forskrift om plantevernmidler tredde i kraft 1. juni. No er det ikkje lengre tillate å sprøyte nærare vatn enn 3 meter. Føretak som ønskjer å få bukt med problemugras i kantsoner og åkerholmar må søkje kommunen dersom dei vil nytte plantevernmiddel. I tillegg er krava til journalføring blitt meir omfattande.