Jordvern

Vi treng dyrka og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mogleg grad unngå å byggje vegar, bustader og industribygg på dyrka mark. Jordvern inneber å sikre at den beste jorda framleis blir brukt til å dyrke mat og ikkje omdisponert til andre formål.

Presset på matjordareal varier frå fylke til fylke

Utfordringane på dette området varierer mykje frå region til region, med overskot av areal, attgroing og dårleg vedlikehald i enkelte område, og underskot, nedbygging, mangel på areal å spreie husdyrgjødsel på og høge leigeprisar i andre område.

Dei delane av landet med byar og tettstader som veks mest, har også dei mest produktive jordbruksområda. Dei siste 50 åra er det omdisponert meir enn ein million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanlegginga må utbyggingsbehov, transportsystem, grønstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfald og kulturminnevern vurderast samla.

Vis meir


24.07.2018

Regional jordvernstrategi: Eit viktig initiativ

Rogaland fylkeskommune har teke eit viktig initiativ for å redusere nedbygginga av jordbruksjord gjennom ein eigen jordvernstrategi. Målet er at det maksimalt skal omdisponerast 400 dekar årleg. Fylkesmannen i Rogaland finn mykje positivt i forslaget. 


29.05.2018

Fylkesmannen har gitt høyringsuttale til revidert kommuneplan Hjelmeland

Hjelmeland kommune har lagt ned mykje godt arbeid i kommuneplanrulleringa. Det har vore eit flott medverknadsarbeid, men for fleire tema saknar me meir overordna grep. Dette gjeld for tettstadsutviklinga i Årdal og Fister  og område for akvakultur- og råstoffutvinning. Planen er på god veg, men det er behov for noko meir arbeid før endeleg vedtak .

 


23.03.2018

Samrøystes vedtatt – nå skal jordvernstrategien for Rogaland ut på høyring

Den 16.05.2017 vedtok fylkesutvalet i Rogaland fylkeskommune samrøystes arbeidet med ein regional jordvernstrategi skulle settast i gang. Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland har utarbeida eit forslag til strategidokument i samarbeid med ei breitt samansett ressursgruppe. Den 20.03.2018 vedtok eit samrøystes fylkesutval at forslag til regional jordvernstrategi for Rogaland skal leggjast ut på høyring.


29.01.2018

Regional jordvernstrategi- nytt møte i ressursgruppa 02.02.2018

Arbeidet med den regionale jordvernstrategien går framover og eit nytt utkast er klart til truleg siste møte i ressursgruppa den 02.02.2018 før omarbeiding og framlegging for Fylkesutvalet. Strategien inneheld eit regionalt mål, og ei rekke med tiltak for å nå målet.


10.01.2018

Massefyllingar og jordforbetringstiltak – kva regelverk til kva tid?

I dei fleste tilfella er det ikkje særleg tvil knytt til om eit tiltak skal vurderast som ei massefylling eller jordforbetringstiltak, men det finst gråsoner.


20.12.2017

Arealkrevjande landbruksbygg og landbruksnæringa si nedbygging av jordbruksareal

I rapport 2017/14 «Nedbygging av jordbruksareal» utarbeida av Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er den faktiske nedbygginga av jordbruksareal i åra 2004-2015 kartlagt. I Rogaland er det i perioden bygd ned totalt 16 923 dekar jordbruksjord, kor 16 % eller 2 715 dekar er bygd ned til landbruksformål. Kor vi plasserer bygga og planlegg tunet har mykje å sei for arealbeslaget.


08.12.2017

Kommunane bør legge meir vekt på jordvern ved byggesaksbehandling av landbruksbygg

Landbruksnæringa bygg sjølv ned jordbruksjord, i Rogaland stod næringa aleine for 26% av nedbygginga mellom 2004 og 2015. I mange tilfelle finst det ikkje gode alternativ til bygging på dyrka mark i samband med oppføring av driftsbygningar. Kommunane bør likevel legge større vekt på jordvern i handtering av byggesaker som gjeld oppføring av landbruksbygg.


22.11.2017

Fylkesmannen rår til fleire bustader i Time kommune sin områdeplan for Morenefaret

Kapasiteten er ikkje utnytta godt nok i dette store utbyggingsområdet. Det er større potensiale til å balansere variasjonen i bustader og felles løysingar, som grøntområde og parkering.  Høg utnytting er ein viktig føresetnad for eit betre jordvern og redusert transport. Dei nasjonale måla om innskjerping av nedbygginga av jordbruksareal tilseier høgare utnytting i framtidige planar. Forslaget sikrar heller ikkje tilstrekkeleg ute- og leikeareal med god kvalitet.


21.11.2017

Det nærmar seg utkast til jordvernstrategi for Rogaland

Ressursgruppa for jordvernstrategien har hatt to møte denne hausten, 20. desember er datoen for neste møte. Då skal første utkast til strategidokument diskuterast. Det er særleg mål og tiltaksdel som er viktig, og som også er krevjande å konkretisere.


20.10.2017

Nytt møte i ressursgruppa for regional jordvernstrategi

Arbeidet med regional jordvernstrategi for Rogaland er godt i gang. Andre møte i ressursgruppa vart halde tirsdag 17.10.2017. Tema for dagen var oppfølging av innspel frå førre møte, status for kunnskapsinnhenting og målformulering.


Fleire nyhende