Miljøtiltak


24.01.2017

Utlysing av midlar til regionale klima- og miljøtiltak

Prosjekt som kan bidra til å løyse våre regionale utfordringar på klima- og miljøområdet kan få økonomisk støtte frå Fylkesmannen i Rogaland. Frist for å søkje er 15. mars.

31.08.2016

Bønder som vil spreie husdyrgjødsel etter 1. september må søkje dispensasjon

Kravet om å søkje dispensasjon gjeld dei som vil spreie husdyrgjødsel på grasmark utan å molde ned gjødsla. Det er kommunen behandlar søknadane.

03.08.2016

Tid for å søkje om regionalt miljøtilskot

No er det tid for å søkje om tilskot frå Regionalt miljøprogram. Her kan landbruksføretak mellom anna søkje tilskot til skjøtsel av bratt areal, vedlikehald av ferdselsårar, kulturminne og tilskot til miljøvenleg gjødselspreiing. Siste frist er 20. august.

10.08.2016

Ny utsetting av frist for spreiing av husdyrgjødsel til 27. august

Utsettinga gjeld føretak som vil søkje tilskot frå regionalt miljøprogram til miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel. Fristen blei først utsett til 20. august, men dei store nedbørsmengdene har gjort det nødvendig med ytterlegare utsetting.

28.06.2016

1,5 millionar til gjødsellager i Rogaland

God lagerkapasitet er eit viktig middel for å sikre rett bruk av husdyrgjødsel tidleg i vekstsesongen. I vår kunne bønder i nedslagsfeltet til utvalde vassdrag søkje tilskot frå Innovasjon Norge for å byggje lager for husdyrgjødsel.

15.06.2016

Ny rettleiar til regelverk om plantevernmiddel

Mattilsynet har utarbeida ein ny rettleiar som gir oversikt over viktige krav som gjeld for dei som brukar plantevernmiddel, og for dei som produserar, importerar eller sel plantevernmiddel.

11.05.2016

Fagdag om utmarksbeiting og kystlynghei

Haugaland landbruksrådgjeving arrangerer fagdag på Park Inn hotell, ved Haugesund lufthamn Karmøy den 3. juni 2016. Det blir lagt særleg vekt på praktiske spørsmål, som organisering av beitedrifta, og skjøtselserfaringar frå dei siste åra blir oppsumert. 

25.04.2016

Kveldsmøte om landbruket ved Lysefjorden

Tysdag 3. mai inviterer Forsand kommune, Fylkesmannen, Bygdeutvikling i ytre Ryfylke og Lysefjorden utvikling til møte om landbruket ved Lysefjorden.  

21.03.2016

Tilskot til miljøvenleg gjødselspreiing

Våren er her, og snart er det tid for gjødsling. Vi oppmodar flest mogleg til å nytte miljøvenlege metodar for spreiing av husdyrgjødsel. I Regionalt milljøprogram er det mogleg å søkje tilskot. Nytt i 2016 er at heile Sandnes er med i tilskotsområdet for miljøvenleg gjødselspreiing.

10.02.2016

Tilskot for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

For å auke oppslutninga om leveranse av husdyrgjødsel til biogassanlegg, er satsane  i forskrift om tilskot til levering av husdyrgjødsel dobla frå 1. januar 2016. 7 mill. kroner står disponibelt i denne ordninga i 2016.