Miljøtiltak


10.07.2018

Kommunane skjerpar reglane for å spreie husdyrgjødsel om hausten

Bønder som har jordbruksareal i kommunane; Hå, Time, Sandnes, Stavanger og Randaberg må framover spreie husdyrgjødsla innan 1. september. Opninga i regelverket for å spreie med nedmolding heilt fram til 1. november er med dette fjerna.

10.07.2018

Regionale samlingar om SMIL og RMP

Saman med vertskommunane inviterer vi landbruksforvaltninga til regionale samlingar i Suldal, Tysvær og Gjesdal siste veka i august. Her vil vi mellom anna be om innspel til ny programperiode for regionalt miljøprogram, RMP.

08.07.2018

Spreiearealskjemaet er oppdatert

Skjemaet for utreikning av spreieareal for husdyrgjødsel er oppdatert.

26.06.2018

Nytt utvald kulturlandskap i Suldal

Området Hamrabø, Mokleiv og Klungtveit er no blitt eit utvald kulturlandskap av stor nasjonal verdi. Her finn vi eit velstelt beitelandskap med vakre historiske bygningar, bakkemurar og styvingstre.

27.04.2018

Hå kommune tek stafettpinnen for Frivillige tiltak i landbruket

Heilt sidan Aksjon Jærvassdrag si tid har det blitt arbeidd for å motivere til frivillig innsats for å minske miljøpåverknaden frå landbruket på Jærvassdraga. Olav Husveg og Olaf Gjedrem har lenge vore tilsett i Rogaland landbruksselskap som prosjektleiarar for «Frivillige tiltak i landbruket». Frå og med 2019 vil Hå kommune overta ansvaret, og to nye stillingar skal lysast ut.

21.02.2018

Bønder i Rennesøy og Tysvær kan no søke tilskot til miljøvenleg gjødselspreiing

Styringsgruppa for Regionalt miljøprogram i Rogaland har utvida tilskotsområdet for miljøvenleg gjødselspreiing. No kan bønder i Vindafjord, Tysvær, Rennesøy, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå søkje tilskot når dei brukar spreieutstyr som anten legg husdyrgjødsla direkte på bakken, eller skyt det ned i bakken.

12.01.2018

Nå blir det bygd gjødselkummar

Den vanskelege vekstseongen i 2017, og Innovasjon Norge sin mellombelse tilskotsordning har fått fart i bygginga av gjødselkummar. Desse vil kome godt med i åra framover, og vil vere med på å redusere miljøbyrda frå jordbruket.  

15.11.2017

Direktorata kom til Rogaland for å presentera arbeidet med ny gjødselvareforskrift

Direktorata tok turen til Rogaland i går for å legga fram arbeidet med ny gjødselvareforskrift og få innspel. Over 90 personar møtte for å høyra om kva som kan bli endringane i den nye forskrifta som etter planen skal sendast på høyring i 2018.

02.11.2017

Særordning med tilskot til bygging av gjødsellager i heile Rogaland!

Utvida lagerkapasitet for husdyrgjødsel vil vere ei god investering både av omsyn til økonomi, agronomi, forureining og klima. Veret dette året har gitt oss ein ekstra god grunn til å vurdere bygging av nytt gjødsellager, særleg i område langs utsette vassdrag.

20.10.2017

Ny forskrift om organisk gjødsel – invitasjon til innspelsmøte 14. november

14. november kjem ansvarlege styresmakter til Sandnes for å leggja fram sentrale problemstillingar og løysningar for bruk og lagring av husdyrgjødsel. Rogaland er kanske det fylket som er mest spent på kva endringane det blir gjødselvareforskrifta. Bønder, politikarar, forvaltning og interesseorganisasjonar er invitert til å teikne seg for innspel.