Miljøtiltak


25.06.2020

Film: Korleis ta vare på vipa?

I filmen fortel bønder på Jæren om gode vipe-tiltak. Her kan du mellom anna sjå korleis reira blir dekka til med ein "vipedisk" under gjødsling med slepeslangar.

27.05.2020

Treng du finansiering av gode vipe-tiltak på eigen gard?

Nå springer det forhåpentlegvis rundt vipeungar på mange gardsbruk i Rogaland. Vi trur og håper det blir tatt omsyn i slåtten og i anna arbeid. Dersom du som gardbrukar ser det er tiltak som kan gjerast og som krev litt ekstra, så kan du ta kontakt med oss angåande finansiering.

30.04.2020

Utsira er Rogaland sin kandidat til nasjonal kulturlandskapspris 2020

Norsk Kulturarv samarbeider med Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet om å kåre vinnar av den årlege Nasjonale Kulturlandskapsprisen. Alle fylka er invitert til å nominere kandidatar til denne prisen.   

06.04.2020

Ny Regionalplan for vannforvaltning i Rogaland får utsett høyring

Opprinneleg skulle ny plan på høyring 1. oktober, men blir utsett til 1. januar på grunn av korona-epidemien. Planen skal beskrive korleis det står til med vatnet vårt, kva miljømål vi skal nå, og kva tiltak som må setjast i verk for at vi skal nå måla.

01.04.2020

Kven er Rogaland sin kandidat til Nasjonal kulturlandskapspris 2020?

Har du gode forslag kan du senda dei til Fylkesmannen før 21. april, så formidlar vi vidare. Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet og Stiftelsen Norsk Kulturarv samarbeider årleg om tildeling av Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen.   

13.03.2020

Midtsidevipe i Bondevennen

Vi håper merksame lesarar oppdaga «midtsidevipa» i Bondevennen. Plakaten er til å nappe ut og henge opp på eigna vegg. Den er meint til inspirasjon for gode vipetiltak – for vipa er komen og våren er her.

06.03.2020

Resirkulering av gjødselvatn i veksthus er eit godt miljøtiltak

Fylkesmannen i Rogaland samarbeider med veksthusnæringa for å få fleire til å resirkulere gjødselvatnet i gartneria

11.12.2019

Fagdag om resirkulering av gjødsel i veksthus

16. januar blir det arrangert ein fagdag om anlegg som resirkulerer gjødsel i veksthus. Stedet er Geno sine møtelokale på Særheim. 

04.10.2019

Sett av ei Vipestripe med Regionalt miljøtilskot

I 2020 blir det mogleg for alle landbruksføretak i Rogaland å søke på Regionalt miljøprogram sitt Vipetilskot. Det blir gitt tilskot til å sette av ei pløgd sone dyrka mark til hekking for vipene i intervallet 10. mars til 1. juni. Dei interesserte må melde ifrå til kommunen før 15. oktober i år. 

03.10.2019

Mobiliserer for frivillige miljøtiltak på Haugalandet

Kommunane på Haugalandet tek grep for å redusere avrenninga frå jordbruket til bekker, elver, innsjøar og sjø. Nyleg blei prosjektet ‘Frivillige tiltak i landbruket – Haugalandet’  etablert som eit samarbeid mellom Vindafjord, Haugesund, Karmøy og Bokn der Vindafjord har arbeidsgivaransvaret.

Fleire nyhende