Jordbruk


10.07.2019

Godkjenning av spreieareal på innmarksbeite

Kommunane kan etter søknad godkjenne spreieareal for husdyrgjødsel på innmarksbeite. Fylkesmannen skal i eitt år framover ha kopi av alle slike vedtak.

04.07.2019

Offentleg erstatning dekker berre delar av tapet etter skadegjerarar i plantekulturar

Dersom Mattilsynet gjer pålegg om å destruera planter etter funn av ein alvorleg skadegjerar, kan den offentlege erstatningsordninga dekka delar av det økonomiske tapet. Men den offentlege erstatningsordninga dekker ikkje det tapet ei privat forsikringsordning kunne dekt.

27.06.2019

Status for handtering av landbruksplast i 2019

Landbruksplast står i dag utanfor bransjeavtalane for plastemballasje. Difor er det ikkje noko støtteordning for innsamling av landbruksplast.

25.06.2019

Mykje skade av stankelbeinlarver i år

Overvintra larvar av myrstankelbein er den einaste stankelbeinarten som opptrer som skadegjerar i landbruket. I delar av Rogaland er det registrert mykje skade av myrstankelbein på eng og beiteareal i år.

13.06.2019

Veksthus og AR5

Ei endring i inndelinga i markslagskarta (arealressurskart -AR5) krev no at dei fleste veksthus no tel som utbygd areal og ikkje lengre som fulldyrka.

16.05.2019

Joajordbær til Slottet

Nyheita om desse rekordtidlege, smaksrike bæra har nådd Tigerstaden, og nå skal kongen og dronninga få nyte dei på sjølvaste 17. mai.

05.04.2019

Autorisasjon for bruk av gnagarmiddel

Frå 15. oktober 2018 er det opna opp for at personar som eig og/eller leiger ein landbrukseigedom kan få autorisasjon for å bruke enkelte middel mot gnagarar. Dei må ha eit kurs i 'gnagerbekjempelse' i tillegg til gyldig autorisasjonsbevis for plantevernmiddel.

21.03.2019

Vil du vite meir om jorda i Finnøy?

NIBIO har jordsmonnkartlagt fulldyrka og overflatedyrka jord i Finnøy kommune. Det betyr at vi veit meir om kva eigenskapar jorda har. Til dømes kva areal som treng drenering, og kva areal som er utsett for tørke. Dei nye karta er tilgjengeleg på kartbasen Kilden.

12.02.2019

Handtering av landbruksplast i 2019

Endringar i lovverk, dårleg avsetning av brukt plast og fall i råvareprisen for resirkulert plast har ført til opphoping av landbruksplast på plastmottak. Nettverket for innsamling av plast har fått utfordringar som må løysast gjennom ein samordna dugnad. Dette ligg til grunn for at Fylkesmannen og Grønt punkt inviterte viktige plastaktørar i Rogaland til eit samordningsmøte den 5. februar 2019.   

14.12.2018

Autorisasjonsordning for gnagermiddel

Frå 15. oktober 2018 blei det åpna opp for at personar som eig og/eller leigar ein landbrukseigedom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermiddel.

Fleire nyhende