Jordvern

Vi treng dyrka og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mogleg grad unngå å byggje vegar, bustader og industribygg på dyrka mark. Jordvern inneber å sikre at den beste jorda framleis blir brukt til å dyrke mat og ikkje omdisponert til andre formål.

Presset på matjordareal varier frå fylke til fylke

Utfordringane på dette området varierer mykje frå region til region, med overskot av areal, attgroing og dårleg vedlikehald i enkelte område, og underskot, nedbygging, mangel på areal å spreie husdyrgjødsel på og høge leigeprisar i andre område.

I nasjonal jordvernstrategi har Stortinget fastsett eit mål om at den årlege omdisponeringa av dyrka jord må vere under 4000 dekar.

Dei delane av landet med byar og tettstader som veks mest, har også dei mest produktive jordbruksområda. Dei siste 50 åra er det omdisponert meir enn ein million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanlegginga må utbyggingsbehov, transportsystem, grønstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfald og kulturminnevern vurderast samla.

Vis meir


27.03.2020

Auka nedbygging av jordbruksareal i Rogaland i 2019

Førebelse tal for 2019 viser at det i Rogaland blei omdisponert om lag 580 dekar jordbruksareal gjennom plan. Dette viser ei auke sett i høve til det vi har registrert dei siste åra, samstundes er talet lågare enn gjennomsnittet for dei siste 10 åra på om lag 900 dekar.  

18.03.2020

Ny E 39 – medan vi ventar på sentral avgjerd

Dei mest krevjande arealplan-spørsmåla i Rogaland om dagen handlar om nye infrastrukturtiltak. Det er nå ei tid sidan vi gav vår uttale til kommunedelplan for ny E39 frå Lyngdal til Ålgård, og Statens vegvesen skal nå gi sitt råd til sentrale styresmakter.

30.09.2019

Nasjonal jordvernstrategi gav ekstra fart på jordvernarbeidet i Rogaland

Den reviderte nasjonale jordvernstrategien frå 2015 har sett fart på jordvernarbeidet i Rogaland. Jordvern er nå forankra i eigen regional strategi og plan, og får meir merksemd også i det kommunale planarbeidet. Det gir gode utsikter for jordvern i matfylket Rogaland.

02.09.2019

Nasjonal jordvernpris 2019 tildelt Randaberg kommune

Prisen blei i dag delt ut av landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Fylkesmannen i Rogaland nominerte Randaberg til prisen. 

22.08.2019

Kvitsøy- eit livskraftig øysamfunn

Kvitsøy har hatt revidert kommuneplan på høyring. Kvitsøy innehar mange unike verdiar, til dømes eit særeige landskap. Fylkesmannen har innvendingar til tiltak som vi meiner utfordrar Kvitsøy sin eigenart, til dømes omsynssone til hotell i strandsona.

23.07.2019

Skal 23 000 dekar jordbruksjord på Nord-Jæren gå til utbygging?

I samband med arbeidet med revisjon av Regionalplan Jæren kjem det fram at det er godkjend 23 000 dekar jordbruksjord til framtidig nedbygging. Målet må vere at ikkje alt dette blir bygd ut.

15.07.2019

Time kommuneplan utfordrar nasjonale og regionale interesser

Time kommune har no hatt arealdelen av kommuneplan 2018-2030 ute til offentleg ettersyn. Kommunen har gjort eit godt arbeid, særleg med føresegner, ROS-analyse og vasshandtering. Me har likevel av omsyn til jordvern, miljø og samordna bustad-, areal- og transportplanlegging (BATP) motsegner og faglege råd til fleire av arealforslaga.

13.06.2019

Merkedag for jordvernet i Rogaland!

Fylkestinget har i møte den 12. juni 2019 vedteke jordvernstrategi for Rogaland, og dette kan seiast å vere ein merkedag for jordvernet i fylket. Målet for Rogaland er at omdisponering av jordbruksareal skal vere under 400 dekar i året.

21.05.2019

Sauda kommune bør ha ein overordna hytteplan

Kommuneplanen for Sauda har fått eit kraftig løft sidan førre revidering. Det er gjort gode grep med betre føresegner og fokus på sentrumsutvikling, men viktige intensjonar frå samfunns- og arealdelen viser ikkje igjen i arealforslaget i kommuneplankartet.

11.04.2019

Randaberg kommune er kandidat til jordvernpris 2019

Fylkesmannen i Rogaland meiner Randaberg kommune er ein god kandidat for jordvernprisen. Dei har gjennom sitt kommuneplanforslag gjort fleire viktige grep for å styre veksten med mål om minst mogleg nedbygging av jordbruksjord.

Fleire nyhende