Gode råd frå Riksrevisjonen om motsegner og plandispensasjonar

Rapportframside
Rapportframside

Riksrevisjonen har undersøkt «Innsigelsesinstituttet» som skal bidra til å sikre nasjonale og vesentlige regionale interesser i kommunal arealplanlegging. Døme på slike interesser er jordvern, strandsone, naturmangfald, folkehelse, barn og unge sine interesser, kulturminne, trafikksikkerheit og skred- og flaumfare.   

Målet med undersøkinga har vore å vurdere korleis nasjonale og regionale interesser blir ivaretekne i kommunal planlegging.

Dispensasjon ei utfordring

I rapporten blir det peikt på at vilkår for å gi dispensasjon er strenge i lova, samstundes viser KOSTRA-tal at kommunane har gitt over 15 000 dispensasjonar i 2017. Det blir gitt råd om å skaffe meir kunnskap om denne praksisen.

Råd til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD)

Ut frå dei funn som er gjort i undersøkinga, gir Riksrevisjonen blant anna følgjande råd til KMD som ansvarleg plandepartement:

 • vurdere om behandlinga av motsegner fremjar omsynet til nasjonale og vesentlege regionale interesser

 • sørge for at fylkesmennene si samordning av motsegner skjer ope og føreseieleg

 • rettleie fylkeskommunane, kommunane og motsegnsstyresmaktene for å sikre

  • at regionalt planforum fungerer etter intensjonen i plan- og bygningslova

  • ein meir lik praksis i planforum i regionane

 • gje betre styringsinformasjon om motsegner gjennom

  • tydelegare krav til fylkesmennene si rapportering

  • betre kvaliteten på KOSTRA-tal om motsegner

 • sikre betre kunnskap om kommunane sin dispensasjonspraksis

 

Her finn du rapporten.