Miljøtiltak


20.12.2018

Kommunane tek ansvar for Jærvassdraga

Arbeidet med å motivere bøndene på Jæren til frivillig innsats for betre vassdrag held fram med nye fjes og ny forankring. Frå 1. januar 2019 overtek Hå kommune arbeidsgivaransvaret for satsinga «Frivillige tiltak i landbruket». Med på laget har dei kommunane; Klepp, Time, Sola, Sandnes, Gjesdal, Stavanger og Randaberg samt Fylkesmannen og Rogaland fylkeskommune.

22.08.2018

Tid for bygging av gjødsellager!

Utvida lagerkapasitet for husdyrgjødsel er god investering også utan tilskot. Det kom fram av ein kronikk i Bondevennen i november 2017, då var det mykje nedbør som var utfordringa. Nå er det tørke som gir grunnlag for å løfte fram temaet.

23.07.2018

Frist for miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel er utsett frå 10. til 20. august 2018

Fristen gjeld jordbruksføretak som søkjer tilskot til miljøvenleg gjødselspreiing gjennom Regionalt miljøprogram i Rogaland.

10.07.2018

Kommunane skjerpar reglane for å spreie husdyrgjødsel om hausten

Bønder som har jordbruksareal i kommunane; Hå, Time, Sandnes, Stavanger og Randaberg må framover spreie husdyrgjødsla innan 1. september. Opninga i regelverket for å spreie med nedmolding heilt fram til 1. november er med dette fjerna.

10.07.2018

Regionale samlingar om SMIL og RMP

Saman med vertskommunane inviterer vi landbruksforvaltninga til regionale samlingar i Suldal, Tysvær og Gjesdal siste veka i august. Her vil vi mellom anna be om innspel til ny programperiode for regionalt miljøprogram, RMP.

26.06.2018

Nytt utvald kulturlandskap i Suldal

Området Hamrabø, Mokleiv og Klungtveit er no blitt eit utvald kulturlandskap av stor nasjonal verdi. Her finn vi eit velstelt beitelandskap med vakre historiske bygningar, bakkemurar og styvingstre.

27.04.2018

Hå kommune tek stafettpinnen for Frivillige tiltak i landbruket

Heilt sidan Aksjon Jærvassdrag si tid har det blitt arbeidd for å motivere til frivillig innsats for å minske miljøpåverknaden frå landbruket på Jærvassdraga. Olav Husveg og Olaf Gjedrem har lenge vore tilsett i Rogaland landbruksselskap som prosjektleiarar for «Frivillige tiltak i landbruket». Frå og med 2019 vil Hå kommune overta ansvaret, og to nye stillingar skal lysast ut.

21.02.2018

Bønder i Rennesøy og Tysvær kan no søke tilskot til miljøvenleg gjødselspreiing

Styringsgruppa for Regionalt miljøprogram i Rogaland har utvida tilskotsområdet for miljøvenleg gjødselspreiing. No kan bønder i Vindafjord, Tysvær, Rennesøy, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå søkje tilskot når dei brukar spreieutstyr som anten legg husdyrgjødsla direkte på bakken, eller skyt det ned i bakken.

12.01.2018

Nå blir det bygd gjødselkummar

Den vanskelege vekstseongen i 2017, og Innovasjon Norge sin mellombelse tilskotsordning har fått fart i bygginga av gjødselkummar. Desse vil kome godt med i åra framover, og vil vere med på å redusere miljøbyrda frå jordbruket.  

15.11.2017

Direktorata kom til Rogaland for å presentera arbeidet med ny gjødselvareforskrift

Direktorata tok turen til Rogaland i går for å legga fram arbeidet med ny gjødselvareforskrift og få innspel. Over 90 personar møtte for å høyra om kva som kan bli endringane i den nye forskrifta som etter planen skal sendast på høyring i 2018.