Miljøtiltak


18.09.2019

Landbruk, miljø og klima i Sør-Tyskland

Landbruksavdelinga var nyleg på studietur i Sør-Tyskland, - i delstatane Baden-Württemberg og Bayern. Regionen har mykje natur og fine landskap med eit variert landbruk. Landbrukets klima- og miljøsatsing vises att i kulturlandskapet og i positive haldningar blant bøndene vi besøkte.

21.08.2019

Bli med på markvandring om soner for pollinerande insekt

Tysdag 27. august inviterer NLR Rogaland til markvandring hjå Lars Braut og på Felleskjøpet sin forsøks- og stamsædgard i Klepp. Her kan alle interesserte sjå døme på sådde pollinatorsoner, og bli med på å diskutere korleis vi kan få meir pollinerande vekstar i jordbruket

06.08.2019

Jæren vannområde ber Sola kommune innskjerpe spreiefrist for husdyrgjødsel

Kommunane på Jæren med unntak av Sola har innskjerpa fristen for spreiing av husdyrgjødsel til 1. september. Avrenning frå jordbruk er ei utfordring for vasskvaliteten i området, og nå ber Jæren vannområde kommunen om å ta opp saka på nytt.    

24.07.2019

Gladmat 2019 kan få rekordbesøk

For 21. gang har Gladmat erobra Stavanger sentrum. Statsminister Erna Solberg opna festivalen i dag framfor fleire hundre tilskodarar. Ho peika på at Rogaland er eit stort og viktig landbruksfylke. «Her er det stor produksjonsvilje, effektiv ressursutnytting og det er framoverlente bønder» – kunne Erna fortelle.

27.06.2019

Vil sjå nærare på avrenning frå vask av fjørfehus

I arbeidet med vassforskrifta og oppfølging av Regional plan for vannforvaltning har det dukka opp spørsmål om vask av fjørfehus kan påverke vassdraga. No vil Fylkesmannen få meir kunnskap om temaet.  

24.06.2019

Husdyrfylket Rogaland blir utfordra i ny klimaavtale for jordbruket

Regjeringa og jordbruksnæringa har den 21. juni 2019 signert ein intensjonsavtale om å redusere klimagassutsleppa med 5 millionar tonn CO2-ekvivalentar for perioden 2021–2030. Rogaland, med sitt store dyretal, blir særleg utfordra.

21.06.2019

Søknadsmateriell for regionalt miljøtilskot i 2019

I 2019 er det 40,1 millionar kroner til regionale miljøtilskot i Rogaland. Frå 1. august kan bøndene i fylket søke tilskot til mellom anna skjøtsel av kystlynghei, turstiar i jordbruksområde og miljøvenleg gjødselspreiing.

20.12.2018

Kommunane tek ansvar for Jærvassdraga

Arbeidet med å motivere bøndene på Jæren til frivillig innsats for betre vassdrag held fram med nye fjes og ny forankring. Frå 1. januar 2019 overtek Hå kommune arbeidsgivaransvaret for satsinga «Frivillige tiltak i landbruket». Med på laget har dei kommunane; Klepp, Time, Sola, Sandnes, Gjesdal, Stavanger og Randaberg samt Fylkesmannen og Rogaland fylkeskommune.

22.08.2018

Tid for bygging av gjødsellager!

Utvida lagerkapasitet for husdyrgjødsel er god investering også utan tilskot. Det kom fram av ein kronikk i Bondevennen i november 2017, då var det mykje nedbør som var utfordringa. Nå er det tørke som gir grunnlag for å løfte fram temaet.

23.07.2018

Frist for miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel er utsett frå 10. til 20. august 2018

Fristen gjeld jordbruksføretak som søkjer tilskot til miljøvenleg gjødselspreiing gjennom Regionalt miljøprogram i Rogaland.