Klimaskog

Rogaland er, saman med Nordland og Nord-Trøndelag, deltakarfylke i den nasjonale treårige pilotfasen «Planting av skog på nye areal som klimatiltak».  Satsinga er eit resultat av Stortinget sitt klimaforlik i 2012.

Prosjektet inneber eit samarbeid mellom ulike interessegrupper innan skognæring, naturmangfald og klima, og er ei sjeldan tverrsektoriell satsing som involverer Landbruks- og matdepartemenet, Klima- og miljødepartementet, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunane.

 


17.12.2018

Klimaskogprosjektet har gitt nye tankar og ny giv

Det treårige pilotprosjektet Planting for klima er no avslutta og under evaluering. Landbruksdirektør Geir Skadberg ser tilbake på tre aktive år der fleire har blitt utfordra til å tenke nytt.


24.09.2018

"Planting for klima" avslutta med besøk frå Miljødirektoratet

Sluttrapporten er levert, og pilotprosjektet «Planting for klima» blei avslutta i Skogens Hus med nær 30 deltakarar.


15.08.2018

Avslutningsarrangement for pilotprosjektet "Planting av skog på nye arealer som klimatiltak" i Rogaland

Pilotprosjektet "Planting for klima" starta i 2015 som ein oppfølging av Klimaforliket. Prosjektet har gått ut på å plante skog på opne attgroingsareal og for å auke skogsarealet og opptaket av CO2. Nå er den treårige pilotfasen over, og det skal sjølvsagt markerast med brask og bram.


19.12.2017

Milliondryss til Rogaland

Sidan 2015 har pilotprosjektet «Planting for klima» jobba for å auka opptaket av CO2 gjennom å plante skog på nye areal. Interessa blant framsynte rogalendingar har ført til milliondryss i fylket.


08.08.2017

Planta over 1000 dekar klimaskog i 2017

Andre pilotår med klimaskogprosjektet blei travelt i Rogaland, og nå ser vi resultata av arbeidet. Utvalde kommunar har i tillegg til ordinære skogbruksaktiviteter, planta klimaskog.


16.06.2017

Pilotkommunar og fylke summerer opp planteåret 2017

Når plantesesongen går mot slutten, er det flott å kunne møtast og sjå korleis året har gått. Denne veka samla pilotkommunane med deira skogamabassadørar og fylket seg for å summere opp planteåret 2017.


16.05.2017

Skogambassadørar sår tankar om skogplanting

Plantesesongen  2017 nærmar seg slutten for pilotprosjektet «Planting for klima». No startar det vidare arbeidet med å finne areal til neste sesong, og her vil blant anna skogambassadørar få ei viktig rolle.


11.05.2017

Statusmøte om pilotprosjekt "Planting for klima" med organisasjonar

Som ei oppfølging til forrige statusmøte i oktober 2016, inviterer Fylkesmannen til nytt møte med interesseorganisasjonar. Føremålet er å gi ulike organisasjonar informasjon om status og utfordringar i pilotprosjektet, samt høve til å gi innspel til det vidare arbeidet.


22.02.2017

Hjelmeland blir ny pilotkommune i "Planting for klima"

Pilotprosjektet «Planting av skog på nye arealer som et klimatiltak» har fått med seg nok ein kommune, denne gongen Hjelmeland kommune i Ryfylke.


19.01.2017

Nytt frå klimaskogprosjektet

Klimaskogprosjektet er ute med nytt nyheitsbrev. Her kan du mellom anna lese at Bjerkreim og Eigersund har fått skogambassadørar.


Fleire nyhende


Kontaktpersonar

Viktige datoar

Frist for bestilling av planter sesong 2018
Dato: 15.02.2018

Workshop med sentral prosjektledelse
Dato: 01.03.2018
Sted: Oslo

Samling i Nord-Trøndelag
Dato: 07.-08.06.2018

Rapportering pilotfase 3.år til Miljødirektoratet
Dato: 01.09.2018

Pilotfasen avsluttes
Dato: 01.10.2018

Rapportering og evaluering sendes til KLD/LMD
Dato: 01.12.2018